Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg

Helhet, omtanke och närhet

Vi på Länsförsäkringar Älvsborg har en god idé om helhet. Vi vill att våra kunder ska ha ordentlig överblick över sin ekonomi, ett fullgott skydd och bra möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Därför är vi mer än bara ett försäkringsbolag. Vi är också din lokala bank, fastighetsmäklare och larmcentral. Du är mer än välkommen att kontakta oss. Tillsammans kan vi göra din vardagsekonomi lite enklare. Det är liksom hela idén.

Välkommen till oss på Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg ömsesidigt
Organisationsnummer 562500-4337
Box 1107
462 28 Vänersborg
E-post: info@alvsborg.lansforsakringar.se


Vår närhet är din trygghet

Länsförsäkringar Älvsborg har anor som går tillbaka till 1841 då Elfsborgs Läns Brandstodsbolag grundades. Genom att vi, tillsammans med 22 andra länsbolag runt om i landet, bildar Länsförsäkringsgruppen har vi det stora bolagets styrka samtidigt som vi kan vara personliga och lokala. Vår målsättning är att ge dig som kund, som också är delägare i bolaget, bra och prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna.

Vi verkar i de 19 kommuner som tidigare utgjorde Älvsborg län och som nu ingår som en del i Västra Götalandsregionen. Vi har idag närmare 140 000 kunder från Tranemo i söder till Åmål i norr. Med nio lokala bank- och försäkringskontor och styrelse- och fullmäktigeledamöter med lokal förankring så finns vi alltid nära dig. Denna närhet ger oss möjlighet att lära känna just dina villkor och behov.

Vi tar din vardag på största allvar

Som bank- och försäkringsbolag kan vi ta hand om hela din ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar ger vi dig trygghet och enkelhet samtidigt som du får mer pengar över till sådant som förgyller livet. Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i din vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador ökar dessutom chansen för återbäring till dig som är sakförsäkringskund.


Kundinflytande

Som kund är du delägare

Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt försäkringsbolag och det innebär att du som är försäkringskund hos oss även är delägare i bolaget.

I varje kommun inom vårt område utser våra kunder sina representanter genom aktiva val i fullmäktige. Kommunerna bildar sex regioner: Dalsland, Älvdalen, Mittenälvsborg, Borås, Östra och Södra.


Organisation och ledning

Fullmäktige

På bolagsstämman företräds kunderna av fullmäktigeledamöter valda av försäkringstagarna som representanter för dessa. Fullmäktiges uppdrag består bland annat i att bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget.
Fullmäktigeledamöterna utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd. Fullmäktige ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och framföra dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ.

Ledamöterna väljs på tre år räknat från och med bolagsstämman. Valen genomförs enligt rullande schema, vilket innebär att en tredjedel av fullmäktige väljs årligen. Valmötena är offentliga och alla försäkringstagare har rätt att vara med och rösta. Varje sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Älvsborg kan bli vald som ledamot i fullmäktige. Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget kan inte bli vald till fullmäktige.

För att vara med och påverka vår verksamhet kan du nominera kandidater och rösta på den som du önskar ska representera dig. Kontakta i så fall den av de fullmäktigeledamöter som bor närmast dig för att föra fram ditt förslag till bolaget. Du kan också nominera dig själv.

Vill du veta när det är val i din region nästa gång eller har andra frågor som rör fullmäktige? Välkommen att kontakta Kerstin Sandin, 0521-27 31 10 kerstin.sandin@lansforsakringar.se.

Fullmäktige – så fungerar det

Översikt av fullmäktigeledamöter i Länsförsäkringar Älvsborg

Fullmäktigeval

Valberedning
Valberedningen består av en fullmäktigeledamot för varje region och dess uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer vid bolagsstämman. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Medlemmarna i valberedningen

Nomineringskommitté
Nomineringskommitténs uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till ledamöter vid fullmäktigeval samt till valberedning vid bolagsstämman. Ledamöterna utses för en mandatperiod om tre år.

Medlemmarna i nomineringskommittén


Styrelse

Lars Hallkvist – Ordförande

Viveka Reventberg – Vice ordförande

Ola Evensson

Vd

Ann-Catrine Lundgren

Claes Västerteg

Gunilla Johansson

Per Nordin

Per Johansson

Peter Strandman

 

Personalrepresentanter:

Anne-Christine Öhling

Martin Tranberg

Företagsledning

Ola Evensson

Vd

Martin Johansson

Affärsområdeschef Bank och liv

Christer Thureson

Affärsområdeschef Sak

Lena André

Administrativ chef

Kerstin Häregård

Kommunikationschef

Niklas Jernevad

Chef affärsutveckling och digitalisering

David Låstberg

Skadechef

Camilla Persson

IT-chef

Mona Bergman

HR-chef


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Älvsborgs bolagsordning:

Bolagsordning

Årsredovisning

I årsredovisningen får du en överblick över Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhet under det gångna året.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning och stöttas av den kvalitetshandbok som byggts upp via kvalitetscertifieringen, ISO 14001, vilken Länsförsäkringar Älvsborg omfattas av. Bolaget följer, i tillämpliga delar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Bolagstyrningsrapport


Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör en redogörelse för företagets ersättningar lämnas i samband med att årsredovisningen fastställs.

Redogörelse för ersättning

Bolagsstämma

Bolagsstämma 2018 för Länsförsäkringar Älvsborg hölls den 24 april i Vänersborg.
Försäkringstagarna representerades på bolagstämman av valda fullmäktigeledamöter från respektive region inom Länsförsäkringar Älvsborgs verksamhetsområde.

Protokoll Bolagsstämma 2018


Hållbarhet

Tjej som håller i en tupp

En trygg framtid

Länsförsäkringar Älvsborg har funnits sedan 1841. Det innebär att vi i 175 år har arbetat med hållbarhetsfrågor, främst genom vårt skadeförebyggande arbete och samhällsengagemang. Vi vill vara med och ta ansvar, eftersom varje beslut som fattas idag har betydelse för oss alla i framtiden. 


Samhällsengagemang

Om vi kan bidra till att skapa ökad trygghet och minskat utanförskap ser framtiden lite ljusare ut. För oss som bolag men framförallt för samhället i stort. 

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.