Analys: 37 år till jämställda inkomster – stor skillnad mellan län

Länsförsäkringar har i en rapport räknat ut att det kommer att ta 37 år för kvinnors inkomster att komma ikapp männens – alltså år 2057. Vi har även tittat på hur mycket kvinnors inkomster ökat per län de senaste 20 åren och hur de har utvecklats i förhållande till männens. Uträkningen visar att det är stor skillnad mellan olika delar av Sverige, men att kvinnors inkomster ökat mer än männens i hela landet.

-I diskussionen om skillnader mellan kvinnor och mäns löner har det kommit goda nyheter de senaste åren. Exempelvis rapporterade Medlingsinstitutet förra året att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat varje år sedan 2007. Och det är ju glädjande. Problemet är att det fortfarande finns inkomstskillnader eftersom kvinnor är mer frånvarande från arbetsmarknaden, vilket ger obalanser mellan könen, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

-För att målet om ekonomisk jämställdhet ska skyndas på behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete. Kvinnor har fortfarande lägre löner, lägre sysselsättningsgrad, kortare arbetstid och högre sjukfrånvaro än män, vilket bidrar till att kvinnor har mycket svårare att kunna försörja sig själva genom arbete, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Ur rapporten (finns bifogad)

 • I bild 1 har vi tittat på hur det ser ut i olika län och det län som har haft bäst inkomstutveckling för kvinnor är Halland. Deras löner har på 20 år nästan dubblats (97%). Det kan jämföras med Örebro, där kvinnors löner också ökat mer än männens, men då bara med 77 procent.
 • I bild 2 framgår att kvinnorna i Kronoberg har haft den högsta utvecklingen i inkomst i förhållande till männen i samma län (21 %) medan kvinnor i Norrbotten relativt sett har haft den lägsta ökningen (5 %).
 • I bild 3 ser man hur kvinnor och mäns inkomster följs åt om vi antar att inkomsterna fortsätter att utvecklas i samma takt de gjort de senaste 20 åren och blir jämställda 2057.

Vad beror ojämställdheten på?

 • Kvinnor har lägre löner, men också lägre inkomst än män. 2019 var kvinnors lön i procent av mäns 90,1 procent, medan kvinnors arbetsinkomst var 78,6 procent av männen[1]. Inkomstskillnaden beror på att kvinnor har mindre sammanlagd arbetstid än män.
 • Att kvinnor arbetar färre timmar har flera orsaker, men kan delvis förklaras av att de tar större ansvar för barn och familj. De tar ut en högre andel av föräldrapenningen, tillfällig föräldrapenning vid vård av barn och lägger mer tid på obetalda sysslor i hemmet[2].
 • Kvinnor är mer sjukskrivna än män.
 • Kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher inom vilka lönenivåerna är olika[3].
 • Färre kvinnor än män är chefer.  År 2018 var andelen kvinnliga chefer totalt i alla sektorer 38,8 procent[4].

Finns det några sätt att snabba på jämställdheten?

 • Alla ska välja utbildning med omsorg och med arbetsmarknaden för det yrket i åtanke. Både vad gäller framtida anställningsmöjligheter men också karriärmöjligheter och löneutveckling.
 • Alla bör välja en partner som vill leva jämställt så att förutsättningarna finns för ett jämställt arbetsliv under småbarnsåren.
 • Alla bör välja en partner som vill leva jämställt för att inte bara den ena ska lägga många timmar i veckan på att köpa nya överdragsbrallor till barnen eller planera för middagarna med släkt och vänner.
 • Alla bör komma ihåg att den nutida lönen är den framtida pensionen, varpå en aggressiv löneförhandling är att göra ditt framtida pensionärs-jag en tjänst.
 • Utbilda kvinnor i hur deltidsarbetet påverkar både inkomsten här och nu, men även pensionen så att alla kan göra ett informerat val.
 • Arbetsgivaren bör informera den som ska gå ned i tid vad det kan få för långsiktiga konsekvenser.
 • Ta reda på hur den som arbetar mer ekonomiskt kan kompensera den som är hemma mer. Om deltidsarbete behövs för att det ska funka, låt den andra partnern som arbetar heltid göra en överföring av premiepension.

-Låt oss ta regeringens mål om ekonomisk jämställdhet på allvar. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger självständighet livet ut, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

[1] Medlingsinstitutet 2019

[2] Försäkringskassan 2019

[3] Medlingsinstitutet 2019

[4] https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/jamstalldhet/kvinnor-i-chefsposition/

Se alla nyheter