Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. 

Länsförsäkringar Fondförvaltning

Målet för vår förvaltning är att skapa en god och hållbarhetsinritad värdetillväxt för våra kunder över tid. Detta gör vi genom hög kompetens och specialisering i vår förvaltning. På vissa marknader och för vissa fonder kan vi välja att samarbeta med externa partners.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Fakta          
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totalt antal fonder 35 39 37 38 38 38 38 38
Fondvolym, Mdkr 109 125 138 143 203 222 305 266
Nettoflöde, Mdkr 2,5 4,6 2,3 8,2 15,8 10,4 18,5 8,9

 

Mer information

 • Ulrika Obstfelder Peterson ordförande, vd Länsförsäkringar Värmland
 • Sven Eggefalk vd Länsförsäkringar Bank AB
 • Niklas Larsson vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
 • Gunvor Engström extern
 • Pia Nilsson extern
 • Hans Ek extern

Representanter för medarbetarna

 • Christina Berg arbetstagarrepresentant, SACO
 • Mirek Swartz arbetstagarrepresentant Forena LFAB
 • Linda Pettersson arbetstagarrepresentant Forena Länsförsäkringar (suppleant)
 • Mattias Karlsson arbetstagarrepresentant SACO (suppleant)

Företagsledning

 • Åsa Wallenberg, vd
 • Erik Kjellgren, vice vd och chef förvaltning och erbjudande
 • Johan Lindström, chef stab
 • Madeleine Olsson Dogén, chef portföljadministration
 • Madeleine Martinsson, CFO, chef fondadministration och control
 • Karolina Qvarnström, chef rapportering och analys
 • Sofia Aulin, chef hållbarhet

Information gällande fonder utan jämförelseindex enligt LVF 4 kap. 28 §

Fondbolaget förvaltar ett antal blandfonder/fondandelsfonder där ett relevant jämförelseindex saknas. Anledningen till detta är det inte finns några publika index som återspeglar fondernas placeringsinriktning.

De fonder där fondbolaget inte redovisar ett jämförelseindex är följande:

 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt
 • Länsförsäkringar Sparmål 2015
 • Länsförsäkringar Sparmål 2020
 • Länsförsäkringar Sparmål 2025
 • Länsförsäkringar Sparmål 2030
 • Länsförsäkringar Sparmål 2035
 • Länsförsäkringar Sparmål 2040
 • Länsförsäkringar Sparmål 2045
 • Länsförsäkringar Sparmål 2050
 • Länsförsäkringar Sparmål 2055
 • Länsförsäkringar Sparmål 2060
 • Länsförsäkringar Sparmål 2065
 • Länsförsäkringar Multistrategi
 • Länsförsäkringar Mix Vision

Redogörelse avseende ersättningar

Ersättningsmodellen

Länsförsäkringar Fondförvaltning ABs styrelse antar årligen den för länsförsäkringsgruppens bolag gemensamma  ersättningspolicyn. Länsförsäkringar Fondförvaltning tillämpar dock inte det i ersättningspolicyn angivna avsnittet om rörlig ersättning eller provisionsbaserad ersättning till sina anställda.

Ingen rörlig ersättning eller provisionsbaserad ersättning betalas ut till Länsförsäkringar Fondförvaltnings anställda.

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för Länsförsäkringar AB-koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande samt överensstämma med Länsförsäkringar Fondförvaltnings långsiktiga intressen. Anställda inom Länsförsäkringar Fondförvaltning ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor.

Ersättningen utgörs av fast ersättning, det vill säga fast månadslön. Ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation och bidrag till verksamhetsförbättringar samt följa gällande kollektivavtal.

Beslutsprocessen

Tre av styrelsens medlemmar ingår i Ersättningsutskottet för bolaget som har till uppgift att utöva en oberoende bedömning av ersättningspolicyn. Ersättningsutskottets ska bereda ärenden till styrelsen avseende beslut om ersättning till verkställande ledningen samt anställda inom riskhanteringsfunktionen. Styrelsen beslutar sedan om ersättning till den verkställande ledningen och riskhanteringsfunktionen.

Här kan du läsa mer om utbetalda ersättningar samt ersättingspolicy

Hantering av felaktig kurssättning

Länsförsäkringar Fondförvaltning genomför daglig beräkning av fondandelsvärde (NAV) för Länsförsäkringars fonder. Vid beräkningen följs satta rutiner samt att det genomförs flertal kontroller för att säkerställa fondandelsvärde. För de fall det skulle ske en felberäkning i fondandelsvärde, har Länsförsäkringar Fondförvaltning upprättat en instruktion för att hantera eventuella felaktigheter i NAV-kursen och beräkning av eventuell kompensation till fondandelsägare.

Vid ytterligare information kring hur Länsförsäkringar Fondförvaltning hanterar felaktig kurssättning vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Sammanfattning av strategi för utövande av rösträtter

Enligt 15 kap. 9 § FFFS 2013:9 om Värdepappersfonder ska styrelsen i ett fondbolag fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje värdepappersfond som bolaget förvaltar. De interna reglerna ska innefatta bevakning av relevanta företagshändelser, säkerställande att rösträtter används i enlighet med den enskilda fondens mål och placeringsinriktning samt att förhindra eller hantera intressekonflikter som kan uppstå när rösträtter används. Bevakning av relevanta företagshändelser sker löpande av ägaransvarig genom system. Röstning sker i bolag där Fonderna har ett större inflytande. Vid utövandet av rösträtter tas hänsyn till den enskilda fondens placeringsinriktning och mål. I normalfallet kommer Fondbolaget utnyttja rösträtterna på samma sätt för alla Fonder men i vissa situationer kan det finnas skäl att använda dem på olika sätt. Om det är ägarfråga som bedöms vara relevant och inte inom ramarna för Principer för aktieägarengagemang sker en avstämning med ansvarig förvaltare för den största aktivt förvaltade Fonden. I de undantagsfall då det är flera Fonder som är ägare till ett bolag och där mål och placeringsinriktning bedöms skilja sig åt behöver en avstämning ske med alla de aktivt förvaltade fondernas förvaltare. Enskilda fonders hållbarhets- och risknivå är exempel på områden där målen kan skilja sig. Intressekonflikter kan exempelvis uppstå mellan olika fonder och mellan en fond och LFAB-koncernen. Utövande av rösträtterna får endast ske i fondernas och andelsägarnas intressen.

Rösträtterna utövas helt självständigt utan påverkan från övriga bolag inom LFAB-koncernen eller länsförsäkringsgruppen.

Marknadssonderingar

En marknadssondering är en interaktion mellan en säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare innan en transaktion aviseras. Syftet är att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl.Länsförsäkringar Fondförvaltning är generellt sett intresserat av att delta vid marknadssonderingar. Om Länsförsäkringar Fondförvaltning inte önskar delta vid framtida marknadssonderingar rörande exempelvis en viss typ av transaktioner eller i förhållande till en viss informationslämnare, kommer detta att kommuniceras i särskild ordning. I enlighet med de nya marknadsmissbruksreglerna, MAR, har Länsförsäkringar Fondförvaltning utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar.

Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Svenska småbolag
0761495071
 
Bygg och fastighetsaktier (svenska och europeiska)
08-58842414
070-1627052
 
Svenska stora och medelstora bolag
08-58840703
073-9640703
 
Övriga ägarfrågor
08-58840703
073-9640703
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00