Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. 

Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Fakta      
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antal fonder 35 39 37 38 38 38
Fondvolym, Mdkr 109 125 138 143 203 222
Nettoflöde, Mdkr 2,5 4,6 2,3 8,2 15,8 10,4

Länsförsäkringar Fondförvaltning är medlem i Fondbolagens förening.

Mer information

 • Mikael Bergström ordförande, vd Länsförsäkringar Västernorrland
 • Ulrika Obstfelder Peterson vd Länsförsäkringar Värmland
 • Sven Eggefalk vd Länsförsäkringar Bank AB
 • Gunvor Engström extern
 • Pia Nilsson extern
 • Hans Ek extern

Representanter för medarbetarna

 • Christina Berg arbetstagarrepresentant, SACO
 • Mirek Swartz arbetstagarrepresentant Forena LFAB
 • Linda Pettersson arbetstagarrepresentant Forena Länsförsäkringar (suppleant)
 • Mattias Karlsson arbetstagarrepresentant SACO (suppleant)

Företagsledning

 • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd
 • Agneta Oscarsson, chef förvaltning och erbjudande
 • Johan Lindström, chef stab
 • Madeleine Olsson Dogén, chef portföljadministration
 • Madeleine Martinsson, chef fondadministration och control
 • Erik Kjellgren, chef aktie- och ränteförvaltning
 • Martin Axell, chef för blandfondsförvaltning och förvaltaranalys
 • Karolina Qvarnström, ansvarig för sortiment- och produktutveckling samt uppföljning

Redogörelse avseende ersättningar

Ersättningsmodellen

Länsförsäkringar Fondförvaltning ABs styrelse antar årligen den för länsförsäkringsgruppens bolag gemensamma  ersättningspolicyn. Länsförsäkringar Fondförvaltning tillämpar dock inte det i ersättningspolicyn angivna avsnittet om rörlig ersättning eller provisionsbaserad ersättning till sina anställda.

Ingen rörlig ersättning eller provisionsbaserad ersättning betalas ut till Länsförsäkringar Fondförvaltnings anställda.

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för Länsförsäkringar AB-koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande samt överensstämma med Länsförsäkringar Fondförvaltnings långsiktiga intressen. Anställda inom Länsförsäkringar Fondförvaltning ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor.

Ersättningen utgörs av fast ersättning, det vill säga fast månadslön. Ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation och bidrag till verksamhetsförbättringar samt följa gällande kollektivavtal.

Beslutsprocessen

Tre av styrelsens medlemmar ingår i Ersättningsutskottet för bolaget som har till uppgift att utöva en oberoende bedömning av ersättningspolicyn. Ersättningsutskottets ska bereda ärenden till styrelsen avseende beslut om ersättning till verkställande ledningen samt anställda inom riskhanteringsfunktionen. Styrelsen beslutar sedan om ersättning till den verkställande ledningen och riskhanteringsfunktionen.

Här kan du läsa mer om utbetalda ersättningar samt ersättingspolicy

Hantering av felaktig kurssättning

Länsförsäkringar Fondförvaltning har upprättat rutiner och kontroller för att försöka undvika felaktiga beräkningar av fondandelsvärde (NAV) och, om sådana ändå sker, upptäcka dem. För de fall det skulle ske en felberäkning har Länsförsäkringar Fondförvaltning upprättat en instruktion för hur man ska hantera eventuella felaktigheter i NAV-kursen och kompensation till andelsägare, se Instruktion för fondvärdering.

Vill du ha mer information om hur Länsförsäkringar Fondförvaltning hanterar felaktigt NAV och kompensation till andelsägare vänligen kontakta oss.

Instruktion för fondvärdering

Kontakta oss

Sammanfattning av strategi för utövande av rösträtter

Enligt 15 kap. 9 § FFFS 2013:9 om Värdepappersfonder ska styrelsen i ett fondbolag fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje värdepappersfond som bolaget förvaltar. De interna reglerna ska innefatta bevakning av relevanta företagshändelser, säkerställande att rösträtter används i enlighet med den enskilda fondens mål och placeringsinriktning samt att förhindra eller hantera intressekonflikter som kan uppstå när rösträtter används. Bevakning av relevanta företagshändelser sker löpande av ägaransvarig genom system. Röstning sker i bolag där Fonderna har ett större inflytande. Vid utövandet av rösträtter tas hänsyn till den enskilda fondens placeringsinriktning och mål. I normalfallet kommer Fondbolaget utnyttja rösträtterna på samma sätt för alla Fonder men i vissa situationer kan det finnas skäl att använda dem på olika sätt. Om det är ägarfråga som bedöms vara relevant och inte inom ramarna för Principer för aktieägarengagemang sker en avstämning med ansvarig förvaltare för den största aktivt förvaltade Fonden. I de undantagsfall då det är flera Fonder som är ägare till ett bolag och där mål och placeringsinriktning bedöms skilja sig åt behöver en avstämning ske med alla de aktivt förvaltade fondernas förvaltare. Enskilda fonders hållbarhets- och risknivå är exempel på områden där målen kan skilja sig. Intressekonflikter kan exempelvis uppstå mellan olika fonder och mellan en fond och LFAB-koncernen. Utövande av rösträtterna får endast ske i fondernas och andelsägarnas intressen.

Rösträtterna utövas helt självständigt utan påverkan från övriga bolag inom LFAB-koncernen eller länsförsäkringsgruppen.

Marknadssonderingar

En marknadssondering är en interaktion mellan en säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare innan en transaktion aviseras. Syftet är att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl.Länsförsäkringar Fondförvaltning är generellt sett intresserat av att delta vid marknadssonderingar. Om Länsförsäkringar Fondförvaltning inte önskar delta vid framtida marknadssonderingar rörande exempelvis en viss typ av transaktioner eller i förhållande till en viss informationslämnare, kommer detta att kommuniceras i särskild ordning. I enlighet med de nya marknadsmissbruksreglerna, MAR, har Länsförsäkringar Fondförvaltning utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar.

Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Svenska småbolag
079-0652024
 
Bygg och fastighetsaktier (svenska och europeiska)
08-58842414
070-1627052
 
Svenska stora och medelstora bolag
08-58840703
073-9640703
 
Övriga ägarfrågor
08-58840703
073-9640703
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00