Aktivt ägar- och påverkansarbete

Länsförsäkringar Fondförvaltning bedriver ett aktivt ägar- och påverkansarbete med de bolag vi investerar i.

Aktivt ägar- och påverkansarbete

Ägar- och påverkansarbete mot bolag utgör en av våra ansvarsfulla investeringsstrategier och benämns ”påverkan”. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Länsförsäkringar Fondförvaltning och Länsförsäkringar Liv Kapitalförvaltning, samt tillsammans med andra investerare över hela världen. Inom ramen för detta arbete ryms:

 • Proaktivt påverkansarbete rörande olika hållbarhetsfaktorer;
 • Reaktivt påverkansarbete efter att incidenter eller kontroverser identifieras, inklusive undertecknande av investerarupprop och brev till bolag;
 • Röstning på bolagsstämmor;
 • Deltagande i valberedningar (i de bolag vi är betydande ägare); samt
 • Kontinuerlig dialog med styrelse och ledning om god bolagsstyrning.

Möjligheterna att utöva ägarstyrning och påverkansarbete är som störst i bolag där ägandet är stort. Det är framförallt i mindre börsbolag och bolag noterade på First North där Fondförvaltningen tillhör de större ägarna, och speciellt inom fastighetssektorn.

Fokuslista - bolag som omfattas av påverkansarbete

Som en del i påverkansarbetet finns en fokuslista upprättad. Den innehåller en förteckning med noterade bolag gentemot vilka påverkansarbete bedrivs, antingen i egen regi eller tillsammans med andra investerare. Listan uppdateras regelbundet.

Proaktivt påverkansarbete

Proaktivt eller förebyggande påverkansarbete syftar till att bolag ska hantera och arbeta förebyggande med väsentliga hållbarhetsfaktorer. Dialoger förs med enskilda bolag och utvalda sektorer, ofta inom ramen för olika investerarinitiativ, i syfte att säkerställa att bolag hanterar, har mål och är transparenta med väsentliga hållbarhetsfaktorer. Urval av dialoger och deltagande i initiativ utgår från prioriterade globala mål, ägande och i vilken utsträckning bolag ingår i våra marknadsindex.

Länsförsäkringar AB och dess dotterbolag Liv och Fondförvaltning är involverade i flera investerarinitiativ, bland annat:

 • Climate Action 100+ löper över fem år (2017-2022) och fokuserar på världens 100 största utsläppare av växthusgaser samt ytterligare bolag (därav ”+”) som inom sin sektor står för de största klimatutsläppen.
 • Bolagen på fokuslistan för initiativet inkluderar, men begränsas inte till, olja- och gassektorn, energisektorn och transportsektorn.
 • Syftet med initiativet och bolagsdialogerna är att förbättra bolagens hantering av klimatrisker, styrning av klimatarbetet, minska utsläppen och stärka transparensen kring klimatrelaterade finansiella risker.
 • Påverkansarbete via initiativet avser bidra till FNs globala mål nummer 7 (förnyelsebar energi), 9 (hållbar industri) och 13 (bekämpa klimatförändringar).

Mål 7.png Mål 9.png Mål 13.png

 • Investor Mining & Tailings Safety Initiative är inriktat på gruvsektorn och särskilt dess hantering av gruvavfall.
 • I januari 2019 brast en avfallsdamm (tailings dam) vid en gruva i Brasilien. Olyckan orsakade dödsfall samt betydande negativa miljökonsekvenser lokalt. Se video via länk från olyckstillfället.
 • Liknande olyckor har inträffat tidigare och efter dammolyckan i Brasilien etablerade 90-tal investerare Investor Mining & Tailings Safety Initiative.
 • Påverkansarbete via initiativet avser bidra till FNs globala mål nummer 8 (arbetsvillkor), 9 (hållbar industri) och 15 (biologisk mångfald).

Mål 8.png Mål 9.png Mål 15.png

 • FAIRR fokuserar på klimat- och vattenrisker i livsmedelssektorn. FAIRR är en UK-baserad stiftelse som analyserar och koordinerar, å investerares vägnar, påverkansarbete med bolag i livsmedelssektorn.
 • Livsmedelssektorn står för 15–30 procent av CO2-utsläppen globalt, beroende på hur man skär värdekedjan. Sektorn har även hög förbrukning av färskvatten, bidrar till avskogning i främst utvecklingsländer, samt använder stora mängder antibiotika.
 • Inom ramen för FAIRR deltar vi aktivt i två enskilda dialoginitiativ:
  • Hållbara proteinkällor (av FAIRR benämnt ”Sustainable proteins”).
  • Hållbara inköp av kött (av FAIRR benämnt ”Meat sourcing”).
 • Påverkansarbete via initiativet avser bidra till FNs globala mål nummer 12 (hållbar konsumtion), 13 (bekämpa klimatförändringar) och 15 (biologisk mångfald).

Mål 12.png Mål 13.png Mål 15.png

Reaktivt påverkansarbete

Det reaktiva påverkansarbetet syftat främst till att bolag ska upphöra med överträdelser av konventioner eller principer för ansvarsfullt företagande (FN Global Compact) samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att liknande incidenter upprepas. Om påverkansarbetet över tid inte når avsett resultat kan innehavet avyttras.

Röstning

Länsförsäkringar Fondförvaltning strävar efter att deltaga på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt i bolag där fonderna tillhör de största ägarna eller där det av andra skäl bedömts väsentligt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Under perioden 2022-07-01 till 2023-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 101 bolagsstämmor varav 71 var i Sverige och 26 i USA. En förteckning av alla bolagstämmor finns längst bak i ägarrapporten nedan.

Bolagsstämmor

Valberedningar

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom fonderna stora ägare i ett flertal noterade börsbolag. Valberedningen har till uppgift att ta fram ett förslag till kommande årsstämman på stämmordförande, antal styrelseledamöter och antal revisorer, styrelse och revisorer, deras arvoden samt instruktion till nästa års valberedning. I normalfallet utgörs valberedningen av en representant från de tre största aktieägarna och styrelsens ordförande.

Inom sig utser valberedningen en ordförande som inte är styrelsens ordförande eller styrelseledamot. Valberedningens förslag lämnas skriftligen inför årsstämman i form av ett motiverat yttrande och redovisas dessutom muntligen av ordföranden i valberedningen på årsstämman för aktieägarna. Det är viktigt att vi säkerställer att börsbolagen som fonderna äger får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt genom att nominera duktiga, engagerade och kompetenta styrelseledamöter.

Länsförsäkringar Fondförvaltning tackar i normalfallet alltid ja till förfrågningar att ingå i valberedningar. Vi verkar för att styrelserna har en bra sammansättning av kompetenser som speglar bolagets behov och att det finns en mångfald av kompetenser i styrelsen som kompletterar varandra, jämn könsfördelning och att de har tid och engagemang för uppdraget. Vi försöker också hålla ner antalet styrelseledamöter och verkar för att arvodena till styrelseledamöterna är marknadsmässiga.

För mer information, se Länsförsäkringar Fondförvaltnings ägarstyrningsrapport.

Vid frågor kontakta ägaransvarig, Johannes Wingborg, 08-588 407 03.

Länsförsäkringar Fondförvaltning finns representerat i dessa bolags valberedningar.

Valberedningar i börsbolag eller bolag noterade på First North där Länsförsäkringar Fondförvaltning finns representerat inför årsstämmorna 2023
Bolag Länsförsäkringar Fondförvaltnings representant
Castellum Johannes Wingborg
Catena Fastigheter Johannes Wingborg
Cibus Real Estate Nordic Johannes Wingborg
Corem Property Group Johannes Wingborg
Diös Johannes Wingborg
Fabege Johannes Wingborg
FastPartner Johannes Wingborg
Genova Property Group Johannes Wingborg
NP3 Fastigheter Johannes Wingborg
Nyfosa Johannes Wingborg
Proact IT-Group Johannes Wingborg
Telia Johannes Wingborg
Wihlborgs Johannes Wingborg

[1] Siffran avser dialoger som fördes via investerarinitiativ som Länsförsäkringar är delaktig i, där representanter från Länsförsäkringar varit direkt engagerad i dialogen och/eller via konsulter för vår räkning.

[2] Siffran avser dialoger, i form av fysiska möten eller konferenssamtal, som fördes av konsult för Länsförsäkringars räkning och/eller där representanter från Länsförsäkringar varit direkt engagerad i dialogen.