Aktivt ägar- och påverkansarbete

Länsförsäkringar Liv bedriver ett aktivt ägar- och påverkansarbete med bolag.

Aktivt ägar- och påverkansarbete

Ägar- och påverkansarbete mot bolag utgör en av våra ansvarsfulla investeringsstrategier och benämns ”påverkan”. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Länsförsäkringar Liv Kapitalförvaltning och Länsförsäkringar Fondförvaltning, samt tillsammans med andra investerare över hela världen. Inom ramen för detta arbete ryms:

 • Proaktivt påverkansarbete rörande olika hållbarhetsfaktorer;
 • Reaktivt påverkansarbete efter att incidenter eller kontroverser identifieras, inklusive undertecknande av investerarupprop och brev till bolag; samt
 • Kontinuerlig dialog med styrelse och ledning om god bolagsstyrning.

Möjligheterna att utöva ägarstyrning och påverkansarbete är som störst i bolag där ägandet är stort.

Fokuslista - bolag som omfattas av påverkansarbete

Som en del i påverkansarbetet finns en fokuslista upprättad. Den innehåller en förteckning med noterade bolag gentemot vilka påverkansarbete bedrivs, antingen i egen regi eller tillsammans med andra investerare. Listan uppdateras regelbundet.

Proaktivt påverkansarbete

Proaktivt eller förebyggande påverkansarbete syftar till att bolag ska hantera och arbeta förebyggande med väsentliga hållbarhetsfaktorer. Dialoger förs med enskilda bolag och utvalda sektorer, ofta inom ramen för olika investerarinitiativ, i syfte att säkerställa att bolag hanterar, har mål och är transparenta med väsentliga hållbarhetsfaktorer. Urval av dialoger och deltagande i initiativ utgår från prioriterade globala mål, ägande och i vilken utsträckning bolag ingår i våra marknadsindex.

 • Under 2020 omfattades totalt 210 bolag[1] av proaktivt påverkansarbete (259 bolag 2019).

Länsförsäkringar AB och dess dotterbolag Liv och Fondförvaltning är involverade i flera investerarinitiativ, bland annat:

 • Climate Action 100+ löper över fem år (2017-2022) och fokuserar på världens 100 största utsläppare av växthusgaser samt ytterligare bolag (därav ”+”) som inom sin sektor står för de största klimatutsläppen.
 • Bolagen på fokuslistan för initiativet inkluderar, men begränsas inte till, olja- och gassektorn, energisektorn och transportsektorn.
 • Syftet med initiativet och bolagsdialogerna är att förbättra bolagens hantering av klimatrisker, styrning av klimatarbetet, minska utsläppen och stärka transparensen kring klimatrelaterade finansiella risker.
 • Påverkansarbete via initiativet avser bidra till FNs globala mål nummer 7 (förnyelsebar energi), 9 (hållbar industri) och 13 (bekämpa klimatförändringar).
 • Fördjupning - LFAB:s påverkan bolag inom Climate Action

Mål 7.png Mål 9.png Mål 13.png

 • Investor Mining & Tailings Safety Initiative är inriktat på gruvsektorn och särskilt dess hantering av gruvavfall.
 • I januari 2019 brast en avfallsdamm (tailings dam) vid en gruva i Brasilien. Olyckan orsakade dödsfall samt betydande negativa miljökonsekvenser lokalt. Se video via länk från olyckstillfället.
 • Liknande olyckor har inträffat tidigare och efter dammolyckan i Brasilien etablerade 90-tal investerare Investor Mining & Tailings Safety Initiative.
 • Påverkansarbete via initiativet avser bidra till FNs globala mål nummer 8 (arbetsvillkor), 9 (hållbar industri) och 15 (biologisk mångfald).

Mål 8.png Mål 9.png Mål 15.png

 • FAIRR fokuserar på klimat- och vattenrisker i livsmedelssektorn. FAIRR är en UK-baserad stiftelse som analyserar och koordinerar, å investerares vägnar, påverkansarbete med bolag i livsmedelssektorn.
 • Livsmedelssektorn står för 15–30 procent av CO2-utsläppen globalt, beroende på hur man skär värdekedjan. Sektorn har även hög förbrukning av färskvatten, bidrar till avskogning i främst utvecklingsländer, samt använder stora mängder antibiotika.
 • Inom ramen för FAIRR deltar vi aktivt i två enskilda dialoginitiativ:
 • Påverkansarbete via initiativet avser bidra till FNs globala mål nummer 12 (hållbar konsumtion), 13 (bekämpa klimatförändringar) och 15 (biologisk mångfald).

Mål 12.png Mål 13.png Mål 15.png

Representanter från Länsförsäkringar Liv är även delaktiga i många dialoger med utgivare (emittenter) av hållbarhetsinriktade obligationer samt i ägararbete med de av Länsförsäkringsgruppen gemensamt ägda bolagen Humlegården, Lansa och HT-skogar.

Reaktivt påverkansarbete

Det reaktiva påverkansarbetet syftat främst till att bolag ska upphöra med överträdelser av konventioner eller principer för ansvarsfullt företagande (FN Global Compact) samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att liknande incidenter upprepas. Om påverkansarbetet över tid inte når avsett resultat kan innehavet avyttras.

 • Under 2020 omfattades strax över 100 bolag[2] av reaktivt påverkansarbete (60 bolag 2019).
 • Per utgången av 2020 var 8 bolag exkluderade på grund av allvarliga överträdelser där påverkansarbete med bolaget inte nått önskvärt resultat.

[1] Siffran avser dialoger som fördes via investerarinitiativ som Länsförsäkringar är delaktig i, där representanter från Länsförsäkringar varit direkt engagerad i dialogen och/eller via konsulter för vår räkning.

[2] Siffran avser dialoger, i form av fysiska möten eller konferenssamtal, som fördes av konsult för Länsförsäkringars räkning och/eller där representanter från Länsförsäkringar varit direkt engagerad i dialogen.