Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Södermanland

Vi finns nära dig

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi arbetar för att öka sörmlänningars säkerhet och trygghet samt att medverka till ett hållbart liv. Ambitionen är att alltid ha de mest nöjda kunderna.

Bolagsinformation
Länsförsäkringar Södermanland
Organisationsnummer: 519000-6519
Box 147
611 24 Nyköping
Säte: Södermanlands län, Nyköpings kommun

Vi är bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling. Vi erbjuder produkter och tjänster inom områdena Betala, Spara, Låna, Försäkra samt Fastighetsförmedling. Vi är kända för att vara bra att ha att göra med i vår skadehantering och vi har hela vår skadeorganisation på plats i länet. Du som samlar dina försäkringar och ditt bankengagemang hos oss får extra förmåner. Vi finns i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs.


Kundinflytande

Våra kunder är också våra ägare

Har du en sakförsäkring hos oss innebär det att du också är delägare i bolaget. Du och våra andra kunder är våra enda uppdragsgivare. Allt vad vi gör ska – direkt eller indirekt – innebära något bra för våra kunder.

Ditt ägarinflytande sker genom att du väljer de som ska representera dig, fullmäktige. En fullmäktige utses per 1500 kund. Fullmäktige väljs för olika distrikt, varje kommun i länet är ett distrikt.

Fullmäktigevalen sker på hösten (oktober/ november) och annonseras i tidningarna i kommunen och här på hemsidan.

Förslagen på fullmäktige tas fram av en valberedning.

Vill du ha kontakt med valberedningen, klicka här

Fullmäktige representerar dig på Länsförsäkringar Södermanlands bolagsstämma där styrelsen för bolaget väljs.

 


Organisation och ledning

Fullmäktige

Fullmäktige väljs för en mandatperiod på tre år. Varje år är det val i några av de nio valdistrikten – Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa samt Vingåker. Det väljs en ordinarie fullmäktige per 1 500-antal kunder per distrikt. Fullmäktige kallas till vår bolagsstämma som äger rum på våren varje år. Där väljs bolagets styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Fullmäktigeledamöter

Fullmäktigevalen

Styrelse

Styrelse väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter

Företagsledning

Företagsledningen är tillsatt av styrelsen och driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifter


Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Länsförsäkringar Södermanlands bolagsstämma för verksamhetsår 2018 ägde rum 11 april på Sörmlands Museum i Nyköping. Till stämman kallades våra fullmäktigeledamöter och revisorer. 

Årsredovisning

Våra årsredovisningar hittar du här.


Historia

Vår historia

I alla tider har människor försökt värja sig mot eldens härjningar och det har också funnit många sätt att lindra de skador den orsakat när den kommit lös. Den äldsta formen av ”brandförsäkring” hittar vi emellertid i Östgötalagen där det stadgades att när bondens lada och stuga brunnit, då skulle brandstud solidariskt utbetalas såväl in natura som i reda pengar från häradets allmoge till den som drabbats av elden. Ordet brandstud anses vara den fornsvenska formen av brandstöd och där finner vi ursprunget till ordet brandstod.

 I slutet av 1600-talet bildades de första brandstodföreningarna och genom 1734 års lag vann dessa föreningar laglig sanktion. I Södermanland grep man sig an med frågan omedelbart och redan år 1736 hade ärendet behandlats vid häradstingen i Hölebo, Jönåker, Oppunda, Rönö och Villåttinge.

Den 14 januari 1846 då grundades ”Brandstodsbolag inom Nyköpings län till försäkring af åbyggnader och lösegendom å landet” i Nyköpings Rådhus där det hölls ett konstituerande sammanträde. 

 

Carl Kuylenstierna valdes till den förste ordföranden i direktionen. Vi ägnade oss då enbart åt brandförsäkringar. Det namnet var i bruk i nära 80 år och ändrades först år 1925 till Södermanlands Läns Brandförsäkringsbolag. I och med att åren gick och att företaget erbjöd även andra försäkringsformer ändrades namnet år 1970 till Länsförsäkringar Södermanland. 

Från att ha varit ett landsbygdens försäkringsbolag har vi följt med folkflyttningen till städer och tätorter. Produktutbudet har ökat kraftigt liksom antalet försäkringar och övriga tjänster. År 1952 började vi teckna motorfordonsförsäkring och sedan har vi ökat utbudet stadigt – allt ifrån vår livverksamhet som vi startade 1985, vår bank som vi startade 1996 till fastighetsförmedling som vi startade 2007. Fortfarande ägs bolaget av sina försäkringstagare som utövar inflytande genom sina valda fullmäktigeförsamlingar.

Länsförsäkringar är idag en rikstäckande grupp av 23 självständiga och lokala försäkringsbolag, som har en stark förankring i sin bygd. I administrativa och tekniska frågor samarbetar bolagen genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.


Värdegrund och affärsidé

Vision

Södermanlands ledande bank- och försäkringsbolag för ett tryggt, säkert och hållbart liv. Mer än varannan sörmlänning är kund hos oss och vi är länets bästa arbetsplats.

Affärsidé

Vi har ett brett utbud av tjänster och produkter inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Våra kunder är våra ägare och vi agerar alltid för deras bästa.

Vår verksamhet leds av begreppen

  • kundägd 
  • lokala 
  • enkelhet 
  • omvärldsorientering 
  • federativ samverkan

 


Samhällsengagemang och miljö

Omtanke Sörmland – sponsring till barn och ungdomar

Flicka som ler och sitter på en klippa vid havet

Vi stödjer lokala organisationer genom vårt sponsringsprojekt Omtanke Sörmland. Syftet med Omtanke Sörmland är att stödja projekt som bidrar till att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar samt minska eller förebygga skador. Fyra gånger om året går vi igenom sponsringsförfrågningarna; den 15 februari, 15 maj, 15 augusti och den 15 november.

Jubileumsfonden - tillsammans hjälper vi Södermanland

En människa som kramar ett hjärta.

För att skapa ett tryggare Södermanland delar vi under fem år ut en miljon kronor till föreningar med aktiviteter som stöttar barn och ungdomar, främjar integration och minskar risken för olyckor och skador. Ansökan kan göras en gång per år. Våra kunder ligger oss varmt om hjärtat - därför engagerar vi oss.


Miljöpolicy

Vacker bild med berg som möte hav som möter himmel en solig dag.

Länsförsäkringar Södermanland verkar för ett hållbart samhälle.

Vi driver ett miljöinriktat arbete genom att vi 

  • Minskar vår direkta klimatpåverkan för resor i tjänsten och från energiförbrukning av el och uppvärmning.
  • Arbetar med skadeförebyggande åtgärder för att minska vår indirekta klimatpåverkan från koldioxidutsläpp i samband med bränder och vattenskador som drabbar våra kunder.
  • Arbetar med krav på leverantörer för att minska vår indirekta miljöpåverkan.

Miljö är viktigt för oss

Vi följer miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom bolaget hela tiden ökar sin kunskap och förståelse för den miljöpåverkan som verksamheten har på människa och natur.

Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter till att ta största möjliga miljöhänsyn så är bidrar Länsförsäkringar Södermanland till ett hållbarare samhälle.