Vår historia

I alla tider har människor försökt värja sig mot eldens härjningar och det har också funnit många sätt att lindra de skador den orsakat när den kommit lös. Den äldsta formen av ”brandförsäkring” hittar vi emellertid i Östgötalagen där det stadgades att när bondens lada och stuga brunnit, då skulle brandstud solidariskt utbetalas såväl in natura som i reda pengar från häradets allmoge till den som drabbats av elden. Ordet brandstud anses vara den fornsvenska formen av brandstöd och där finner vi ursprunget till ordet brandstod.

 I slutet av 1600-talet bildades de första brandstodföreningarna och genom 1734 års lag vann dessa föreningar laglig sanktion. I Södermanland grep man sig an med frågan omedelbart och redan år 1736 hade ärendet behandlats vid häradstingen i Hölebo, Jönåker, Oppunda, Rönö och Villåttinge.

Den 14 januari 1846 då grundades ”Brandstodsbolag inom Nyköpings län till försäkring af åbyggnader och lösegendom å landet” i Nyköpings Rådhus där det hölls ett konstituerande sammanträde. 

Carl Kuylenstierna valdes till den förste ordföranden i direktionen. Vi ägnade oss då enbart åt brandförsäkringar. Det namnet var i bruk i nära 80 år och ändrades först år 1925 till Södermanlands Läns Brandförsäkringsbolag. I och med att åren gick och att företaget erbjöd även andra försäkringsformer ändrades namnet år 1970 till Länsförsäkringar Södermanland. 

Från att ha varit ett landsbygdens försäkringsbolag har vi följt med folkflyttningen till städer och tätorter. Produktutbudet har ökat kraftigt liksom antalet försäkringar och övriga tjänster. År 1952 började vi teckna motorfordonsförsäkring och sedan har vi ökat utbudet stadigt – allt ifrån vår livverksamhet som vi startade 1985, vår bank som vi startade 1996 till fastighetsförmedling som vi startade 2007. Fortfarande ägs bolaget av sina försäkringstagare som utövar inflytande genom sina valda fullmäktigeförsamlingar.

Länsförsäkringar är idag en rikstäckande grupp av 23 självständiga och lokala försäkringsbolag, som har en stark förankring i sin bygd. I administrativa och tekniska frågor samarbetar bolagen genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.