Traditionell förvaltning - Nya Trad

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna i Nya Trad placeras i högavkastande tillgångar som aktier och fastigheter men även i räntebärande tillgångar med låg risk.

Extra återbäringsränta i oktober 2021

Under oktober 2021 har vi fördelat extra återbäringsränta till pensions-  och  kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning, Nya Trad. Det innebär att försäkringskapitalet i de försäkringarna ökat med cirka 7 procent, utöver den värdetillväxt som den aktuella återbäringsräntan bidragit med.

Frågor och svar återbäring

Så fungerar Nya Trad

Ditt sparande med traditionell förvaltning har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital. Jämfört med Gamla Trad kommer andelen av sparandet som placeras i aktier och fastigheter att vara större vilket vi på sikt bedömer ska kunna ge bättre avkastning på sparandet. Det går inte att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning.

 1. Ditt garanterade värde

  Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring.
  Den garanterade räntan är 1 procent.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet är det du betalat in plus aktuell återbäringsränta och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt.
  Återbäringsräntan varierar beroende på vår aktuella bedömning av de finansiella marknaderna. Den aktuella återbäringsräntan kan du se i faktarutan.

 3. Din återbäringsdel

  Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är dessutom Länsförsäkringar Livs riskkapital som kan användas för att täcka förluster. Återbäringen kan både minska och öka. Den är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Läs mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Din utbetalning

 • Det avtalade beloppet som betalas ut till dig baseras på hur stort det garanterade värdet i din försäkring är.
 • Om försäkringskapitalet beräknas räcka till en större utbetalning än det avtalade beloppet kan ett högre belopp betalas ut.
 • Beloppet som betalas ut räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämnt fördelade.
 • Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Läs mer om när utbetalningen startar
Läs mer om beräkning

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Nya Trad placeras i en mix av obligationer, fastigheter och aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på vår aktuella marknadsbedömning och vårt ekonomiska utrymme att ta risk i placeringarna.

I enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansiella produkter hållbarhetsklassificeras. Nya Trad klassificeras som finansiell produkt som har hållbarhet som mål. Läs mer här.

Om du har en annan försäkring med fondförvaltning inom Länsförsäkringar och enligt villkoren kan flytta över sparandet till traditionell förvaltning så delas kapitalet upp i garanterat värde och återbäringsdel. 

Nyckeltal traditionell förvaltning

Nya Trad Nya Trad
Gamla Trad Gamla Trad
Återbäringsränta från 1 november 2021 Återbäringsränta från 1 november 2021
6 % 6 %
4 % 4 %
Historiskt, sedan start (2013-06)* Historiskt, sedan start (2013-06)*
7,3 % 7,3 %
- -
Historiskt, 5 år* Historiskt, 5 år*
7,6 % 7,6 %
3,9 % 3,9 %
Historiskt, 10 år* Historiskt, 10 år*
- -
2,4 % 2,4 %
Konsolideringsgrad, 2021-10-31 Konsolideringsgrad, 2021-10-31
115 % 115 %
121 % 121 %
Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2021-10-31, 154 % Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2021-10-31, 154 %
Prognosränta Prognosränta
2,5 % 2,5 %
1 % 1 %
Fördelning av försäkringskapital vid inflytt till traditionell förvaltning** Fördelning av försäkringskapital vid inflytt till traditionell förvaltning**
Garantidel Garantidel
65 % 65 %
55 % 55 %
Återbäringsdel Återbäringsdel
35% 35 %
45% 45 %

* Per 2021-10-31

** Traditionell förvaltning är stängd för nyteckning. Gäller endast vid flytt från annan försäkring med fondförvaltning i Länsförsäkringar där så är möjligt enligt villkoren.