Traditionell förvaltning - Gamla Trad

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna placeras i huvudsak i räntebärande tillgångar med låg risk och endast en mindre del i högavkastande tillgångar som aktier och fastigheter. Det går inte att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning

Extra återbäringsränta i oktober 2021

Under oktober 2021 har vi fördelat extra återbäringsränta till pensions-  och  kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning, Gamla Trad. Det innebär att försäkringskapitalet i de försäkringarna ökat med cirka 7 procent, utöver den värdetillväxt som den aktuella återbäringsräntan bidragit med.

Frågor och svar återbäring

Byt till Nya Trad och få bättre värdetillväxt

Om du har ett pensionssparande i Gamla Trad kan du enkelt ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för värdetillväxt bättre och du får i de flesta fall lägre avgifter.

Mer om möjligheten att byta till Nya Trad

Så fungerar Gamla Trad

Ditt sparande med traditionell förvaltning har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital.

 1. Ditt garanterade värde

  Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring.
  Den garanterade räntan är mellan 3 - 5 procent beroende på vad som avtalats när du tecknade din försäkring.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet är det du betalat in plus aktuell återbäringsränta och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt.
  Återbäringsräntan varierar beroende på vår aktuella bedömning av de finansiella marknaderna. Den aktuella återbäringsräntan kan du se i faktarutan

 3. Din återbäringsdel

  Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är dessutom Länsförsäkringar Livs riskkapital som kan användas för att täcka förluster. Återbäringen kan både minska och öka. Den är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Din utbetalning

 • Det avtalade beloppet som betalas ut till dig baseras på hur stort det garanterade värdet i din försäkring är.
 • Om försäkringskapitalet beräknas räcka till en större utbetalning än det avtalade beloppet kan ett högre belopp betalas ut.
 • Beloppet som betalas ut räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämnt fördelade.
 • Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Mer om när utbetalningen startar
Mer om beräkning

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Gamla Trad placeras i huvudsak i räntebärande tillgångar och endast en mindre del i högavkastande tillgångar som fastigheter och aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på vår aktuella marknadsbedömning och vårt ekonomiska utrymme att ta risk i placeringarna. Utrymmet att ta risk i Gamla Trad är starkt begränsat på grund av de höga garanterade räntorna vilket medför att huvuddelen av kapitalet placeras i obligationer och andra räntebärande tillgångar.

I enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansiella produkter hållbarhetsklassificeras. Gamla Trad klassificeras som finansiell produkt som har hållbarhet som mål. Läs mer här.

Om du har en annan försäkring med fondförvaltning inom Länsförsäkringar och enligt villkoren kan flytta över sparandet till traditionell förvaltning så delas kapitalet upp i garanterat värde och återbäringsdel. Aktuell fördelning ser du i faktarutan.

Nyckeltal traditionell förvaltning

Nya Trad Nya Trad
Gamla Trad Gamla Trad
Återbäringsränta från 1 november 2021 Återbäringsränta från 1 november 2021
6 % 6 %
4 % 4 %
Historiskt, sedan start (2013-06)* Historiskt, sedan start (2013-06)*
7,3 % 7,3 %
- -
Historiskt, 5 år* Historiskt, 5 år*
7,6 % 7,6 %
3,9 % 3,9 %
Historiskt, 10 år* Historiskt, 10 år*
- -
2,4 % 2,4 %
Konsolideringsgrad, 2021-10-31 Konsolideringsgrad, 2021-10-31
115 % 115 %
121 % 121 %
Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2021-10-31, 154 % Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2021-10-31, 154 %
Prognosränta Prognosränta
2,5 % 2,5 %
1 % 1 %
Fördelning av försäkringskapital vid inflytt till traditionell förvaltning** Fördelning av försäkringskapital vid inflytt till traditionell förvaltning**
Garantidel Garantidel
65 % 65 %
55 % 55 %
Återbäringsdel Återbäringsdel
35% 35 %
45% 45 %

* Per 2021-10-31

** Traditionell förvaltning är stängd för nyteckning. Gäller endast vid flytt från annan försäkring med fondförvaltning i Länsförsäkringar där så är möjligt enligt villkoren.