Organisation och ledning

Organisation och ledning

Länsförsäkringar Östgöta bärs upp av sina 210 000 kunder – som också är bolagets ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är desamma – och att det är självklart för oss att det är kundernas långsiktiga intressen som alltid kommer först.

Som försäkringskund hos oss har du en unik möjlighet att påverka bolagets framtid. I lokala val kan du vara med och utse representanter till vårt fullmäktige, bolagets högsta beslutande organ. På den årliga bolagsstämman, där fullmäktige representerar alla kunder, utses styrelsen. Det är styrelsen som utser VD, som i sin tur ansvarar för bolagets alla anställda – dem du som kund möter i dina kontakter med oss. När verksamheten har gått bra kan du dessutom få återbäring.

Sedan starten 1841 har bolaget och verksamheten vuxit och utvecklats i takt med tiden och med kundernas behov. Det som är viktigt för dig, är viktigt för oss. Det handlar om dina pengar, om vardagen, om hemmet och om din och familjens trygghet och framtid.

Fullmäktige

Länsförsäkringar Östgöta är kundägt och genom fullmäktige har våra kunder möjlighet att påverka bolagets utveckling och framtid.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Östgöta. Den består av 72 ordinarie ledamöter och 30 suppleanter.

I valkretsarna hålls digitala val vart tredje år där försäkringstagarnas representanter väljs som fullmäktige. Valen är öppna för alla försäkringstagare i respektive valdistrikt. Utöver den ordinarie bolagsstämman bjuds fullmäktige in till informationsträffar, normalt en gång per år.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till bolagsstämman. Valberedningen kan även lämna förslag på övriga förtroendeuppdrag, på uppdrag av styrelsen. Mandattiden är 3 år.

Nomineringskommittén

Nomineringskommitténs uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till bolagsstämman till val av ledamöter i valberedningen.

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en nomineringskommitté. Förslag till val av ledamöter till nomineringskommittén görs årligen av fullmäktige vid informationsträffarna. Nomineringskommittén ska bestå av en fullmäktig från varje valkrets. Mandattiden är 1 år.

Styrelse

  • Lena Ek - Ordförande
  • Rikard Sagent, Vice ordförande
  • Christian Wahlström
  • Johan Rydbeg
  • Karin Ljungmark Malmström
  • Anna-Greta Lundh
  • Johanna Palmér
  • Johan Holm (personalrepresentant)
  • Jens Wäppling (personalrepresentant)

Företagsledning

Profilbild för Åsa Röhs

Åsa Röhs

Företagsledning – vd
Profilbild för Patrick Petersson

Patrick Petersson

Företagsledning – Chef Försäkring
Profilbild för Sophia Nygren

Sophia Nygren

Företagsledning – Chef Affärsstöd och HR
Profilbild för Filip Apelstav

Filip Apelstav

Företagsledning – Chef Bank & Liv
Profilbild för Katarina Leander

Katarina Leander

Företagsledning – Chef Skador
Profilbild för Marie Aktö

Marie Aktö

Företagsledning – Chef Marknad och Kommunikation
Profilbild för Per Erlandsson

Per Erlandsson

TF Chef ekonomi & Finans

Länsförsäkringar Östgöta
Organisationsnummer 522001-1224
Box 400, 581 04 Linköping
info@LFostgota.se