Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Östgötas högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Östgöta, utse styrelse, revisorer, valberedning och nomineringskommitté samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Vid bolagsstämman delas förslaget till ersättning till styrelseledamöterna upp mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter. Därutöver utgår dagarvoden. Ordinarie bolagsstämma 2020 ska fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen.

Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Antalet fullmäktige uppgår till 73 ordinarie och 47 suppleanter. Kallelse till bolagsstämman sker genom brev eller e-post till fullmäktige, tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman. Årets bolagsstämma hölls skriftligt per capsulam. Nästa års bolagsstämma kommer att hållas den 30 mars 2021

För deltagande på bolagsstämman krävs att fullmäktig eller suppleant närvarar fysiskt.