Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Informationen gäller för Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Jönköpings årsredovisning

Årsredovisning 2017

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Nyckeltal

  • Länsförsäkringar Jönköping behåller en dominerande ställning på den lokala sakförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen ligger på 40 procent eller mer i de olika segmenten förutom för tjänsteföretag. 

  • Premieinkomsten i sakförsäkringsverksamheten år 2016 ökar med 57 miljoner kronor jämfört med föregående år. Premieintäkten ökar med 45 miljoner kronor och passerar för första gången 1 miljard kronor i direkt affär. Premieintäkten för egen räkning, dvs. efter avdrag med premie för avgiven återförsäkring uppgår under året till 990 miljoner kronor, en ökning motsvarande 6 procent.

  • Skadeåret har utfallit bättre än förväntat. Sammantaget innebär detta att skadekostnadsprocenten för egen räkning stannar på 73 procent. Den senaste femårsperioden motsvaras av en skadekostnadsprocent för egen räkning om 77 procent.

  • Driftskostnaden utgör 15,7 procent av premieintäkten för egen räkning, vilket motsvarar en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år.

  • Antalet kunder i Livaffären ökar under året och uppgick vid årets utgång till 41 100, en ökning motsvarande 2 procent jämfört med 2015. Förvaltat kapital ökar också under året för att vid utgången av 2016 uppgå till 7,3 miljarder kronor, en ökning motsvarande 5 procent. Försäljningen, mätt som premieinkomst, minskar dock något jämfört med 2015.

  • Bankaffären visar fortsatt volymtillväxt. Den lokala bankaffärens affärsvolym, mätt som summan av in- och utlåning, uppgår vid årets utgång till 13,3 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning om 13 procent jämfört med föregående år. Antalet kunder ökade med 7 procent och uppgår vid utgången av 2016 till 34 400. Förvaltad fondvolym uppgår vid årets utgång till 1,2 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 26 procent.

  • Kapitalförvaltningen ger 2016 en total avkastning om 8,3 procent. Placeringskapitalet, inkl. fastigheter och likvida medel uppgår vid årets utgång till 5,2 miljarder kronor, en ökning med 0,5 miljarder jämfört med föregående år.

  • Såväl kapitalbas som solvenskapitalkrav och konsolideringsgrad ökar under året. Den finansiella styrkan i bolaget är fortsatt mycket god.

Läs hela årsredovisningen från 2017

 

Marknadsandelar, %
  2017 2016
Hem 45,2 43,5
Villa/villahem 59,3 56,2
Motor 47,9 46,8

Företag

Byggindustrin

Tillverkningsindustrin

Tjänsteföretag

-

64,4

60,0

38,3

-

62,4

65,1

40,1

 

Årsredovisningar från tidigare år

 

Solvens och finansiell ställning

Rapport SFCR om 2017 års verksamhet


Om Länsförsäkringar Jönköping

Vår lokala närvaro är vår styrka

Vi har funnits i Jönköpings län sedan 1839. Vår marknad är Jönköpings län och som lokalt bolag lägger vi kraft på att lära känna just våra kunders behov och villkor. Viktigt för oss är den personliga relationen till våra kunder som också är våra ägare.

Länsförsäkringar Jönköping, har sitt huvudkontor i Jönköping. Vi har också kontor i Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Du kan dessutom nå anknutna försäkringssäljare på kvällar och helger.

Läs mer om Länsförsäkringar Jönköping

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete