Vårt fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Jämtland och består av 38 ledamöter. Fullmäktige ska bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget och framföra synpunkter och förslag till bolagets ledning. Som fullmäktigeledamot representerar man sitt distrikt, dvs. sin boendekommun, och försäkringstagarna i varje distrikt kan påverka valet av fullmäktigeledamöter.

Alla ledamöter träffar styrelsen och affärsledningen två gånger per år, så kallade informationsdagar, för att diskutera viktiga frågor och ta del av kunskap. Informationsdagarna innehåller utbildning, seminarier och workshops.

Val och fördelning av ledamöter

Vart tredje år sker val av ledamöter bland försäkringstagarna i varje kommun och antalet ledamöter som väljs styrs av antal försäkringstagare i kommunen. Varje kommun har en ledamot per 1 500 försäkringstagare, dvs. om det finns 10 000 försäkringstagare i en kommun ska det finnas sju ledamöter.

Val till fullmäktige 2019 i Strömsunds, Ragunda och Härjedalens kommun

Val av ledamöter i Strömsunds, Ragunda och Härjedalens kommun kommer att ske i samband med Höstfesten under vecka 45 2019. Mer information kommer om både Höstfesten och valen. 

Läs mer om Höstfesten

Om fullmäktige i bolagsordningen

Nedan följer utdrag ur bolagsordningen § 3.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet i distrikt, vars gränser skall sammanfalla med nuvarande primärkommuners. För varje distrikt utses en fullmäktig för varje påbörjat femtonhundratal delägare inom distriktet. I varje distrikt skall dock utses minst två fullmäktige. För fullmäktige utses i varje distrikt suppleanter till ett antal av en för varje påbörjat tretal ordinarie fullmäktige inom distriktet. Suppleanterna inkallas till tjänstgöring i den ordning de valts.

Fullmäktig och suppleant för denne utses av och bland delägarna inom varje distrikt för en tid av tre år räknat från och med året näst efter det under vilket val ägt rum. Sådant val sker på distriktsmöte, som hålles under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår.

Styrelsen bestämmer rörande kallelse till distriktsmötet och förordnar person att leda dessa förhandlingar. Val förrättas efter huvudtal och avgöres med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet, dock att vid val sluten omröstning skall företagas, om yrkande därom framställes. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget får icke vara fullmäktig eller suppleant för sådan

Valberedning och distriktsmöten

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa.

Läs mer om valberedningen

Läs mer om fullmäktiges distriktsmöten

Profilbild för Angela Murén

Angela Murén

Vd-assistent och styrelsens sekreterare