Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Finansiella rapporter

Solvens och finansiell ställning

SFCR

Rapport om solvens och finansiell ställning

Tidigare år:

| SFCR 2018 | SFCR 2017 | 

Vår syn på hållbarhet

I länet för länet - för en hållbar framtid

Det är lagstadgat att göra en hållbarhetsredovisning och vår fullständiga redovisning finns med i årsredovisningen.

Läs gärna några av våra artiklar där vi speglar vår syn på hållbarhet.Resultat och nyckeltal

Nyckeltal

  2017 2016
Rörelseresultat efter skatt. Mkr 166 111
Balansomslutning. Mkr 3 110 2 839
Konsolideringsgrad

384%

355%
Medelantal anställda 103 100

Sakförsäkring

  2017 2016
Premieintäkt. Mkr 436 418
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen. Mkr 27 12
Totalkostnadsprocent efter avgiven återförsäkring 96% 103%
Totalavkastning kapitalförvaltning 9,2% 7,2%
Antal kunder 58 600 57 500

Livförsäkring

  2017 2016
Premieinkomst. Mkr 95 92
Totalt försäkringskapital. Mkr 2 406 2 313
Antal kunder 17 700 17 800

Bank

  2017 2016
Inlåning. Mkr 2 232 2 128
Utlåning. Mkr 4 446 3 795
Förvaltad fondvolym. Mkr 203 317
Antal kunder 16 300 15 500

Femårsöversikt

Översikten redovisar en sammanställning av resultat och ekonomisk ställning de senaste fem åren. I sammanställningen finns information för att utläsa hur det går för verksamheten över tid och möjlighet att översiktligt identifiera avvikelser under enskilda år, till exempel skadekostnader.

Belopp i Mkr 2017 2016 2015 2014 2013
RESULTAT          
Premieintäkter f.e.r 436  418  402  370  381
Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen 12  28  12  10  8
Försäkringsersättningar f.e.r -341 -355 -333  -273  -288
Driftkostnader  -79 -78  -74  -76  -74
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring  29  13  7  31  26
Återbäring  0  2  -40  0  0,5
Övriga tekniska kostnader  -2  -3  -2  -2  
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen efter åtbäring  27  12  -35  30  27
Återstående kapitalavkastning  190  124  128  148  93
Övriga intäkter och kostnader  -2  -9  -5  -7  -18
Resultat före dispositioner och skatt  215  127  89  170  103
Årets resultat efter skatt  166  111  68  133  78
           
EKONOMISK STÄLLNING          
Placeringstillgångar verkligt värde  2 470  2 234  2 013  1 840  1 529
Konsolideringskapital  1 715  1 499  1 365  1 283  1 113
Konsolideringsgrad  384%  355%  334%  340%  288%
Skadeprocent *  78%  85%  83%  74%  76%
Driftkostnadsprocent  18%  18%  18%  20%  20%
Totalkostnadsprocent 96%  103%  101%  94%  95%
Totalavkastning i kapitalfövaltningen 9,2% 7% 7% 10% 7%

* Skadeprocent exklusive skadeliuräntor i direkt och mottagen affär är 77 procent år 2017 och 80 procent år 2016.


Om Länsförsäkringar Jämtland

Vi finns nära dig

Vi är ett lokalt företag som ägs av våra kunder. Vårt mål är inte att maximera vinsten utan att erbjuda våra kunder och delägare prisvärda produkter och hög servicegrad. Om det går bra går överskottet tillbaka till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Att vi är ett lokalt företag innebär att vi finns nära dig – till exempel om olyckan är framme så finns våra skadereglerare på plats i Östersund. Att vi är lokala innebär också att vi bryr oss om Jämtland. Vi engagerar oss i länet och länets utveckling på olika sätt, bland annat genom sponsring.

Vi värnar om dig som kund och vill också ge dig kvalificerad rådgivning med ett personligt bemötande. Det är inte för inte som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder.

Läs mer om Länsförsäkringar Jämtland

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB, i syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.