Vårt lokala miljöarbete

Vårt miljöarbete

Områden där vi har störst möjlighet till att påverka miljön har vi identifierat till vatten-, brand, och fordonsskador samt tjänste-resor - våra så kallade betydande miljöaspekter.

Ett av våra två övergripande miljömål är att minska skador orsakade av brand eller vatten - skadeorsaker som är starkt förknippade med höga kostnader och stor miljöpåverkan. Till exempel så orsakar en totalbrand på en villa bland annat att markmiljön påverkas i samband med att stora volymer släckvatten används, att en mängd gifta gaser sprids i atmosfären och att vi måste ta fram byggmaterial till nyproduktion. Genom att vi arbetar aktivt med skadeförebyggande besiktningar så är vi övertygade om att vi minimerar både frekvensen och kostnaderna som orsakas av dessa skadetyper samt bidrar till en bättre miljö i väldigt hög utsträckning.

Vårt andra övergripande miljömål riktar sig följaktligen mot att hantera fordonsskador på ett miljövänligt sätt. Därför följer vi upp att reparationer utförs med lämpliga reparationsmetoder och fordonsdelar samt att verkstäderna är miljöcertifierade. 

Miljöarbete i vår vardag

Förutom våra miljömål arbetar vi med miljöhänsyn i vardagen, t ex att aktivt få våra kunder att välja digitala kunddokument i högre utsträckning och att vi minskar våra tjänsteresor genom att hålla våra möten online via verktyget Microsoft Lync. Under 2014 har också ett nytt avtal för tjänstebilar upphandlats vilket innebär att vi minskar antalet bilar från 26 till 19 samtidigt som fyra bilar blir hybridbilar och övriga bilar är miljöklassade. Vi fortsätter också att erbjuda våra lantbrukskunder att få farligt avfall och skrot hämtat via vår återvinningsförsäkring, i samarbete med Håll Sverige Rent.


Vårt huvudkontor – grönaste huset i Gävle

September 2015 flyttade vi in i vårt nya huvudkontor vid Drottninggatan i Gävle. Här har vi byggt Gävles första LEED-certifierade kontor, vilket innebär att det ska uppnå högt ställda hållbarhetskrav. Kraven innefattar såväl byggprocessen som den färdiga byggnaden.

LEED är det miljöcertifieringssystem för byggnader som har störst spridning i världen. Systemet är utvecklat i USA av U.S Green Building Council. LEED tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda. Uppnådd LEED-certifiering innebär en kvalitetsstämpel för byggnadens hållbarhetsprestanda och beroende på hur många poäng som uppnås får byggnaden en certifieringsnivå. Målsättningen är att vi ska söka certifiering på guldnivå (av silver, guld och platinum).

Ett helhetsgrepp för miljön

Vi har byggt på tidigare exploaterad mark som sanerats före byggstart. Vi använder oss i stor utsträckning av regionalt producerat material i byggprocessen och vi väljer sunda material som avger minimalt med emissioner. Alla kemiska produkter som används under byggprocessen kontrolleras mot kemdatabasen hos Skanska, som bygger för oss. Därtill arbetar vi med nollvision för avfall till deponi.

Ur miljöperspektiv ger också kontorets centrala läge med närhet till buss- och tågstation extra plus, liksom miljöbilsplatser i garaget och att kontoret blir energieffektivt med en beräknad energianvändning motsvarande 25 procent under kraven enligt Boverkets Byggregler. Vår gröna innergårdsterrass som ska få bland annat sedumtak och inhemsk anpassad växtlighet kommer dessutom att främja biologisk mångfald i stadsmiljön.

Dessutom ansluter vi vår "gröna byggnad" till fjärrväme- och fjärrkylenätet i Gävle, fasaden mot innergården får inbyggd solavskärmning och glasfasaden ut mot gatan får solavskärmande glas. Taket beläggs med ljusa värmereflekterande material vilket minskar kylbehovet sommartid. Vi kommer också att nyttja kontorsutrymmen flexibelt och därmed styra vår belysning och ventilation efter behov, och snålspolande armaturer i hela byggnaden beräknas spara 30 procent av vattenförbrukningen på årsbasis.

För oss är miljö- och hållbarhetsfrågorna viktiga. Vi jobbar dagligen för ett tryggt och attraktivt Gävleborg, i hållbar tillväxt, så självklart ska det gälla vår nya fastighet också.