Fullmäktigevalet 2023

Det är våra kunder som äger Länsförsäkringar Gävleborg. Därför är det lika självklart som viktigt att de också är med och påverkar. Är du kund? Delta i valet och var med och utse vem du vill ska representera dig - och andra kunder - i vårt Fullmäktige.

Val varje år!

Varje år är det val för en tredjedel av platserna i fullmäktige. Antalet personer i fullmäktige baseras på att det i länets tio kommuner ska finnas en ägarrepresentant för varje påbörjat 4000-tal kunder.

Här kan du se vilka kunder som utgör vårt fullmäktige!

Valet genomförs i tre steg

 1. September: Våra kunder får möjlighet att nominera kandidater, antingen sig själv eller någon annan de har förtroende för. 

 2. November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på kommitténs grundförslag, eller på någon annan bland övrigt nominerade.
 3. December: Den nya sammansättningen av fullmäktige presenteras på vår webbplats.

Vem får och vem kan bli nominerad?

Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera sig själv eller andra kunder till fullmäktige. Du kan enbart bli nominerad i den kommun där du bor. Vi har några punkter att ta hänsyn till för att en kund ska kunna bli nominerad - förutom engagemanget förstås.

Grundförutsättningen för att kunna nominera någon annan är att du måste ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg.

Vem kan bli nominerad?

 • du kan nominera dig själv
 • du kan nominera en annan tillfrågad person
 • du är sedan tidigare ledamot i Fullmäktige och står till förfogande för omval

Den som blir nominerad behöver även uppfylla nedanstående:

 • ska ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg
 • ska vara bosatt i Gävleborgs län eller vara ägare (alt delägare) i företag med säte i Gävleborgs län
 • ska vara myndig
 • ska vara tillfrågad
 • får inte vara försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud
 • får inte vara styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget, inte vara förmedlare av tjänster till bolaget samt inte ha anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets, samt maka/make, sambo till sådan person.

Vem får rösta?

Fysisk person, bosatt i Gävleborgs län, som äger minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg och fyllt 18 år senast 31 oktober det aktuella valåret får rösta i fullmäktigevalet för sin hemkommun.

Har du frågor eller funderingar?


LF Gävleborg