Länsförsäkringar Fondförvaltning

Om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Vår modell – Alltid bästa spelarna på planen

Länsförsäkringar Fondförvaltnings fondvolym uppgick till 138,2 miljarder kronor vid årsskiftet 2016 och är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringar Fondförvaltning erbjuder ett 40 tal fonder.

Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Fakta
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt antal fonder 33 30 33 33 35 39
Fondvolym, mdr 68 78 88 108 120 138
Nettoflöde, mdr 1,1 -1,7 4,0 3,1 3,4 6,0

Länsförsäkringar Fondförvaltning är medlem i Fondbolagens förening.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00


Kontaktpersoner


Förvaltningsfilosofi

Förvaltningsfilosofi

Vår förvaltningsfilosofi är att erbjuda fondspararna de bästa förvaltarna på respektive marknad. För att hitta de bästa förvaltarna analyserar och utvärderar vi fondförvaltarna kontinuerligt.

För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare. I dagsläget har vi bland annat förvaltningssamarbete med Aviva Investors, BlackRock, Danske Capital, J.P Morgan, Hermes Investment Management, Nordea och Franklin Templeton.  

*Ägarpolicyn är gemensam för alla bolag inom länsförsäkringsgruppen och antas årligen av bolagets styrelse.


Styrelse & ledning

Styrelse

  • Sven Eggefalk, ordförande, vd Länsförsäkringar Östgöta.
  • Anna Blom, vd Länsförsäkringar Kalmar Län.
  • Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Bank.
  • Gunvor Engström extern.
  • Ulrica Messing extern.
  • Katarina Staaf extern.

Representanter för medarbetarna

  • Christina Berg arbetstagarrepresentant, SACO
  • Mirek Swartz arbetstagarrepresentant FTF.

Företagsledning

  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson vd Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Jesper Bonnivier vice vd och chef Förvaltning

Redogörelse avseende ersättningar

Ersättningsmodellen

Länsförsäkringar Fondförvaltning ABs styrelse antar årligen den för länsförsäkringsgruppens bolag gemensamma  ersättningspolicyn. Länsförsäkringar Fondförvaltning tillämpar dock inte det i ersättningspolicyn angivna avsnittet om rörlig ersättning eller provisionsbaserad ersättning till sina anställda.

Ingen rörlig ersättning eller provisionsbaserad ersättning betalas ut till Länsförsäkringar Fondförvaltnings anställda.

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för Länsförsäkringar AB-koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande samt överensstämma med Länsförsäkringar Fondförvaltnings långsiktiga intressen. Anställda inom Länsförsäkringar Fondförvaltning ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor.

Ersättningen utgörs av fast ersättning, det vill säga fast månadslön. Ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation och bidrag till verksamhetsförbättringar samt följa gällande kollektivavtal.

Beslutsprocessen

Två av styrelsens medlemmar ingår i Ersättningsutskottet för bolaget som har till uppgift att utöva en oberoende bedömning av ersättningspolicyn. Ersättningsutskottets ska bereda ärenden till styrelsen avseende beslut om ersättning till verkställande ledningen samt anställda inom riskhanteringsfunktionen. Styrelsen beslutar sedan om ersättning till den verkställande ledningen och riskhanteringsfunktionen.


Utbetalda ersättningar 2016

Kategorier Fast ersättn. mkr. Rörlig ersättning mkr. Antal personer med fast ersättn. Antal personer med rörlig ersättn.
Anställda i ledande position* 8,2 0 6 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå** 5,5 0 5*** 0
Samtliga anställda inkl. kategorier ovan 28,8 0 33 0

Samtliga ersättningar ovan har angetts inklusive pensionsersättning och exklusive sociala avgifter.

* Kategorin ” Anställda i ledande positioner” omfattar verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i företagets ledning som är ansvariga direkt inför styrelsen, verkställande direktören eller vice verkställande direktören.

** Kategorin ”Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå” omfattar övriga anställda som identifierats som tillhörande en personalkategori som i tjänsten utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå.

*** Två personer anställdes i september respektive oktober 2016.


Ersättning till och från samarbetspartners

Länsförsäkringar Fondförvaltning får ersättning av externa fondbolag för förmedling av fondandelar på Länsförsäkringars fondtorg. Ersättning utgår med en provision beräknad som en procent av förvaltningsavgiften. 

Vidare distribueras de fonder som förvaltas av Länsförsäkringar Fondförvaltning via Länsförsäkringar Bank AB (publ) samt andra externa distributörer*. Länsförsäkringar Fondförvaltning betalar en ersättning beräknad som en procent av förvaltningsavgiften till dessa samarbetspartners. Ersättningen innebär ingen extra kostnad för våra andelsägare. Andelsägaren betalar endast en förvaltningsavgift som framgår av respektive fonds informationsbroschyr. 

*Avanza Bank AB, ICA Banken AB, Nasdaq OMX Broker Services, Nord Fondkommission AB, Nordea, Nordnet Bank AB, SEB AB, Swedbank AB, Svenska Handelsbanken AB och Söderberg & Partners Placeringsrådgivning.

Samtliga samarbetspartners har ingått ett distributionsavtal med Länsförsäkringar Fondförvaltning.

I de fall Länsförsäkringar Fondförvaltning lagt ut viss verksamhet, som till exempel förvaltning av vissa fonder, betalar Länsförsäkringar Fondförvaltning ersättning för utförda tjänster.


Hantering av felaktig kurssättning

Länsförsäkringar Fondförvaltning har upprättat rutiner och kontroller för att försöka undvika felaktiga beräkningar av fondandelsvärde (NAV) och, om sådana ändå sker, upptäcka dem. För de fall det skulle ske en felberäkning har Länsförsäkringar Fondförvaltning upprättat en instruktion för hur man ska hantera eventuella felaktigheter i NAV-kursen och kompensation till andelsägare, se Instruktion för fondvärdering.

Vill du ha mer information om hur Länsförsäkringar Fondförvaltning hanterar felaktigt NAV och kompensation till andelsägare vänligen kontakta oss.

Instruktion för fondvärdering

Kontakta oss