Miljö

För att minska klimat- och miljöriskerna bedriver vi ett metodiskt skadeförebyggande arbete. Att undvika en skada minskar vår klimatpåverkan och är en vinst för miljön, det lokala samhället här i Västernorrland och för våra kunder. 

Miljö

LF Västernorrlands lokala miljöarbete

Som kundägt bolag är vårt primära uppdrag att värdera och begränsa kollektivets försäkringsrisker. Det arbetet bidrar till lägre miljöpåverkan med mindre avfall, färre kemikalier, lägre energiförbrukning, minskad materialanvändning och färrre transporter. 

Störst positiv miljöpåverkan nås när vi förebygger natur, vatten-, brand- och motorskador. Här är några exempel på vårt miljöarbete: 

Vi utbildar våra lokala leverantörer

Vi arbetar med att påverka fordons- och byggbranschen i länet genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering. I våra avtal med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för att bytas ut. Läs mer

Utmärkelsen "Årets bilplåtverkstad"  

Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi stimulera våra avtalade bilverkstäder att minska sin miljöpåverkan och att göra våra gemensamma kunder riktigt nöjda med reparationen. Därför har vi tagit fram utmärkelsen Årets bilplåtverkstad. Läs mer

Larmprojekt ska minska vattenskador

I Sundsvall är riskerna för vattenskador i kök bland de högsta i landet. Därför har vi startat ett förebyggande projekt för att minska vattenskador hos våra kunder i de bostadsområden som har flest vattenskador. Läs mer

Skadeförebyggande besök hos våra kunder

För att minska risken för vattenskador och bränder hos våra kunder ingår ett skadeförebyggande besök i vår villa-, gård- och fritidshusförsäkring. Under besöket kontrollerar vi kundernas våtrum, kök, brand- och inbrottsskydd och ger råd och tips. I villor och gårdar installerar vi också ett kostnadsfritt vattenlarm. Läs mer

Vi utbildar lokala hantverkare

Våra skadeförebyggande besök ger en god bild av vilka de typiska bristerna i kundernas bostäder är. En del av dessa brister beror på okunskap hos kunden som äger bostaden, men vissa av bristerna beror på okunskap bland de hantverkare som installerar kök och badrum. Statistiken visar att åtta av tio kök inte uppfyller kraven, trots att Boverkets byggregler om vattensäkerhet funnits i mer än tio år. Därför är utbildning av, och erfarenhetsutbyte med, hantverkare en prioriterad aktivitet för oss.

Förmåner till kunder som skadeförebygger

Vi ger rabatt på boendeförsäkringen till de kunder som har brandvarnare, pulversläckare, jordfelsbrytare och vattenfelsbrytare i sin bostad. Läs mer

Vi arbetar med att förebygga naturskador

För att minska klimat- och miljöriskerna bedriver vi ett metodiskt skadeförebyggande arbete. Vi håller just nu på att utvärdera hur vi kan använda GIS (geografiskt informationssystem) för att kunna förutse naturskador som till exempel översvämningar. Om vi kan ta fram dessa mest utsatta områden kan vi och du förebygga skador. Det kan handla om att förbättra avrinningsytor eller att höja tomtmark eller mur närmast fastigheter. Med hjälp av denna information kan också kommunen planera och skapa fler vattenupptagande områden och tillfälliga vattendepåer. Det skulle kunna begränsa och fördröja vattenflöden vid skyfall. Hos oss har vi en naturskadesamordnare som ser till att vi snabbt kan agera i extrema vädersituationer.

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. Vi vill sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga hänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation av fastigheter
  Länsförsäkringar ställer höga kvalitetskrav i samband med skadereparationer av fastigheter och bostäder. Dialog förs med företag kring byggmetoder, återvinning och materialval.
 • Reparation av bilar
  Länsförsäkringar har tagit fram en certifiering av bilverkstäder där miljö- och kvalitetskrav ställs vid skadereparation. De flesta länsförsäkringsbolag anlitar certifierade bilverkstäder.
 • Ökad kunskap
  Länsförsäkringar ger tips och råd till kunder, hantverkare och entreprenörer för att minska risk för skador.
 • Investeringar
  Som kund hos Länsförsäkringar kan du välja att investera i miljöinriktade fonder.
 • Länsförsäkringars fokusområden
  Natur-, vatten-, brand- och motorskador har störst miljöpåverkan och är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.
 

Miljö- och kvalitetssäkring vid reparationer

Vår certifiering är ett program för miljö- och kvalitetscertifiering av de bilverkstäder vi anlitar. Syftet är att säkerställa att de levererar med bästa möjliga kvalitet och miljöhänsyn.

Vi styr till exempel våra leverantörer att om möjligt använda begagnade delar vid reparation och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Verkstäderna ska även definiera mätbara miljömål som följs upp varje år.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetscertifiering

Samarbete med Godsinlösen

Länsförsäkringar samarbetar med Godsinlösen och andra lokala företag som specialiserar sig på återbruk och återvinning av skadat gods. För dig som är kund innebär det snabbare hantering och hjälp att bli av med skadat gods, och för vår del ger det sänkta skadekostnader och miljöriktig hantering.

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Nyhetsbyrån Reuters i London producerar en serie filmer där bolag från hela världen beskriver hur de i sin verksamhet stöttar FNs globala hållbarhetsmål. Vi blev tillfrågade om att delta och tackade ja.

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Vi är med och gör skillnad

Sverige har antagit FNs 17 globala mål om hållbar utveckling. Målen som ska vara uppnådda 2030 inkluderar flera mål kring klimat och miljö. För att målen ska uppnås måste myndigheter, statliga och privata företag, organisationer och civilsamhället samarbeta. 

Länsförsäkringar samarbetar med olika parter i samhället och vill vara med och göra skillnad.

 

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare. 
 

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.