Nudging my future self: Beteende-ekonomiska studier av yngres finansiella beslut

Ansvarig forskare: Professor Daniel Västfjäll, Linköpings universitet Institutionen för neuroekonomi

Idag får vi fatta allt fler beslut - beslut som ofta har långtgående konsekvenser, såsom investeringar, sparande och försäkringar. Senare tids psykologiska och beteende-ekonomiska grundforskning har visat att människor ofta gör systematiska fel i sina bedömningar och beslut. Då beslut som tas nu har konsekvenser för framtiden är det speciellt viktigt att hjälpa människor fatta bra långsiktiga beslut. Människor kan lätt hamna i finansiella svårigheter genom exempelvis impuls- och för stora kreditköp eller otillräckligt pensionssparande. I dessa fall är det möjligt att en kortsiktig känslomässig tillfredställelse (jag har varan) är i konflikt med ett mer långsiktigt ”rationellt” tänkande (jag har inte varan, men kan betala mina räkningar).

Psykologisk och neurovetenskaplig forskning påpekar att yngre vuxna ofta fattar, för framtiden, icke-optimala beslut, bland annat beroende på en oförmåga till självkontroll. Dock saknas det idag systematisk kunskap om varför så är fallet och, vidare, vad som kan göras för att förbättra ungas riskfyllda val. Det övergripande syftet med detta forskningsprogram är att identifiera psykologiska mekanismer bakom yngres riskfyllda ekonomiska/finansiella val på lång och kort sikt och att bidra med kunskap för utforma policies och interventioner (”nudges”) för att underlätta sunt ekonomiskt beslutsfattande bland unga. Vi använder oss av en unik metod-triangulering (representativ enkät, experiment, intervention/fältstudie) med både kvantitativa och kvalitativa element för att uppnå detta mål. Resultaten från projektet förväntas dels utgöra en kunskapsökning om mekanismer för sunt beslutsfattande, dels utgöra direkt tillämpbara lösningar för den specifika verksamheten och samhället i stort. Vårt mål är att omsätta forskningresultat till praktiskt tillämpning som bidrar till att hjälpa individer att fatta bättre och mer långsiktiga beslut angående sin privatekonomi.

JEDI Lab bedriver forskning om bland annat ekonomiskt beslutsfattande på Linköpings universitet

Fler projekt inom Tryggt boende