Tryggt boende

Frågan om ett tryggt boende är något av samhällets fundament, en rättighet för alla invånare oavsett bostadsort. Forskning visar att ett otryggt boende har en negativ påverkan på människors hälsa och livschanser. När Forskningsfonden finansierar projekt specifikt under rubriken ”tryggt boende”, är det vanligen kopplat till människors direkta boendesituation samt livet och miljön i bostaden. Det kan till exempel handla om projekt med bäring på ökad trygghet i hemmet för äldre eller hur ny teknik kan minska antalet olyckor och skador i bostaden.

Området ”tryggt boende” är högst prioriterat bland Forskningsfondens fem fokusområden. Det har till följd att forskningsprojekt inom de övriga fokusområdena, såsom klimatanpassning eller morgondagens samhälle, ofta rymmer tydliga inslag av boendefrågor. Forskningsfonden har på så sätt valt att ha en bred tolkning i synen på vad ett tryggt boende är. Det handlar om möjligheterna till arbete och försörjning inom ett rimligt pendlingsavstånd, till offentlig service och mötesplatser, till en vardag som inte förmörkas av upprepad kriminalitet, och mycket mer.

Trygga hem för äldre personer genom smart teknik

Forskarnas målsättning är att skapa ny kunskap och förståelse för att utveckla användarvärda och smarta tekniska lösningar för framtidens trygga hem för äldre personer. Projektet består av tre huvudspår där ett handlar om kartläggning och analys av äldre personers otrygghet och skadehändelser i hemmet. Ett annat forskningsspår är inriktat på nuvarande och framtida äldre personers erfarenheter av, och önskemål om, trygghetsskapande och skadeförebyggande tekniska lösningar i hemmet. En tredje inriktning är att tillsammans med äldre utveckla och utvärdera smarta tekniska lösningar som kan förebygga skador och öka upplevd trygghet i hemmet.

Mot bakgrund av en ökande andel äldre i samhället har projektet stor relevans eftersom det kan bidra till minskade samhällskostnader, försäkringsersättningar och uppfyllande av flera av målen i Agenda 2030 såsom målen om hälsa och välbefinnande, jämställdhet, jämlikhet samt hållbara städer och samhällen.

Projektledare: Lektor Johan Borg, Högskolan Dalarna