Tryggt boende

Frågan om ett tryggt boende är något av samhällets fundament, en rättighet för alla invånare oavsett bostadsort. Forskning visar att ett otryggt boende har en negativ påverkan på människors hälsa och livschanser. När Forskningsfonden finansierar projekt specifikt under rubriken ”tryggt boende”, är det vanligen kopplat till människors direkta boendesituation samt livet och miljön i bostaden. Det kan till exempel handla om projekt med bäring på ökad trygghet i hemmet för äldre eller hur ny teknik kan minska antalet olyckor och skador i bostaden.

Området ”tryggt boende” är högst prioriterat bland Forskningsfondens fem fokusområden. Det har till följd att forskningsprojekt inom de övriga fokusområdena, såsom klimatanpassning eller morgondagens samhälle, ofta rymmer tydliga inslag av boendefrågor. Forskningsfonden har på så sätt valt att ha en bred tolkning i synen på vad ett tryggt boende är. Det handlar om möjligheterna till arbete och försörjning inom ett rimligt pendlingsavstånd, till offentlig service och mötesplatser, till en vardag som inte förmörkas av upprepad kriminalitet, och mycket mer.

Bostadskrisen under lupp

Bostadskrisen handlar om incitament och hinder för insiders och outsiders – men troligen inte om brist på bostäder. Det är titeln på ett nytt forskningsprojekt som leds av adj. professor Bo Söderberg vid KTH.

I steg ett ska forskarna analysera bostadstillgången i Sverige avseende geografi, bostadstyper och hushållskategorier. Ett syfte är att visa hur bostadstillgången förändrats över tid och belysa hur den förändrats i förhållande till demografisk och ekonomisk utveckling. En annan intention är att visa hur förändringar i bostadsutbudet svarat på dessa förändringar.

I andra delen av projektet ska forskarna identifiera och kvantifiera förklaringsfaktorer till att bostadsbeståndet delvis utnyttjas ineffektivt.

Den avslutande delen handlar om att på en mer hypotetisk nivå analysera hur vissa grupper av outsiders skulle kunna beredas tillgång till goda och prisrimliga bostäder. Här ingår bland annat att beräkna den offentliga sektorns kostnader för att skala upp bostadsbidragen till den nivå som skulle behövas för att tillgodose ekonomiskt svaga hushålls behov.

Se en film där Bo Söderberg och Rosana Hungaria Gunnelin berättar om bostadskrisen

Projektledare: Adj professor Bo Söderberg, KTH

Forskare studerar äldres bostadsval

Vad gör att äldre väljer att flytta till andra bostäder? Har hälsan något med saken att göra? Det är två frågeställningar som ligger till grund för ett nytt forskningsprojekt som leds av fil. dr Maya Kylén vid Lunds universitet. I projektet AGE-HERE: Bostadsägande bland äldre - Hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet? ska forskargruppen undersöka hur äldre tänker kring sitt boende. Särskild tyngdpunkt läggs vid att studera vilka faktorer som påverkar äldre bostadsägares bostadsval och benägenhet att flytta.

Resultaten kan komma att spela en viktig roll för att vägleda politiska beslut som i framtiden kan balansera den svenska bostadsmarknaden, vilket i sin tur kan sänka relaterade sociala kostnader och stödja äldres hälsa.

Se en film där Maya Kylén berättar om bostadsägande bland äldre

Projektledare: Biträdande forskare Maya Kylén

Trygga hem för äldre personer genom smart teknik

Forskarnas målsättning är att skapa ny kunskap och förståelse för att utveckla användarvärda och smarta tekniska lösningar för framtidens trygga hem för äldre personer. Projektet består av tre huvudspår där ett handlar om kartläggning och analys av äldre personers otrygghet och skadehändelser i hemmet. Ett annat forskningsspår är inriktat på nuvarande och framtida äldre personers erfarenheter av, och önskemål om, trygghetsskapande och skadeförebyggande tekniska lösningar i hemmet. En tredje inriktning är att tillsammans med äldre utveckla och utvärdera smarta tekniska lösningar som kan förebygga skador och öka upplevd trygghet i hemmet.

Mot bakgrund av en ökande andel äldre i samhället har projektet stor relevans eftersom det kan bidra till minskade samhällskostnader, försäkringsersättningar och uppfyllande av flera av målen i Agenda 2030 såsom målen om hälsa och välbefinnande, jämställdhet, jämlikhet samt hållbara städer och samhällen.

Se en film där Johan Borg berättar om trygga hem för äldre personer genom smart teknik

Projektledare: Lektor Johan Borg, Högskolan Dalarna