Klimatsmart vision och prioriterade globala mål

Länsförsäkringar har en klimatsmart vision som för förvaltningen innebär att egna investeringsportföljer och fonder som helhet ska vara klimatpositiva senast 2045. Ett delmål på vägen är en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C. Vidare ska Länsförsäkringar bidra till hållbarhetsinriktade överenskommelser, i synnerhet FNs Agenda 2030 och ett urval av de globala målen.

Övergripande innebär den klimatsmarta visionen att vi avser:

  • Välja in de mest klimateffektiva bolagen, per sektor.
  • Undvika de största utsläpparna av växthusgaser, i de mest relevanta sektorerna.
  • Investera i bolag och finansiera lösningar med positiva klimateffekter.
  • Stödja bolag som påbörjat omställning av sin verksamhet, exempelvis genom skifte från fossil energi till förnyelsebar energi.
  • Aktivt påverka bolag, i egen regi och tillsammans med andra, att sätta vetenskapligt grundade utsläppsmål och utveckla sin verksamhet i linje med Parisavtalets mål.
  • Rapportera egna portföljers och fonders klimatavtryck, effekter och successiva förflyttningar mot visionen.

Prioriterade globala mål i arbetet med ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar avser i arbetet med ansvarsfulla investeringar bidra till FNs Agenda 2030 och ett urval av de globala målen för hållbar utveckling. Både metoderna riktade investeringar (välja in) och påverkansarbete används för att bidra till utvalda mål. Följande global mål för arbetet med ansvarsfulla investeringar prioriteras:

Riktade investeringar och aktivt påverkansarbete

Investeringar i syfte att minska gap mellan nuläge och enskilt mål – lokalt eller globalt. Involvering och delaktighet i påverkansarbete mot enskilda bolag.
Mål 3.png Mål 5.png Mål 7.png Mål 11.png Mål 13.png Mål 15.png 

Förvaltningsorganisationerna ska även sträva efter att minimera negativ påverkan på de globala målen och att dialoger med bolag, efter att incidenter och kontroverser identifieras, kan spänna över i princip samtliga globala mål.

Relaterade pressmeddelanden

  • Länsförsäkringar utesluter olje- och gasbolag verksamma inom prospektering och utvinning, 2020-11 (länk).
  • Omställnings- och exkluderingskriterier del av Länsförsäkringars klimatsmarta vision, 2020-03 (länk).
  • Mycket starkt år för Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet, 2020-02 (länk).
  • Länsförsäkringar plockar bort kol från investeringarna, 2019-10 (länk).