Mycket starkt år för Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet

2019 blev ett mycket framgångsrikt år för Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkringsverksamhet. Värdet på det förvaltade kapitalet ökade kraftigt både inom fondförsäkring och traditionell försäkring, vilket är goda nyheter för kunderna. Under året fortsatte arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor. Nya kriterier införfördes för Länsförsäkringars egna fonder samt alla förvaltade traditionella livförsäkringsprodukter.

Mathias-Collen-Jakob-Carlson-1460x800px
Foto: Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Fondliv, erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning

– 2019 kan sammanfattas med stigande förvaltat kapital, ökande premier och ett stärkt resultat. Förvaltat kapital steg med 26 procent och totala premieinkomsten uppgick till 9,5 Mdkr. Resultatet ökade till 749 Mkr. Våra kunder har haft en stark utveckling på sitt pensionskapital både i faktiska och relativa tal. Samtliga fonder i vårt rekommenderade utbud steg och garantiförvaltningen hade en avkasting på 15,6 procent. Vi har också förflyttat oss inom hållbarhet mot vår klimatsmarta vision, säger Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Nyckeltal Länsförsäkringar Fondliv januari – december 2019 (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2018)

 • Totala premieinkomsten uppgick till 9,5 (9,0) Mdkr.
 • Förvaltat kapital i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 159 (126) Mdkr.
 • Resultatet för 2019 uppgick till 749 (681) Mkr.
 • Under året lanserades 23 nya fonder varav 7 hållbarhetsinriktade inom fondförsäkring.
 • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till 15,6 procent och förvaltat kapital uppgick till 4,1 (3,3) Mdkr. Andelen alternativa investeringar uppgick till 14 procent, framförallt genom förvärv av fastigheter och skog.

Länsförsäkringar Liv, förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer

– 2019 var ett bra år för oss och våra kunder. Samtliga tre portföljer hade en positiv avkastning jämfört med sina benchmark, där Nya Trad och Nya Världen förbättrade avkastningen till 14,9 respektive 17,6 procent. Den höga avkastningen bidrog till att både resultatet och solvensen stärktes ytterligare under det fjärde kvartalet. Med den stärkta balansräkningen i ryggen kunde vi ge extra återbäring i Nya Trad och sänka våra avgifter för äldre försäkringar under 2019, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Nyckeltal Länsförsäkringar Liv januari – december 2019 (uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2018)

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 114 (109) Mdkr.
 • Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 5,6 (0,6) Mdkr.
 • Avkastningen i portföljerna uppgick till 14,9 procent i Nya Trad, 6,9 procent i Gamla Trad och 17,6 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick till 139 (133) procent och kapitalkvoten enligt Solvens II stärktes till 211 (200) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,38 (0,39) procent. Under året har kostnaderna minskat med 3 procent, främst på grund av lägre IT-kostnader.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,9 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 17,9 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 42 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer och gröna obligationer uppgick till 8,6 (2,9) Mdkr, motsvarande 7,5 procent av förvaltat kapital.

Så jobbar Länsförsäkringar med klimatfokuserad omställning

Under hösten 2019 beslutades om en ny klimatsmart vision inom Länsförsäkringar som även påverkar portföljerna. Den långsiktiga ambitionen för arbetet är att portföljerna inom ramen för fastställda förvaltningsmål ska vara harmoniserade och bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5˚C uppvärmning år 2030. Länsförsäkringar har skärpt kraven för investeringar i fossila bolag och dessutom infört kompletterande kriterier för att identifiera och främja bolag i klimatomställning. Som ett av de första bolagen i branschen har Länsförsäkringar infört klimatfokuserade omställningskriterier i alla egna portföljer. På så sätt kan Länsförsäkringar aktivt främja bolag som ställt sig bakom Parisavtalets klimatmål om att begränsa den globala uppvärmningen. De investeringar som görs inom Länsförsäkringars traditionella livförsäkrings- och garantiportföljer ska följa principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Kontroll sker av alla noterade bolag. Bolag som kan kopplas till kontroversiella vapen, produktion av tobaksprodukter, oljesand, samt gruv- och energibolag som genererar en viss procentandel av sin omsättning från kol utesluts.

Sammanfattningsbild, Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring januari-december 2019 (bilaga)

Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltning

Länsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport januari-december 2019

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt i sammandrag 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 409 08
Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55
Presskontakt, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden