Gröna, sociala och hållbara obligationer

Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv investerar i gröna, sociala och hållbara obligationer. Investeringar är en del i arbetet med att nå vår klimatsmarta vision och bidra till FNs globala mål. Kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar AB förvaltar dessa investeringar.

Sociala obligationer som stödjer kampen mot Covid-19

Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar SAK har investerat i sociala obligationer vars medel är öronmärkta till projekt för att motverka hälso- och ekonomiska effekter och stötta olika aktörer i kampen mot coronaviruset. De sociala obligationerna stödjer flera av FNs globala mål, bland annat mål 3 God hälsa och välbefinnande.

  • 300 mkr i social obligation utgiven av International Finance Corporation (IFC), en del Världsbanken. Medlen är öronmärkta till projekt som hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag som drabbats av Covid-19. Läs mer här. 
  • 400 mkr i social obligation utgiven av Europiska Investeringsbanke. Medlen ska finansiera den europeiska hälso- och sjukvården i kampen mot Covid-19. Läs mer.
  • 240 mkr i obligation utgiven av Nordiska Investeringsbanken. Medel ska finansiera sjukvård, stärka sociala skyddsnät, företag som tillverkar medicinskteknisk utrustning och hjälp till små- och medelstora företag som påverkats negativt av Covid-19.
  • 300 mkr i en social obligation utgiven av African Development Bank. Medel ska finansiera afrikanska länder och företags kamp för bekämpa Covid19.

Vad är en social obligation?

En social obligation liknar en grön obligation i bemärkelsen att pengar är öronmärkta till sociala projekt. Projekten syftar till att uppnå positiva, mätbara sociala resultat. Sociala projektkategorier kan omfatta men är inte begränsade till basinfrastruktur (t.ex. rent dricksvatten, avlopp och sanitet), grundläggande samhällstjänster (t.ex. utbildning, hälsa och sjukvård) och livsmedelsförsörjning. I samband med Corona-krisen har obligationer kopplade till sjukvård- och hälsoinsatser emitterats.

Utveckling av investeringar i hållbara obligationer

Utvecklingen i grafen visar uppbyggnaden av investeringar i gröna, sociala och tematiska hållbara obligationer för de portföljer Kapitalförvaltningen förvaltar på uppdrag av Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv. Volymutvecklingen sträcker sig från 2015 fram till sista juni 2020. Vid utgången av juni uppgick investerad volym i denna typ av obligationer till cirka 13,9 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 11 procent av samtliga portföljers värde.

Publik graf utan ram.png

Förväntan och analys av emittenter

Vår förväntan är att samtliga emittenter ska upprätta och publicera ett ramverk där intentionerna, projektkategorier och återrapportering för grön, social och/eller tematiskt hållbar finansiering beskrivs. Ramverket bör utformas i linje med de övergripande principer för gröna eller sociala obligationer som utvecklats av branschorganet ICMA (International Capital Market Association). Vidare är vår förväntan att aktörer som ger ut en sådan typ av obligation bör anlita en extern part med expertis inom hållbarhetsfrågor för bedömning av ramverket, alternativt anlita en oberoende part för uppföljning av hur medel från obligationen har använts.

Vid direktinvesteringar i denna typ av obligationer bedömer vi bl.a. emittentens ramverk, utlåtanden som gjorts av ramverk samt emittentens övergripande arbete med ansvarsfullt företagande. Vidare följer vi på minst årsbasis upp hur medel från obligationerna har använts och efterfrågar uppskattning av hållbarhetseffekterna.

Våra investeringar bidrar till FNs globala mål

Vi gör en bedömning av vilka globala mål våra aktuella investeringar i denna typ av obligationer bidrar till. Grafen nedan sammanställs i två steg. Först kartläggs emittenternas fördelning av medel i enligt med Green Bond Principles (GBP) projektkategorier (ex. förnyelsebar energi). Därefter görs en mappning mellan projektkategorierna och FNs globala mål. I detta andra steg utgår vi antingen från emittentens rapporterade bidrag till enskilda mål eller skattar fördelningen enligt ramverket "Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting".

Störst bidrag enligt beskriven metod har gjorts till mål: 13 "bekämpa klimatförändringar" följt av mål 7 "förnyelsebar energi" och mål 11 "hållbara städer och samhällen.

Publik graf_fördelning globala mål Q1 2020.jpg

Uppskattning av våra gröna obligationers klimateffekter håller på att kartläggas. Preliminära resultat visar på betydande klimatnytta sett till både undvikta klimatutsläpp, samt minskning av faktiska klimatutsläpp till följd av bland annat energieffektivisering. Nyckeltal för uppskattad klimatnytta avses presenteras under 2020.

Sammanställning av gröna och hållbara obligationsinnehav

Våra innehav i gröna och hållbara obligationer är sorterade i bokstavordning, utifrån namn på emittent. Beskrivningen av vilka projekt och/eller verksamheter som avses finansieras via respektive emittents obligation utgör exempel. En fullständig beskrivning finns i respektive emittents ramverk (oftast tillgänglig via deras webbplatser). Kopplingen mellan vad som avses finansieras och utvalda globala mål (FNs) bygger på en kvalitativ bedömning och kan komma att uppdateras från tid till annan.

Våra innehav i hållbarhetsinriktade obligationer per Q2 2020

Our sustainability themed bond holdings per Q2 2020