Tillåtna investeringar på Investeringssparkonto

Det finns regler kring vilka typer av tillgångar och marknadsplatser som är tillåtna på ett ISK. Du ansvar själv för att ha tillåtna tillgångar på ditt Investeringssparkonto.

Tillåtna investeringstillgångar för handel på ett Investeringssparkonto (ISK)

 • Finansiella instrument för handel på en reglerad marknad.
 • Finansiella instrument för handel på en handelsplattform.
 • Investeringsfonder.
 • Premieobligationer.* 

Tillåtna marknadsplatser

Dessa marknadsplatser uppfyller kraven på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Det är endast på dessa marknadsplatser det är tillåtet att handla finansiella instrument till ett Investeringssparkonto.

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • Spotlight Stock Market
 • Nasdaq OMX First North

Otillåtna investeringstillgångar

Otillåtna investeringstillgångar får inte köpas in till och förvaras på ett Investeringssparkonto. Exempel på otillåtna investeringstillgångar är:

 • Utländska valutor
 • Onoterade aktier
 • Optioner och andra derivat som förvaras på optionskonto
 • Futures och valutaterminer
 • Guld eller andra värdefulla metaller
 • Råvaror (fysiska)
 • Kapitalförsäkringar
 • Premieobligationer
 • Aktier där du eller dina närstående äger mer än tio procent av företagets röster eller kapital

Du ansvar själv för att ha tillåtna tillgångar på ditt Investeringssparkonto. Om du har ett värdepapper på kontot som övergår från att vara tillåten tillgång till att vara en otillåten tillgång, finns det regler om hur länge du får ha kvar dem på kontot. Kontakta oss om du vill ha hjälp att flytta dessa från din ISK.

* Premieobligationer bör inte förvaras på en ISK eftersom eventuell vinst är skattebefriad. Förvaras premieobligationen på en ISK räknas den med i kapitalunderlaget och schablonbeskattas.