Att skriva samboavtal

Sambor kan i ett samboavtal avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Exempelvis går det i ett samboavtal skriva att den gemensamma bostaden inte ska ingå i bodelningen.

Om man har ett avtal där man anger att bostad inte ska ingå vid en bodelning, ingår all samboegendom i bodelning enligt sambolagens regler förutom just bostaden. Det som inte kan avtalas bort är de regler som är de regler som handlar om övertaganderätt till bostadsrätt och hyresrätt.

För att ett samboavtal ska gälla

Samboavtal ska vara skriftligt och vara undertecknat av samborna eller de blivande samborna. Registrering av avtalet sker inte och det behöver inte vara bevittnat. Det kan ändå vara en fördel att bevittna för att undvika framtida diskussioner. Det är viktigt att det upprättas i två likalydande exemplar och att vardera sambon får varsitt exemplar. Avtalet bör sedan förvaras på ett tryggt sätt.

Det senast daterade avtalet gäller om det har skrivits fler avtal. Samborna väljer själva hur innehållet i avtalet ska se ut, men det går inte att avtala om vad som helst. Det är exempelvis inte möjligt att skriva att äktenskapsbalken ska gälla och det går inte att dra in annan egendom än samboegendomen vid en bodelning.

Jämka trots samboavtal

Skulle ett samboavtal vara oskäligt med hänsyn till innehåll, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheter i övrigt finns en möjlighet att jämka det eller helt lämna det utan avseende.

Jämkningen innebär att en sambo får behålla mer av sin samboegendom. Det kan aldrig bli så att en sambo måste avstå mer. En jämkning är alltså till fördel för den som äger störst andel av samboegendomen i de fall där det blir orättvist att dela lika.  

Om bakgrunden till sambolagen

Det är vanligt att sambor inte upprättar egna avtal, varför sambolagen har utvecklats med ett syfte att skydda svagaste part om ett samboförhållande upphör.

Om sambolagen