Sambors egendom

Den egendom som omfattas av sambolagen kallas samboegendom. Det omfattar enbart sambornas gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt. 

Sambors egendom

Om den ena parten flyttar in i en bostad som den andre haft sedan tidigare, ska denna bostad inte bli föremål för bodelning när samboförhållandet upphör vid separation eller dödsfall.

Men om till exempel en sambo långt innan han/hon träffade den andre sambon bott i en bostad och sedan byter denna bostad mot en annan bostad under samboförhållandet, är den nya bostaden anskaffad för gemensam användning och ska därför vara föremål för bodelning när förhållandet upphör.

Det spelar alltså ingen roll vem av samborna som köpt bostaden eller hur stor andel respektive part har betalat. Det avgörande är istället om bostaden när den förvärvades var avsedd att användas av samborna gemensamt.

Bohag – gemensamt eller personligt bruk

På samma sätt går resonemanget beträffande bohag. Det betyder att bohag som samborna haft innan det blev aktuellt att flytta ihop inte ska ingå i en eventuell bodelning. Däremot ska sådant bohag som anskaffats inför och under samboförhållandet vara samboegendom. Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Till det gemensamma bohaget ska inte inräknas egendom som är avsedd för den ena sambons personliga bruk. Detta eftersom sådan egendom inte kan anses vara anskaffad för gemensam användning. Samma sak gäller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.

Enskild egendom

Viktigt att veta är också att i samboegendomen ingår inte sådan egendom som en sambo fått i gåva med förbehåll att den ska vara mottagarens enskilda egendom.

Samma sak gäller för egendom som någon ärvt och enligt testamente ska vara mottagarens enskilda egendom.

Bil, bankmedel, fondmedel, aktier, pensionsförsäkringar, fritidshus, båtar och husvagnar är exempel på egendom som inte ingår i samboegendomen. Enligt sambolagen ska samboegendomen delas lika vid en bodelning.

Att separera som sambo

Vid en separation delar man lika på samboegendomen, vilket innebär gemensam bostad och gemensamt bohag. Sambolagen reglerar hur det går till.

Sambolagen

Vi hänvisar till Riksdagens webbplats för fördjupad läsning av sambolagen.

Sambolagen på riksdagen.se