Dödsfall i olika familjeformer - vad gäller?

Ibland tar livet en vändning man inte trott eller kunnat förutspå. Det är bra att diskutera hur man som partner och förälder vill att ekonomin ska bli om någon av er skulle gå bort i förtid. Reglerna kan se olika ut beroende på familjeform, så här berättar vi kort om vad som gäller vid dödsfall inom familjen. 

Dödsfall i samboskap

Ungefär en tredjedel av alla sammanlevande par bor idag ihop som sambor. Den levnadsformen har blivit allt vanligare och de flesta av dagens ungdomar kommer någon gång i livet vara sambo under en kortare eller längre period. 

Rätt att överta gemensam bostad 

Efterlevande sambo är den enda som kan begära att få överta gemensam bostad och gemensamt bohag. Den avlidnes arvingar och testamentstagare ska då ersättas med värdet för det som övertas. Om den kvarlevande sambon äger mer än hälften av samboegendomen kan det vara en fördel att vid dödsfall inte begära bodelning, eftersom man då får behålla mer än hälften av samboegendomen.

Sambor ärver inte varandra vid dödsfall

Vid dödsfall ärver inte sambor varandra utan barnen ärver sina föräldrar direkt. Alla barn till ett sambopar oavsett om de är gemensamma eller icke gemensamma har samma rätt till sitt arv efter sin förälder. 

Att skriva testamente som sambo

Genom att skriva ett testamente till förmån för varandra går det att halvera barnets arv. Men det går aldrig för sambor att sitta i så kallat orubbat bo, om inte barnen väljer att vänta med att begära ut sitt arv tills båda samborna gått bort. Det beror på att barn till sambor alltid har rätt att få ut sin laglott direkt, som motsvarar halva arvslotten.
Att testamentera till sambo

 • Prata igenom hur ni vill att egendomen ska delas och hur ekonomin ska se ut om ni separerar eller om någon avlider.
 • Ett testamente är nödvändigt att skriva om ni vill ärva varandra. Tänk på att barnen har rätt att få ut sin laglott, som motsvarar halva arvslotten, även om testamente finns.
 •  
 • Kontrollera förmånstagarförordnanden på dina försäkringar, även de via arbetet. Ibland måste sambo namnges för att få ut försäkringsbeloppet. Är tanken att försäkringen ska tillfalla barnen måste de anges i förmånstagarförordnandet.
 • Teckna en livförsäkring om kapital behövs för att lösa ut barnens del av arvet.
 • Kontrollera om ni behöver skriva ett samboavtal.
 • Se till att det blir så rättvist som möjligt för både gemensamma och icke gemensamma barn.

Ensamstående med barn

Idag är det vanligt att barn lever med enbart den ena föräldern. I Sverige handlar det om cirka 500 000 barn. Hushållsekonomin baseras då enbart på en inkomst och hushållet är därför extra sårbart. Om barnet bor till största delen hos den ena föräldern har denne rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Den som har låg inkomst kan även ha möjlighet att få bostadsbidrag.
Läs mer på sidan om familjeekonomi

När en ensamstående förälder dör i förtid

Dina barn ärver allt efter dig när du avlider, om inte annat har skrivits i ett testamente. Det är vanligt att den andra föräldern tar fullt ansvar för barnet både som förmyndare och vårdnadshavare. Om du har ensam vårdnad om ditt barn, kan det kännas bra att i ditt testamente förklara vem du vill ska bli vårdnadshavare om barnet fortfarande är omyndigt vid ditt dödsfall*. Det är också självklart viktigt att fråga den personen om han eller hon är villig att axla ansvaret innan du skriver testamentet.

*Om önskemål om särskild förordnad vårdnadshavare skrivs i testamentet är det inte bindande, utan anses vara ett önskemål.

 • Skriv ett testamente om du vill att någon särskild person (som inte är barnets vårdnadshavare) ska förvalta barnens pengar om du avlider innan de är myndiga. Det kallas för särskild förvaltning.
 • Skriv ett testamente om du vill att en särskild person ska få vårdnad om barnen om den andra föräldern av någon anledning inte kan.
 • Skriv ett testamente om du vill att arvet efter dig ska vara barnens enskilda egendom. Det innebär att arvet inte ingår i en eventuell framtida bodelning om barnet skulle separera från sin partner. 
 • Teckna livförsäkring med barnen som förmånstagare om du vill att de ska få en extra ekonomisk trygghet.
 • Kontrollera att den person som du vill ska få försäkringsbeloppet står som förmånstagare på alla försäkringar, även de du har via ditt arbete.

Gifta med eller utan barn

Enligt lagen ärver gifta par varandra och gemensamma barn till gifta föräldrar får vänta på sitt arv tills båda makarna har avlidit. Vid ett dödsfall ärver den efterlevande maken med så kallad fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär bland annat att maken inte får testamentera bort de tillgångar man ärvt med fri förfoganderätt. Vid osäkerhet kring vad fri förfoganderätt innebär ska alltid jurist kontaktas.

Barn till enbart den ena maken, får ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Läs mer i avsnittet om Särkullbarn.

 • Ta reda på vilka ekonomiska konsekvenser det blir vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Ordna eventuellt med försäkringar, testamente eller andra juridiska handlingar så att ekonomin kan bli som ni önskar.
 • Skriv i ett testamente om ni vill att en viss person ska få ärva några särskilda tillgångar. Berätta gärna också för vuxna barn varför det är skrivet på detta sätt, för att undvika senare frågor och tvister.

Särkullbarn

Ett barn vars föräldrar inte lever ihop, där någon av föräldrarna har gift sig med en annan, får det juridiska begreppet särkullbarn. Det är inte ovanligt att familjen består av mina, dina och våra barn. Det kan få ekonomiska konsekvenser för den kvarlevande partnern när föräldern till det icke gemensamma barnet dör. Det beror på att de icke gemen­samma barnen har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död, även om föräldern är omgift. Det kan leda till att den efterlevande maken/makan till exempel måste sälja egendom för att kunna betala ut arvet till den avlidnes barn.

Alternativa lösningar vid dödsfall

De som önskar att den efterlevande partnern ska behålla så mycket som möjligt av tillgångarna kan skriva ett testamente. På det sättet kan det icke gemensamma barnets arv halveras, dvs barnet har bara rätt att få ut sin laglott vid sin förälders död. En förälder kan aldrig testamentera bort hela arvet eftersom barn alltid har rätt till sin laglott som motsvarar halva arvslotten.

Det går att underlätta för den efterlevande att lösa ut barnets arv genom att teckna en livförsäkring och skriva ett testamente. Kontakta en jurist för att få en fullständig bild över vilka möjligheter som finns för din familj. 

Det kan vara bra om föräldrar berättar för sina vuxna barn hur de i ett testamente har bestämt att deras tillgångar ska fördelas efter deras död. Då blir det ingen överraskning när testamentet kommer fram. Uppdelningen i gemensamma och icke gemensamma barn saknar betydelse vid arv för par som lever som sambo. Alla barn till sambor har samma rätt att få ut sitt arv när föräldern avlider. Läs mer under Dödsfall i samboskap.

 • Delta vid bouppteckningen men skriv inte under handlingar om du inte fullt ut förstår innebörden.
 • Om du inte förstår innebörden av testamentet eller vill få råd hur du ska agera för att det ska bli så bra som möjligt för dig, ta hjälp av en jurist.

Tjänstegrupplivförsäkring – TGL

Cirka 90 procent av alla anställda har en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som betalas av arbetsgivaren. När en anställd avlider utbetalas ett grundbelopp till efterlevande och ett tilläggsbelopp till barnen. Det viktigaste är grundbeloppet som är sex prisbasbelopp. Beloppet minskar från 55 års ålder. 

Grundbeloppet betalas till efterlevande enligt det förmånstagarförordnande som står i försäkringsvillkoret. I vissa fall måste sambo skrivas in som förmånstagare för att få försäkringsbeloppet. 

Komplettera med en livförsäkring

När ett barn ska lösas ut vid ett arv kan den efterlevande hamna i en ekonomiskt svår situation. En rätt tecknad livförsäkring kan hjälpa genom att ett engångsbelopp faller ut och kan användas för att betala barnets arv. Det här gäller speciellt för sambor som har barn, oavsett om de är gemensamma eller inte och för familjer där barn sedan tidigare förhållanden finns. Viktigt är att den tecknas på rätt sätt så att det får avsett syfte.