Fullmäktiges roll

Att vara fullmäktige är en viktig funktion men ändå inte betungande eller tidskrävande. Under året träffas fullmäktige två gånger, utöver ordinarie bolagsstämma samlas fullmäktige också en gång på hösten.

Fullmäktiges uppgifter

När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. Vid ordinarie bolagsstämma ska fullmäktige bland annat:

  • fastställa resultat- och balansräkning
  • besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
  • utse styrelseledamöter
  • utse valberedning
  • utse revisor för granskning av styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper.

Cirka fyra gånger per år får fullmäktige ett digitalt nyhetsbrev där bolagets ekonomiska resultat redovisas och kommenteras. I nyhetsbrevet lämnar vi också information om viktigare händelser i verksamheten. Som fullmäktigeledamot är du också en ambassadör för bolaget mot befintliga och blivande kunder.

Kriterier för att bli fullmäktige

För att vara valbar kandidat till fullmäktige måste man vara kund i Länsförsäkringar Skåne med minst en sakförsäkring i den kommun som fullmäktigevalet avser.

Kandidaten får bland annat inte:

  • Vara styrelseledamot eller anställd i Länsförsäkringar Skåne
  • Vara förmedlare av tjänster till bolaget
  • Vara anställd eller ha styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Länsförsäkringar Skånes

Årets fullmäktigeval

Inför fullmäktigevalet i år (2022) har vi vakanser som ska besättas med omvalda och/eller nya ledamöter. Vakanserna fördelar sig mellan kommunerna på följande sätt:

Burlöv: 1
Lomma: 1
Malmö: 6
Vellinge: 2
Simrishamn: 2
Sjöbo: 2
Skurup: 1
Svedala: 1
Tomelilla: 1
Trelleborg: 2
Ystad: 2

Under perioden den 1-23 april 2022 kan du föreslå dig själv eller annan som du vill ska representera någon av de aktuella kommunerna för året. Utifrån förslagen genomför valberedningen intervjuer och nominerar ett antal ledamöter som du sedan kan rösta på.

Den 1-31 oktober 2022 kan alla våra sakförsäkringskunder rösta på de kandidater som de vill ska representera bolaget i sin kommun. När röstningsprocessen är klar presenteras de valda fullmäktigledamöterna på hemsidan.