Årsbesked 2021 - Fondförvaltning

Du som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning kan välja mellan våra egna fonder och utvalda fonder från andra fondbolag.

Hur gick det 2021?

2021 präglades av en fortsatt stark ekonomisk återhämtning och stigande börser. Pandemin fortsatte men avtrycket på ekonomin var betydligt mindre än under 2020. Utvecklade ekonomier har överlag klarat återhämtningen bättre, både tack vare vaccinationsprogram och expansiv ekonomisk politik. Flera tillväxtländer präglades av fortsatt hög smittspridning och hårda restriktioner. Denna skillnad blev påtaglig på världens börser där marknader steg rejält i utvecklade ekonomier som Sverige och USA medan tillväxtmarknader såg en svag utveckling, inte minst en svag börs i Kina. Året präglades även av hög inflation. Stigande råvarupriser, elpriser samt flaskhalsar i produktionen bidrog till att inflationen steg ordentligt. Finansiella marknader präglades av fortsatt låga räntor och stigande börser. Världens centralbanker fortsatte med kraftiga stimulanser trots den höga inflationen.

Utvecklingen på marknaderna avspeglade sig även för Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud. Drygt 85 procent av fonderna i utbudet hade positiv avkastning. Fonder med inriktning mot fastigheter, svenska och amerikanska aktier tillhörde kategorier som hade starkast utveckling medan fonder med inriktning mot Kina och vissa tillväxtmarknader utvecklades negativt. Bäst utveckling under året hade Länsförsäkringar Fastighetsfond som steg 57 procent.


Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked. 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om årsbeskedet för Fondförvaltning