Så här investerar Länsförsäkringar i bolag som tillverkar vapen

Länsförsäkringars ställningstagande av försvarsindustrin och vapen tar sin utgångspunkt i att FN-stadgan ger varje land rätt till självförsvar i händelse av väpnade angrepp. Därmed finns en acceptans för försvarsindustrins existens och tillverkning, samt staters användning, av konventionella vapen och försvarsmateriel.

Däremot finns inte stöd för användandet av massförstörelsevapen, så kallade kontroversiella vapen, som verkar urskillningslöst och orsakar oproportionerlig skada, samt inte gör skillnad på civila och militära mål.

Länsförsäkringar har utifrån detta resonemang tagit fram exkluderingskriterier för bolag som anses involverade i kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, biologiska och kemiska vapen, inklusive vapen med vit fosfor och utarmat uran, samt kärnvapen) men inte för bolag som tillverkar försvarsmateriel och konventionella vapen. Ett bolag som till exempel SAAB återfinns därmed inte på Länsförsäkringars exkluderingslista men vissa av Länsförsäkringars fonder exkluderar även konventionella vapen utifrån att vissa kunder efterfrågar detta.

 

 

Se alla kommentarer