Av: Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg

Hälso- och sjukvårdsförsäkringen skapar förutsättningar för en hälsosam arbetsplats

I ett samhälle med ökad psykisk ohälsa och livsstilssjukdomar är det viktigt att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga ohälsa, främja hälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Som ömsesidigt kundägt försäkringsbolag gör vi vad vi kan för att trygga våra kunder. I detta fall handlar det om att främja arbetsförmåga och en hälsosam arbetsplats.

Korta fakta

  • Hälften av de som har en sjukvårdsförsäkring hos oss har inkomster under brytpunkten för statlig skatt, det vill säga cirka 37 000 kronor per månad eller lägre.
  • Det som kostar mest är problem i rörelseapparaten, psykiska besvär och besvär i mage och tarm.
  • Syftet med sjukvårdsförsäkringen är att förebygga ohälsa och främja arbetsförmåga.
  • Merparten av försäkringarna tecknas av arbetsgivaren för de anställdas räkning.
  • Sjukvårdsförsäkringen (totalt för alla försäkringsbolag) står för cirka 1 procent av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige.

Sjukvårdsförsäkringen innehåller (i sin heltäckande variant) tre delar

  1. Främjande och förebyggande hälsotjänster.
  2. Rätt vård i rätt tid.
  3. Individanpassad rehabilitering.

Fakta om Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring

Det var många år sedan sjukvårdsförsäkringen främst tecknades för enbart vd och ledningsgrupp. Det vanliga idag är att försäkringen tecknas för samtliga anställda och mer än hälften av alla försäkrade har en inkomst under brytpunkten för statlig skatt, det vill säga cirka 37 000 kronor per månad eller lägre (år 2015. Källa: M. Palme, Vem har privat sjukvårdsförsäkring i Sverige?).

Genom sjukvårdsförsäkringen får den försäkrade tillgång till främjande och förebyggande Hälsotjänster, vid behov rätt vård i rätt tid och en effektiv rehabilitering. Tidiga insatser för att främja hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande ligger i fokus. Som arbetsgivare får man stöd så att man kan ta sitt lagstadgade arbetsmiljöansvar.

I de förebyggande webbaserade hälsotjänsterna finns bland annat en hälsoprofil som ger möjlighet att ta temperaturen på den enskildes hälsorisker. Det finns också möjlighet att få personligt samtalsstöd och prata med en psykolog innan stress eller andra problem blir för stora. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste anledningen till sjukskrivning. I samtalsstödet finns utöver psykolog även tillgång till jurist, ekonom och hälsocoach.

I rehabiliteringskedjan kopplas en rehabledare in om en anställd har varit sjukskriven mer än tre veckor eller har många korta sjukfrånvarotillfällen under senaste året. Rehabinsatserna kan även aktiveras innan sjukskrivningen är ett faktum, under förutsättning att en medicinsk bedömning gjorts som visar på risk för långtidssjukskrivning. Försäkringen täcker både att ta fram en rehabplan och kostnaderna för eventuella hjälpmedel och åtgärder på arbetsplatsen.

Utöver förebyggande och rehabiliterande insatser täcker en sjukvårdsförsäkring även sjukvårdsplanering och specialistvård där avtal slutits om vård med privata vårdgivare utöver vad de upphandlat med landstinget. Vårdplaneringen hjälper den försäkrade till rätt insats och vårdgivare.

Akutvård och högspecialisterad vård som endast finns att tillgå i den offentliga sjukvården ingår inte i försäkringen. Det är gränsen för de offentliga resurserna som sätter gränsen för vilken vård som ges, inte förekomsten av kompletterande alternativ.

Ett stöd i arbetsmiljöarbetet och en uppskattad hjälp och stöd

Arbetsgivare har sedan länge ett långtgående ansvar för arbetsmiljön i vid bemärkelse.

Syftet med sjukvårdsförsäkringen är att förebygga ohälsa och främja arbetsförmåga. I dag står försäkringen (totalt för alla försäkringsbolag) för cirka 1 procent av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige. Ett stort antal svenska företag i olika branscher och olika delar av landet har valt att teckna sjukvårdsförsäkring för att aktivt ta ansvar för sina anställdas hälsa.

En utvärdering av sjukvårdsförsäkringar i Sverige som Svensk Försäkring uppdragit åt professor Mårten Palme visar att företag med sjukvårdsförsäkring för sina anställda har lägre sjukfrånvaro än andra företag i samma bransch.

Sjukvårdsförsäkringen hjälper arbetsgivare att leva upp till lagkravet om att alla arbetsgivare, oavsett storlek, inom 30 dagar måste ha upprättat en rehabiliterings- och anpassningsplan för återgång i arbete om någon blir sjukskriven med en förväntad sjukskrivningslängd om 60 dagar eller längre.

I dag anser nästan sex av tio företagare att de saknar kompetens för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Både sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård utgör oberoende expertstöd och fungerar som viktiga verktyg för att arbetsgivare ska kunna ta sitt lagstadgade arbetsgivaransvar.

Försäkringspatienter får vid vårdbehov snabb hjälp men utan att påverka de som står i offentliga vårdkön negativt. 

Generella ståndpunkter

Försäkringsbranschen står bakom en till stor del offentligt finansierad välfärd och önskar att den offentliga hälso- och sjukvården fungerar så bra att andra lösningar inte behövs.

Sjukvårdsförsäkringarna fyller ut tid hos privata utförare som regionerna valt att inte köpa upp. Det är vanligt att privata vårdgivare, efter att denne fått en viss vårdmängd upphandlad från regionen, sluter avtal även med försäkringsbolag. Utan uppdragen från försäkringsbolagen finns det en risk för ett mindre vårdutbud och längre vårdköer.

Det är den offentliga vården som sätter gränsen för hur snabbt man får hjälp inom den offentligfinansierade vården, inte förekomsten av kompletterande alternativ som sjukvårdsförsäkringen.

Ett problem som ligger bakom de privata sjukvårdsförsäkringarnas framväxt är den upplevda bristen på tillgänglighet i den offentligfinansierade vården. När vården inte kan leverera söker sig allt fler till andra alternativ.

Sjukvårdsförsäkringen ges även den efter behov av vård. Det finns ingen koppling mellan sjukvårdsförsäkringen och konsumtion i offentlig vård, utöver att personer med försäkring kan kliva ur sin plats i den offentligfinansierade vårdkön till förmån för andra som står i den kön.

Med en privat försäkring gäller krav på fullt arbetsförhet för att kunna försäkra en person mot oförutsedd händelse, i detta fall skada eller sjukdom med behov av vård. Försäkring handlar om att dela risk med ett kollektiv. Det handlar om försäkringsmässiga principer. 

Som ömsesidigt kundägt försäkringsbolag gör vi vad vi kan för att trygga våra kunder. I detta fall handlar det om att främja arbetsförmåga och en hälsosam arbetsplats.

Se alla kommentarer