Barnförsäkring

Ge ditt barn en bra start i livet

Det räcker med födelsedatum om de fyra sista siffrorna saknas
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Varför barnförsäkring

Varför behövs barnförsäkring?

 • Kommunens skolförsäkring gäller oftast bara för olycksfallsskador och endast under skoltid.
 • Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall.
 • Barn som får ett handikapp och aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället.

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Vi rekommenderar att teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt efter förlossningen.

Ansök om barnförsäkring

Väntar du barn?

Få en trygg start och försäkra dig och ditt ofödda barn så tidigt som möjligt under graviditeten.

Se vår gravidförsäkringVad ingår i barnförsäkringen?

Innehåll Innehåll
Barnförsäkring Barn

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallskada eller en sjukdom.

Ersättningen beräknas i procent av det försäkringsbelopp du valt och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 20 procent eller mer finns en tilläggsersättning.

För vissa uppräknade sjukdomar är ersättningen begränsad till 19 procent, se villkor.

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent, till följd av en olycksfallsskada eller en sjukdom. 

Ersättningens storlek beror på det försäkringsbelopp du valt, den medicinska invaliditetsgraden och hur stor arbetsoförmågan är.

Om barnet drabbas av en diagnos som till exempel allvarlig hjärnskada, elakartad cancer, ulerös kolit och MS betalas 10 procent av försäkringsbeloppet ut direkt när diagnos har fastställts av läkare.

Alla diagnoser som omfattas finns i villkor.

Ditt barns sjukdom eller olycksfallsskada kan medföra långvarig vård och extra tillsyn. Om du som vårdnadshavare beviljas omvårdnadsbidrag eller ersättning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan till minst en fjärdedel, kan försäkringen ge ett kostnadsbidrag.

Kostnadsbidraget betalas ut per månad och ger upp till 102 300 kronor per år, år 2019.

Från och med 18 års ålder får ditt barn som varit arbetsoförmögen till minst 50 procent utan avbrott i 90 dagar en månadsersättning.

Storleken på månadsersättningen beror på storleken av arbetsoförmågan. Ersättning utbetalas längst till 30-årsdagen.

Högsta ersättningen är 9 300 kr per månad år 2019.

Om barnet blir inskrivet på sjukhus för vård betalar vi ut ersättning för antalet dagar.

Ersättningen år 2019 är 558 kronor per dag i längst ett år.

Du får ersättning om barnet behöver vårdas hemma efter en sjukhusvistelse, om vårdbehovet är mer än 10 dagar från när barnet skrevs in på sjukhuset.

Ersättningsbeloppet för år 2019 är 558 kronor per dag i längst 30 dagar.

Ersättning lämnas för ärr och utseendemässiga skador som bedömts vara kvarstående för framtiden. För att få ersättning måste skadan ha krävt läkarbehandling och ersättningen lämnas enligt en fastställd tabell tidigast ett år efter skadedagen.

Ersättning lämnas för läkarbesök, resor och mediciner. Vid olycksfallsskada ersätter vi dessa kostnader i högst fem år. Vid sjukdom ersätter vid dessa kostnader i högst ett år med undantag för de första 30 dagarna.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för tandskada som kräver tandläkarbehandling upp till fem år från olyckstillfället. I det fall slutbehandlingen måste skjutas upp tills barnet blir äldre, gör vi ett undantag från femårsregeln och lämnar ersättning för senare behandling.

Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Högsta ersättning är 11 625 kronor för år 2019.

Om barnet behöver åka in akut på sjukhus och blir inskriven över natten betalar vi ut ett engångsbelopp.

Ersättningen är 698 kronor för år 2019.

Vi lämnar ersättning för rehabilitering som syftar till en återgång i arbete eller studier. Vi kan också lämna ersättning för hjälpmedel som kan lindra ett invaliditetstillstånd.

Högsta ersättning för rehabilitering och hjälpmedel är 232 500 kronor år 2019.

Om barnet drabbas av en krisreaktion kan vi ge ersättning för kristerapi upp till tio behandlingstillfällen inom ett år från första behandlingstillfället.

Orsaken kan till exempel vara nära anhörigs död, svår sjukdom, olycka, våld, hot eller kris som utlösts av mobbing.

Högsta ersättning är 11 625 kronor år 2019.

Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalar vi ut ett engångsbelopp.

Beloppet är 58 125 kronor år 2019.

Om någon av barnets vårdnadshavare avlider blir försäkringen kostnadsfri till huvudförfallodagen efter barnets 18-årsdag.

Barnförsäkringen slutar att gälla efter 25 års ålder. Barnet erbjuds då att teckna en Olycksfall- och sjukförsäkring för vuxna utan hälsoprövning till ett försäkringsbelopp på 10 prisbasbelopp.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.


Villkor, förköpsinformation, hälsodeklaration mm

Här hittar du villkor, förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Försäkringsavtal är ett årsavtal. Det kan därför vara ett annat försäkringsvillkor än det du hittar här som gäller när rätten till ersättning för en anmäld skada bedöms. Fråga den som handlägger ditt skadeärende vilket försäkringsvillkor som gäller.

Köper du försäkringen här på webbplatsen betalas ingen ersättning eller provision för försäljningen till Länsförsäkringars anställda.


Hur går ansökan till?

1. Ansök

Dator

Fyll i barnets personnummer för att se ditt pris och ansöka.

2. Hälsodeklaration

Pratbubbla

Om du har ansökt om försäkringen och en handläggare bett dig fylla i en hälsodeklaration, så kan du göra det här.

3. Medicinsk riskbedömning

Checklista

Baserat på vår bedömning av din ansökan får du sen ett erbjudande om försäkring.


Vanliga frågor och svar

 • Försäkringar

  Teckna en försäkring så tidigt som möjligt efter barnets födelse. En försäkring gäller inte för det som har hänt innan försäkringen börjat gälla. Har ditt barn redan blivit sjukt eller skadat innan du köpt försäkringen finns också en risk att du efter hälsoprövning inte beviljas en komplett barnförsäkring.

  Du kan dock försäkra ditt barn så länge barnet inte ännu fyllt 18 år. Vår barnförsäkring gäller upp till 25 års ålder.


  Hjälpte det här svaret dig? 38 av 50 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Den mest omfattande försäkringen som du kan köpa till barn mellan 0-17 års ålder är en individuell barnförsäkring som ger ersättning både vid olycksfallsskada och sjukdom.

  I barnförsäkringen ingår de viktigaste ersättningarna som är: medicinsk och ekonomisk invaliditet (ersättning vid bestående funkitonsnedsättning), ersättning direkt vid diagnoser som till exempel cancer, kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom, månadsersättning vid långvarig sjukskrivning och ersättning vid sjukhusvistelse.


  Hjälpte det här svaret dig? 17 av 30 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Priset för en barnförsäkring beror bland annat på barnets ålder. Gå vidare till första steget i ansökan så ser du vad våra barnförsäkringar kostar.

  En barnförsäkring gäller med ettårsavtal och kan förnyas varje år fram till det att barnet fyllt 25 år.


  Hjälpte det här svaret dig? 16 av 81 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller allvarlig skada kan betydande engångsbelopp lämnas som komplement till de ersättningar som betalas ut via samhällsskyddet.

  En barnförsäkring kan även hjälpa dig som förälder om ditt barn har ett utökat vårdbehov. Då lämnas ett kostnadsbidrag om du som vårdnadshavare beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 15 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Barnförsäkringsavtalet gäller ett år i taget. Det innebär att villkor och pris kan ändras vid huvudförfallodagen. 

  Försäkringen förnyas automatiskt tills barnet blir 25 år om du inte säger upp avtalet. Du kan säga upp försäkringen när du vill.


  Hjälpte det här svaret dig? 57 av 66 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Barn som inte börjat förskolan har ingen försäkring om ingen barnförsäkring tecknats. Kommunens skolförsäkring gäller oftast bara för olycksfallsskador och endast under skoltid.

  För att kunna bedöma behovet av att köpa en kompletterande privat barnförsäkring kan det vara bra att ta reda på vilket försäkringsskydd ditt barn har via förskola, skola och om ditt barn är medförsäkrad i en försäkring som du kan ha via exempelvis din arbetsgivare.


  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 12 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Den hjälp du kan få via vår barnförsäkring när det gäller autism eller andra neuropsykiatriska diagnoser (NPF diagnoser) är främst ersättning för den bestående funktionsnedsättningen som diagnosen kan innebära, upp till 19% i ersättning för medicinsk invaliditet. 

  Ersättning kan även lämnas med cirka 550 kronor per dag om barnet blir inskriven för vård på sjukhus och för kristerapi om barnet drabbas av en krisreaktion, med högst tio behandlingstillfällen hos psykolog.


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 46 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  För följande diagnoser kan ersättning lämnas med ett engångsbelopp på 10 procent av det valda försäkringsbeloppet: allvarlig hjärnskada, barnreumatism som drabbar minst tre leder, varav minst två stora leder som handled, armbåge, axel, fotled, knä, höft eller nacke, benign hjärntumör (godartad) och Crohns sjukdom malign sjukdom (elakartad), multipel scleros (MS) ulcerös kolit, brännskada som täcker minst nio procent av kroppsytan och som är av minst andra graden.


  Hjälpte det här svaret dig? 17 av 157 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller allvarlig skada kan betydande engångsbelopp lämnas som komplement till de ersättningar som betalas ut via samhällsskyddet.

  En barnförsäkring kan även hjälpa dig som förälder om ditt barn har ett utökat vårdbehov. Då lämnas ett kostnadsbidrag om du som vårdnadshavare beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 15 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Barnförsäkringsavtalet gäller ett år i taget. Det innebär att villkor och pris kan ändras vid huvudförfallodagen. 

  Försäkringen förnyas automatiskt tills barnet blir 25 år om du inte säger upp avtalet. Du kan säga upp försäkringen när du vill.


  Hjälpte det här svaret dig? 57 av 66 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om ditt barn omfattas av en barnförsäkring behöver du ingen extra försäkring. Vår barnförsäkring ersätter olycksfallsskador som inträffar under sport och idrottsutövande.


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 12 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  När du köper en barnförsäkring ska du välja ett försäkringsbelopp. Valet av försäkringsbelopp påverkar hur stor ersättningen blir om ditt barn drabbas av en allvarlig diagnos, får nedsatt funktionsförmåga eller en bestående arbetsoförmåga.


  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 20 har fått hjälp av svaret

Exempel på ersättning

Erik sju år kommer akut till sjukhuset, blir inskriven och får stanna i 14 dagar. Erik får diagnosen diabetes och behöver insulinbehandling. Därefter vårdas han hemma i 30 dagar.

Försäkringskassan beslutar att Eriks föräldrar får ett halvt vårdbidrag i två år och därefter en fjärdedels vårdbidrag i ytterligare fem år. Vi bedömer att Eriks diabetes ger en 15 procentig medicinsk invaliditet men att den inte kommer att påverka hans arbetsförmåga i framtiden.

Med vår barnförsäkring får Erik och hans föräldrar totalt cirka 604 175 kronor skattefritt.

 • Akutvårdsersättning – 698 kronor
 • Ersättning för sjukhusvistelse – 7 812 kronor
 • Ersättning för vård i hemmet – 16 740 kronor
 • Halvt kostnadsbidrag i två år – 102 300 kronor
 • En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år – 127 875 kronor
 • Medicinsk invaliditetsersättning – 348 750 kronor

Exemplet bygger på att Eriks föräldrar har valt en försäkring som kostar cirka 200 kronor per månad och har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. 

Prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kronor.