Undvik skador vid översvämningar

Kraftiga skyfall och massiv snösmältning kan leda till översvämningar. Källaren är extra utsatt, men även andra delar av ditt hus och ägodelar kan ta skada. Så här kan du minska riskerna.

Röd villa med vita knutar i en översvämmad trädgård.

Vanliga skador vid en översvämning

Extrema skyfall belastar avloppssystemen och vatten som kommer upp genom avlopp kan göra att källare översvämmas. I vissa fall kan även utsläpp av orenat avloppsvatten ske. Om vatten trängt in i huset ökar risken för fuktskador, mögel och röta. På stenfasader kan även frostskador uppstå. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda ditt hus mot översvämning. Du behöver även kontrollera ledningarna inom din tomtgräns och fram till förbindelsepunkten, det vill säga gränsen mellan fastighetens vatten- och avloppsanläggning och den allmänna.

Checklista: Skydda huset mot översvämning

Så här kan du minska risken för att ditt hus och ägodelar tar skada vid en översvämning. Vi har delat upp våra råd i tre delar: förebyggande, under tiden en översvämning pågår och vad du kan göra efteråt. 

Förebyggande åtgärder

Tomtmarken
 • Vilken lutning har omgivande tomtmark i förhållande till byggnaderna och tomtmarken? Om den lutar mot fastigheten kan det finnas anledning att vidta olika skyddsåtgärder, exempelvis genom kantstensättning eller vallar.
 • Vilket material finns på tomtmarken? Hårdgjord yta på tomtmark bör ha rätt lutning samt kant som hindrar ytvattnet att rinna mot byggnader.
Brunnar och avlopp
 • Finns det någon pump i avloppsbrunnen som kan leda bort dagvatten? Att ha möjlighet till att pumpa ur en avloppsbrunn gör att vatten kan ledas bort, så att det inte blir översvämning runt byggnaden.
 • Finns manuellt avstängningsbara golvbrunnar? Om inte – se till att det finns tillgång till sandsäckar eller andra tunga föremål, som vid behov kan läggas över golvbrunnar och toalettstol i källarplan.
 • Har golvbrunnarna vattenlås? Om inte – säkerställ så att dessa kan kopplas bort från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till markytan eller leds till en stenkista.
 • Finns backventil på avloppsledningen? Den hindrar vatten att tränga in i källaren genom avloppsenheter såsom golvbrunnar. Den ser till så att vätska eller gas enbart släpps fram i en riktning och förhindrar återströmning. 
Källaren
 • Finns det utvändig källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart? Byggda vallar bör finnas runt dessa, samt tak över källartrappa.
 • Införskaffa dränkbar pump. Extra viktigt om huset är beläget i ett område där det är risk för översvämning vid skyfall.
 • Försök att täta källarfönster och ventilationsöppningar med till exempel silikon, plywoodskivor och/eller plastduk. Samma sak med och dörrar som inte används.
 • Det blir lätt översvämning i källare. Förvara saker som är ömtåligt för vatten på hyllor eller liknande, eller flytta det till ett vindsförråd.
Huset och bilen
 • Kontrollera att stuprör, hängrännor, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick, samt att rötter från träd och buskar inte når ner i VA-systemet. Observera att material som rensats bort ur en brunn klassas som farligt avfall och får inte transporteras bort av fastighetsägaren själv.
 • Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Tänk på var du parkerar bilen. Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Under tiden: Om vatten tränger in i huset

 • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
 • Täta ventiler och andra öppningar.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

Efter: Om huset är vattenskadat

 • Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått besked om hur du ska göra.
 • Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Har du fått skador relaterade till översvämning? Gör en skadeanmälan.

För mer information om hur du skyddar dig vid skyfall, besök MSB.

Så tar du hand om bilen vid skyfall

 • Kör inte bil i stora vattensamlingar.
 • Om du blir stående i vatten, stäng av motorn och tändningen direkt. När vattnet når golvhöjd skadas elektroniken.
 • Om bilen blir skadad av vattnet, se till att den snabbt kommer till verkstad.

Så här gäller din försäkring vid översvämning

Villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett skyfall om det rinner in vatten genom fönster, dörrar och ventiler eller om vatten tränger upp genom avloppsledning inomhus. Du kan också få ersättning för merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av översvämningsskadan.

Våra hemförsäkringar

Så här gäller din bilförsäkring vid översvämning

Om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti kan du få ersättning för skadorna på bilen om vattensamlingen kom plötsligt och oväntat.

Vår bilförsäkring