Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Halland

Det lokala bolaget nära dig

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Halland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar år efter år, enligt flera olika undersökningar har nöjda kunder.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Halland är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Efter avsättning till nödvändiga investeringar och en långsiktig ekonomisk uthållighet, återgår överskottet till kunderna i form av lägre premier, förmånskundsrabatt eller återbäring.

Allt för din ekonomiska trygghet

Länsförsäkringar Halland är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

 Ju fler produkter du har hos oss desto större blir dina förmåner. Som Guldkund, är du en extra viktig kund hos oss.

Mer information om vårt guldkundserbjudande hittar du här

Länsförsäkringar Halland
Organisationsnummer 549202-0028
Box 518
301 80 Halmstad
E-post: info@lfhalland.se


Kundinflytande

Som kund är du delägare

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt försäkringsbolag. Är man skadeförsäkringskund, är man samtidigt delägare.

Som delägare i Länsförsäkringar Halland har kunderna ett direkt inflytande över verksamheten genom sina fullmäktigeledamöter.

I varje kommun utser våra kunder sina representanter genom aktiva val till fullmäktige. Fullmäktiges uppdrag består i att bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget.

Ta chansen att utöva ditt kundinflytande

Fullmäktigeledamöterna ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och framföra dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning några gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som tillgodoser kundernas krav och förväntningar.


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Halland är kundägt och det är genom fullmäktige som våra kunder har möjlighet att påverka bolagets framtid.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Halland. Den består av 61 ledamöter.

Läs mer om fullmäktige

Valberedning

Valberedningen har bolagsstämmans uppdrag att lämna förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisorer samt arvoden till dessa.

Valberedning

Instruktion för Valberedningen

Revisorer

Revisorer i Länsförsäkringar Halland

Instruktion för Lekmannarevisor


Styrelse

  Karin Starrin 

  Ordförande
  0346-440 53
  070-523 20 30
  karin@kstarrin.se

  Mikael Elström 

  Vice Ordförande
  0430-71176 
  070-239 07 76 
  m.elstrom@telia.com

  Jörgen Rydhmer

  Styrelseledamot  
  073-968 34 89
  j.rydhmer@hotmail.com

  Jan-Olof Arnäs

  Styrelseledamot
  0300-54 07 83
  076-763 50 10
  jan-olof@arnas.se

  Kristin Oretorp

  Styrelseledamot
  070-826 96 92
 kristin@oretorp.se

  Karin Åkesson

  Styrelseledamot
  0345-198 84
  0708-28 78 17
  karin.fangsjo@gmail.com

  Johan Hörberg

  Styrelseledamot
  035-332 23 
  070-620 66 53
  jh@hallandia.com

  Henrik Tingstorp

  Styrelseledamot
  070 -713 12 15
  henrik@simplicity.se

  Christian Bille

  Vd
  035-15 10 37
  christian.bille@LFhalland.se

  Linda Pettersson

  Personalrepresentant i styrelse
  035-15 26 84
  linda.pettersson@LFhalland.se

  Jörgen Träff

  Personalrepresentant i styrelse
  0340-66 68 27
  jorgen.traff@LFhalland.se

 

Här kan du läsa mer om arbetsordningen för Länsförsäkringar Hallands styrelse

Företagsledning

  Christian Bille

  Vd
  035-15 10 37
  christian.bille@LFhalland.se

Ann-Sofie Peterson

Kommunikationschef
035-15 23 50
ann-sofie.peterson@LFhalland.se

  Angelica Holmgren

  Chef Affärsområde Försäkring
  035-15 04 07
  angelica.holmgren@LFhalland.se

 

  Carl Sande

  Bankchef
  035-15 10 68
  carl.sande@LFhalland.se

 

  Camilla Evertsson

  Ekonomi-/Finanschef
  035-15 23 57
  camilla.evertsson@LFhalland.se

 

  Lena Johansson

  Skadechef
  035-15 10 22
  lena.johansson@LFhalland.se

  Stina Lindahl

  HR chef
  035-15 10 08
  stina.lindahl@LFhalland.se

 


Bolagsstyrning

Ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur rörande bolagets verksamhet. Detta gäller bland annat fastställande av ändamålsenlig organisation, verksamhetens mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller bland annat regler avseende styrelsen och ordförandens uppgifter och ansvar, antal styrelsemöten, rutiner för verksamhets- och finansiell rapportering och rutiner i övrigt för styrelsemöten, kallelse, utformning av material, arbetsfördelning inom styrelsen, jäv och sekretess.

Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. Styrelsen har genom arbetsordningen fastställt att ekonomisk rapportering ska ske enligt fastställd instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden. Baserat på lagregler och Finansinspektionens allmänna råd fastställer styrelsen genom en policy för styrning och organisation principer för organisation, styrning och ansvarsfördelning mellan bolagets olika enheter och befattningar. Policyn ska fungera som vägledning och stöd för det dagliga arbetet inom Länsförsäkringar Halland.


Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Halland följer i tillämpliga delar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Avvikelser sker huvudsakligen till följd av de begränsningar som följer av regelverken för finansiella företag, av länsförsäkringsgruppens federativa struktur samt att Länsförsäkringar Halland inte är ett aktiemarknadsbolag.


Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag samt att öka insynen i bolagen och därmed skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning.

Bolagsstyrningsrapporten i sin helhet

Policy för ägarstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR)

Läs mer om rapporten

Årsredovisning

I årsredovisningen får du en överblick över Länsförsäkringar Hallands verksamhet under det gångna året.

Årsredovisning 2018

Hållbarhetsrapport 2018


Redogörelse för ersättningar

En redogörelse för Länsförsäkringar Hallands ersättningar lämnas i årsredovisningen.

Bolagsstämma

Årligen genomförs en bolagsstämma i Länsförsäkringar Halland. 

Bolagsstämma 2018

Bolagsstämman ägde rum torsdagen den 14 mars 2019.

Protokoll bolagsstämma 2018

Få ärende behandlat på bolagsstämman

Önskar du få ett ärende behandlat på bolagsstämman kontaktar du i första hand någon av de fullmäktigeledamöter som finns i din kommun.

Utdrag ur bolagsordningen, § 9:

"Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han/hon hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman."

Ärende som skall behandlas på bolagsstämma bör därför vara anmält till fullmäktigeledamot minst fem veckor före datum för respektive års bolagsstämma.


Ett tryggt Halland att leva och bo i

Vi arbetar för ett tryggt Halland

Vi är ett lokalt och kundägt bolag. Vår vision är att bidra till ett tryggt Halland att leva och bo i. Som en del i det engagemanget avsätter vi varje år medel för samhällsnyttiga projekt. Sådana som kommer alla till del. För visst är det så att alla tjänar på att det sker så få brott, skador och olyckor som möjligt.

Samhällsengagemangets målsättning är att

 • bidra till ökad trygghet
 • minimera riskerna för brott, skador och olyckor
 • minska bolagets skadekostnader
 • bidra till god hälsa
 • skapa mervärden
 • stärka varumärket

Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Läs mer om vårt miljöarbete

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Läs mer om vårt samhällsengagemang Ett tryggt Halland

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Läs mer om våra investeringar


Sponsring

Länsförsäkringar Halland arbetar med sponsring för att förstärka intrycket av oss som det företaget som tar ansvar för och bidrar till ett tryggt Halland att leva och bo i.

Vi sponsrar föreningar/förbund som:

 • Är lokala och långsiktiga
 • Visar samhällsansvar
 • Är miljövänliga
 • Värnar om trygghet
 • Verkar skadeförebyggande
 • Gynnar idrott och hälsa
 • Främjar "vardagskultur"