Hållbarhet inom Länsförsäkringar AB

Hållbarhet handlar om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vårt hållbarhetsarbete

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter” och att ett hållbart företagande på sikt är mer lönsamt.

Genom att ta ekonomisk, social och miljömässig hänsyn i verksamhetsutvecklingen och i affärsbesluten kan Länsförsäkringar AB minska hållbarhetsrisker, öka kundnyttan och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling och affärsnytta.

Hållbarhetarbetet är grupperat i tre fokusområden; ansvarsfullt erbjudande, ansvarsfullt företagande och långsiktigt miljö- och samhällsengagemang.

Hållbarhetspolicy 2020
Sustainability Policy 2020

Hållbarhetsredovisning 

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisning. Rapporteringen utgör även en Communication on Progress-rapport till FN Global Compact.

Hållbarhetsredovisning 2019
Sustainability Statement 2019

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsområden

Klimatriskrapportering

Länsförsäkringar AB stödjer Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer kring klimatriskrapportering.

Klimatrapport 2019

Ansvarsfullt erbjudande

Sparerbjudande

Länsförsäkringar AB placerar kundernas sparkapital och erbjuder både egna och externa fonder. Aktiv ägarstyrning, internationella konventioner, samarbeten och integrering av hållbarhetsfrågor i förvaltningen utgör grunden för arbetet.

Länsförsäkringar AB tar ansvar i valet av fonder och via uppföljning av våra fondförvaltare. Målsättningen är att våra egna fonder och våra investeringsportföljer ska vara i linje med Parisavtalet till 2030.

Läs mer information om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Låneerbjudande

Ett ansvarsfullt låneerbjudande handlar för Länsförsäkringar om att bidra till finansiell stabilitet i samhället genom att begränsa kreditrisker samt att göra banktjänster tillgängliga i samhället. Hållbarhetsrisker är en del av kreditbedömningen. Bankerbjudandet inkluderar utlåning, betalningar och sparande.

Läs mer om hållbarhet på Länsförsäkringar Bank

Försäkringserbjudande

Länsförsäkringar AB kompletterar länsförsäkringsbolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och genom att starta nya affärer som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Sak har som första svenska försäkringsbolag undertecknat FN-initiativet Principles for Sustainable Insurance (PSI).

Mer information om hållbarhet inom försäkringserbjudandet

FN Global Compact

Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, affärsetik och miljö, och verkar för att principerna efterlevs i verksamheten.

Läs om de tio principerna i FNs Gobal Compact

Att undvika en skada är en vinst för kunderna, miljön och samhället

Genom att informera om vanliga typer av skador och om hur skador kan förebyggas kan Länsförsäkringar hjälpa kunder att själva minska risken för skada och risken för ansvar. Vi arbetar för att förhindra skador då varje skada som inte inträffar är en vinst för kunderna, miljön och samhället.

I den skadeförebyggande verksamheten samarbetar Länsförsäkringar med andra företag, bransch- och intresseföreningar i Sverige och internationellt. Det kan handla om klimatanpassningsfrågor, miljöfrämjande livsstilsförändringar och ökade krav på hållbart byggande. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, som är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.

Ansvarsfullt företagande

Affärsetik

För Länsförsäkringar är god regelefterlevnad ett naturligt inslag i all verksamhet. Vårt säkerhetsarbete omfattar informationssäkerhet, IT-säkerhet, fysisk säkerhet samt förebyggande av penningtvätt och annan brottslighet.

Alla medarbetare utbildas i gällande lagar, regler och rutiner. Det bedrivs ett omfattande arbete av att begränsa risken för att verksamheten ska användas eller utsättas för finansiell brottslighet. Aktiv övervakning av transaktioner sker för att upptäcka exempelvis penningtvätt och finansiering av terrorism. Även andra försök till bedrägerier, exempelvis kortbedrägerier bevakas, och det finns ett gemensamt system inom länsförsäkringsgruppen för avvikelserapportering.

Rätt ersättning till rätt person

Utredningsverksamheten utreder oklara försäkringsfall och misstänkta bedrägerier i försäkringsärenden. Verksamhetens målsättning är att rätt ersättning går till rätt person och att insatserna har en preventiv inverkan. En viktig del i arbetet är utbildning av skadehandläggare, samverkan med andra försäkringsbolag och brottsförebyggande myndigheter samt riktade aktiviteter.

Skatt

LFAB-koncernen är en betydande skattebetalare. Syftet med LFAB-koncernens arbete med skattefrågor är att långsiktigt bidra till det övergripande hållbarhetsmålet genom att betala rätt skatt och hantera skattefrågor ansvarsfullt och transparent. Skattepolicy.

Ansvarsfull arbetsgivare

Uppförandekoden innehåller regler och riktlinjer för hur medarbetarna förväntas agera i sin yrkesroll för att upprätthålla vårt höga förtroende. Vi ska agera på ett professionellt och hållbart sätt i vår yrkesroll, mot varandra som medarbetare och i kontakter med externa intressenter, exempelvis länsförsäkringsbolagen, kunder, leverantörer, samarbetspartners, tillsynsmyndigheter och media.

Länsförsäkringar AB tar avstånd från all form av korruption, vilket inkluderar undvikande av mutor, utpressning och övrig form av korruption – vilket uttrycks i uppförandekoden.

Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende. Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld.

 • Läs vår uppförandekod
 • Read our code of Conduct

 • Hållbarhetskrav på leverantörer

 • Vi vill att våra leverantörer ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och vi har därför samlat våra krav på leverantörer i en uppförandekod för leverantörer.
  Den bygger på globala frivilliga branschstandarder som UN Global Compact och tydliggör våra krav när det gäller samhälls- och miljörelaterade risker både i samband med upphandlingen och under avtalstiden med respektive leverantör.

Direkt miljöpåverkan

Vår satsning på digitala tjänster och digitala plattformar fortsätter. Digitalisering är en del i vårt arbete för att effektivisera kommunikationen med kunder och omvärld genom att vi ger en högre service och kan erbjuda nya tjänster. Digitaliseringen minskar miljöpåverkan tack vare färre pappersutskrifter, brev och transporter.

Klimatkompensation

Länsförsäkringar AB klimatkompenserar för verksamhetens utsläpp från resor, värme och kyla och kontorsel. 2019 gick klimatkompensationen till ett projekt i Indien via South Pole.

Minskade koldioxidutsläpp

I den egna verksamheten är den direkta miljöpåverkan relativt begränsad och består främst av tjänsteresor, uppvärmning och el i kontorslokaler samt pappersutskrifter. Länsförsäkringar ABs kontorsfastigheter är miljöklassade som lågenergiförbrukande. Förnybar el används i fastigheterna och fjärrvärme används för uppvärmning. Kontinuerligt ses arbetssätten över för en mer energieffektiv elförbrukning och uppvärmning.

Ett löpande effektiviseringsarbete görs i verksamheten och ett flertal aktiviteter har genomförts för att minska koldioxidutsläppen, till exempel

 • att resa med tåg istället för flyg eller bil
 • distansmöten via webb, video och telefon, istället för att resa
 • kollektivt resande och lånecykel, istället för taxi och bil för lokala sträckor

Långsiktigt miljö- och samhällsengagemang

Forskningsfonden

Länsförsäkringar stödjer forskning kring social, ekonomisk och fysisk trygghet vid svenska högskolor och universitet genom Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Resultaten av forskningen görs tillgängliga för allmänheten för att bidra till ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället.

 • Läs om våra forskningsprojekt

 • Klimatpåverkan och naturskador

 • Den globala uppvärmningen är en finansiell risk som över tid är svår att överblicka. Ett varmare klimat som följs av ökade risker för naturskador i form av extrema väderhändelser som skyfall, stormar och översvämningar kommer att innebära en risk för ökade utbetalningar för väderrelaterade försäkringsskador, med stora variationer mellan åren och över olika delar av landet.
 • Länsförsäkringar arbetar med förebyggande arbete och kunskapsöverföring för att minska riskerna för att drabbas av naturskador. En plan för att förebygga naturskador tillsammans med naturskadesamordnare finns på alla 23 länsförsäkringsbolag.