Bokslutskommuniké 2018

Vi ser tillbaka på ett år med fortsatt positiv utveckling. Fler och fler väljer våra bank- och försäkringstjänster, kunderna är mycket nöjda och har ett stort förtroende för oss. Vi har också kunnat ge en rekordstor återbäring till alla våra försäkringskunder, samt fortsatt att bidra till föreningslivet i vårt län på olika sätt. - Det här ger oss goda förutsättningar att fortsätta våra insatser för ett mer hållbart Dalarna. Vi har kommit en bra bit på väg, men mycket är ogjort. Årets ekonomiska resultat är bra, men lägre än året innan, något som i hög grad styrs av lägre kapitalavkastning, säger vd Anders Grånäs.

Det har varit ett speciellt år, med en lång och snörik vinter, följd av en kraftig vårflod, därefter en varm, torr sommar. Snömängderna skapade en extrem trafiksituation med rekordartat antal bilskador, dessutom fick snötrycket många byggnader att rämna. Den efterföljande vårfloden försatte oss för några veckor i högsta beredskap. Dessbättre blev skadorna begränsade, sannolikt mycket tack vare välkoordinerade förberedelser av berörda aktörer i länet. Sommaren blev sedan en stor utmaning för lantbrukare och skogsägare, med dåliga skördar, foderbrist och skogsbränder. Här gjorde vi vad vi kunde för att underlätta, med framför allt rådgivning kring försäkringar och ekonomi. Vi kan efter det gångna året konstatera att vi måste vara beredda på högre temperaturer och möjligen även mer nederbörd framåt, med ökade risker för översvämningar och bränder. Det här ökar behovet av vår verksamhet, men också vikten av att vi intensifierar vårt hållbarhetsarbete, både på eget håll och tillsammans med andra.

Medarbetare som gör skillnad

Vi har passerat 370 anställda – ett resultat dels av tillväxt i merparten av våra affärer här i Dalarna, dels av den starka efterfrågan på vårt gruppgemensamma kundcenter i Borlänge. Därifrån servas hela länsförsäkringsgruppens bankkunder genom den så kallade telefonbanken. Vi vet utifrån undersökningar här i Dalarna att mötet med våra medarbetare är det kunderna viktar högst, att vara en attraktiv arbetsgivare är ett fokusområde för oss på Dalarnas. Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares förutsättningar att göra ett bra jobb, med bland annat kompetensutveckling och en god arbetsmiljö.

Fler och fler väljer vår bank

Bankens affärsvolym passerade under hösten 20-miljarderstrecket, något som i sig är värt att glädjas över.
- Bakgrunden till det är sannolikt vårt omvittnat goda bemötande som attraherar kunder från våra branschkollegor i strid ström, kombinerat med ett attraktivt digitalt erbjudande och våra värderingar som kundägt bolag, säger vd Anders Grånäs.

Länsförsäkringsgruppen utsågs återigen till Sveriges mest populära bank och försäkringsbolag för privatpersoner, enligt 2018 års Svenskt Kvalitetsindex-mätning. Även som försäkringsbolag för företag samt fastighetsförmedling fick vi högsta betyg. Dalarnas kan också glädjas över att vi som kundägt bolag kunde ge en rekordstor återbäring om närmare 250 miljoner under året.

Vill bidra till ett mer hållbart län

För oss på Dalarnas är långsiktig hållbarhet en naturlig del av verksamheten – omtanken om våra bankkunders ekonomi, stödet vid en skada, strävan mot färre brand-, trafik- och vattenskador i vårt län bland mycket annat. Varje skada som inte inträffar är en stor vinst för miljön, och samtidigt en vinst ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Här söker vi löpande sätt att ytterligare stärka vår positiva påverkan, genom bland annat att utveckla vårt skadeförebyggande arbete och vårt eget agerande i vardagen.
- Vi har ett ansvar att dela med oss av kunskaper och agera på ett mer hållbart sätt där vi kan, säger vd Anders Grånäs. Vi har kommit en bra bit på vägen men mycket är ogjort – vi strävar ständigt efter att finna fler och bättre sätt att bidra från vårt håll.

Vi engagerar oss på många sätt i vårt län, vi stöttar idrotts- och kulturföreningar, ideella organisationer och andra insatser av vikt för dalfolket.
- På försommaren fick jag nöjet att inviga två gåvor till sjöräddningssällskapet, en räddningsskoter samt en sjöräddningsbåt, säger vd Anders Grånäs. De var väldigt tydliga i att dessa gåvor ger ännu bättre förutsättningar för sjöräddning i vårt län.

Visste du att Dalarnas under året...
...sponsrat över 200 idrotts- och kulturföreningar i länet, primärt inom breddverksamhet.
...delat ut totalt 44 000 reflexvästar till förskolor i länet, varav 7 000 det senaste året.
...gjort över 700 hembesök hos villaägare, där vi gått igenom vatten-, brand- och inbrottssäkerhet.
....fått ytterligare 2 917 nya bankkunder.
...tagit emot 324 020 samtal till det gruppgemensamma kundcentret i Borlänge.
...tecknat 1 692 nya barnförsäkringar.
...haft totalt 62 096 skador.

Helår 2018 jämfört med helår 2017:
• Koncernens resultat före skatt uppgick till 119 (594) Mkr, efter avsättningar till återbäring om 125 (70) Mkr.
• Eget kapital ökade under året med 183 Mkr till 4 304 Mkr.
• Återbäring (avsättning inför framtida återbäring) och rabatter uppgår till 231 (178) Mkr.
• Finansrörelsens resultat uppgick till 204 (639) Mkr.
• Totalt antal kunder ökade till 177 646 (175 799).

För ytterligare information kontakta gärna:

Ekonomichef
Maria Freiholtz, Dalarnas Försäkringsbolag
maria.freiholtz@dalarnas.se, 070-577 30 41

Kommunikatör
Marlene Stedt, Dalarnas Försäkringsbolag
Marlene.stedt@dalarnas.se, 070-359 31 34

Se alla nyheter