Hållbarhet & forskning

Dalarnas Försäkringsbolags hållbarhetsarbete

Strävan efter långsiktig hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Ekonomisk trygghet vid en skada, omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders tryggade ålderdom, det är hållbar trygghet för oss på Dalarnas. Vi förebygger skador för att värna miljön och hålla skadekostnaderna nere. Vi stöttar också föreningar och organisationer för att bidra till ett tryggare och mer aktivt län.

Miljö

Vårt miljöarbete bygger på strävan att hushålla med resurser och minska utsläppen i luft och vatten. Varje skada som inte inträffar är en stor vinst för miljön – mindre energi, material och andra resurser förbrukas. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, därför är vårt skadeförebyggande arbete inom dessa områden också vårt viktigaste miljöarbete.

Ekonomi

Dalarnas Försäkringsbolag investerar kapital i bolag över hela världen. Dessa bolag bör hantera risker och möjligheter kring affärsetik, miljö och sociala frågor på ett ansvarsfullt sätt. Genom att metodiskt undersöka vi investerar i, strävar vi efter att främja hållbarheten i samhället. En annan aspekt av den är ansvarsfull kreditgivning, som innebär att i all kreditberedning göra en riskbedömning vad gäller både betalningsförmåga och värdet av eventuella säkerheter både för bolagets och individens bästa. Vi ser det också som vårt uppdrag att hantera driften av bolaget så premierna kan hållas så låga som möjligt och att vi samtidigt säkrar tillräckligt kapital för att kunna hantera en riktigt omfattande skadesituation i Dalarna.

Socialt ansvar

Social hållbarhet handlar för oss både om den interna arbetsmiljön och hur vi på olika sätt bidrar till ett tryggare Dalarna. Internt strävar vi efter att skapa en god och säker arbetsmiljö. Externt stödjer vi organisationer och föreningsliv i Dalarna.


Etik

Bolagets övergripande värderingar – kompetens, omtanke, ärlighet och trygghet – lägger grunden för hållbarheten ur ett etiskt perspektiv. Vår Uppförandekod är det grundläggande styrdokumentet som reglerar hur våra medarbetare förväntas agera i sin yrkesroll. Där framgår bland annat att vi tar avstånd från all form av korruption och mutor. Varje medarbetare kan vända sig till närmaste chef vid misstanke om eventuella oegentligheter, som komplement finns även en visselblåsarfunktion där den som så önskar kan göra en anonym anmälan. Eventuella anmälningar utreds grundligt.


Länsförsäkringsgruppens hållbarhetsarbete - ett uttryck för vilka vi är

Tillsammans skapar vi hållbar trygghet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har alltid varit en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Ett omfattande lokalt engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där människor lever och verkar. Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är en ansats att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet

Länsförsäkringsgruppen består av 23 kundägda bolag som har kunden som enda uppdragsgivare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som görs. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet.


Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.Mångfald och jämställdhet

En konkurrensfördel

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation. Mångfalden är också en viktig del i vårt engagemang i det lokala samhället.

Vi är övertygade om att en arbetsplats med en bra blandning av människor bidrar till en stor kunskapsbas, gynnsam dynamik och bättre förståelse för våra kunder. 

Alla ska ha samma möjligheter

I vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete är förhållningssättet detsamma oavsett människors kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla våra medarbetare har dessutom ett eget ansvar att tydligt ta avstånd från alla kränkande handlingar. Vi har sammanfattat vår inställning i tre punkter:

  • Alla anställda ska ha samma möjligheter till utveckling och stimulans som ger möjlighet att anta nya utmaningar och befattningar inom Länsförsäkringar.
  • Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet.
  • All diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern.

Hållbarhetsredovisningen är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisningar. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i

Länsförsäkringar ABs rapportarkiv

Hållbarhetsrapport 2018

Sustainability Report 2018


Hållbarhetsarbete hos våra gemensamma bolag

Utöver de 23 lokala länsförsäkringsbolagen består länsförsäkringsgruppen av ett antal gemensamma bolag. Via länkarna nedan kan du läsa exempel på hur några av dessa bolagen arbetar med hållbarhet.