Hållbarhet & forskning

Dalarnas Försäkringsbolags hållbarhetsarbete

Strävan efter långsiktig hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Ekonomisk trygghet vid en skada, omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders tryggade ålderdom, det är hållbar trygghet för oss på Dalarnas. Vi förebygger skador för att värna miljön och hålla skadekostnaderna nere. Vi stöttar också föreningar och organisationer för att bidra till ett tryggare och mer aktivt län.

Miljö

Vårt miljöarbete bygger på strävan att hushålla med resurser och minska utsläppen i luft och vatten. Varje skada som inte inträffar är en stor vinst för miljön – mindre energi, material och andra resurser förbrukas. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, därför är vårt skadeförebyggande arbete inom dessa områden också vårt viktigaste miljöarbete.

Ekonomi

Dalarnas Försäkringsbolag investerar kapital i bolag över hela världen. Dessa bolag bör hantera risker och möjligheter kring affärsetik, miljö och sociala frågor på ett ansvarsfullt sätt. Genom att metodiskt undersöka vi investerar i, strävar vi efter att främja hållbarheten i samhället. En annan aspekt av den är ansvarsfull kreditgivning, som innebär att i all kreditberedning göra en riskbedömning vad gäller både betalningsförmåga och värdet av eventuella säkerheter både för bolagets och individens bästa. Vi ser det också som vårt uppdrag att hantera driften av bolaget så premierna kan hållas så låga som möjligt och att vi samtidigt säkrar tillräckligt kapital för att kunna hantera en riktigt omfattande skadesituation i Dalarna.

Socialt ansvar

Social hållbarhet handlar för oss både om den interna arbetsmiljön och hur vi på olika sätt bidrar till ett tryggare Dalarna. Internt strävar vi efter att skapa en god och säker arbetsmiljö. Externt stödjer vi organisationer och föreningsliv i Dalarna.


Etik

Bolagets övergripande värderingar – kompetens, omtanke, ärlighet och trygghet – lägger grunden för hållbarheten ur ett etiskt perspektiv. Vår Uppförandekod är det grundläggande styrdokumentet som reglerar hur våra medarbetare förväntas agera i sin yrkesroll. Där framgår bland annat att vi tar avstånd från all form av korruption och mutor. Varje medarbetare kan vända sig till närmaste chef vid misstanke om eventuella oegentligheter, som komplement finns även en visselblåsarfunktion där den som så önskar kan göra en anonym anmälan. Eventuella anmälningar utreds grundligt.


Miljöarbete

Vårt arbete för att minska antalet skador gynnar miljön. Men vi gör mycket annat också. Läs om våra initiativ.

Samhällsengagemang

Vår vision om trygghet i vardagen är ledstjärnan både i vår egen verksamhet och i de lokala initiativ vi stödjer.

Hållbarhetsredovisning

Här får du en bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat.

Ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att de bolag som tar ansvar för miljö och sociala frågor är de bästa investeringarna.

Forskning

Vi stödjer forskning som skapar en tryggare framtid. Bland annat inom områdena klimat, trafik och bostäder.

Mångfald och jämställdhet

Vårt arbete inom mångfald och jämställdhet hjälper oss skapa trygghet för människor oavsett livssituation.