Svanenmärkt

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för miljön och för människors hälsa. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/ drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och har följade:

  • Låg energianvändning
  • Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • Säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • Kvalitetssäkrad byggprocess

Följande områden är, i ett livscykelperspektiv, betydande ur miljö- och hälsosynpunkt för en byggnad:

  • Energianvändning och klimatpåverkan
  • Användning av material och byggprodukter
  • Kemiska produkter och farliga ämnen i byggvaror och material
  • Innemiljö
  • Byggkvalitet och byggnadens livslängd

Energi och resurser

Syftet med energikraven är att ett Svanenmärkt hus, förskola och skola har en god energi-prestanda i bruksfasen. I takt med att ländernas energiregler för nyproduktion skärps för att successivt hamna på nivån för nära nollenergibyggnader, innebär Svanens krav en utmaning som måste hanteras i revisionen. Ju energieffektivare byggnad desto mindre andel energibelastning från byggnaden representeras av uppvärmningsenergin. Utrymmet för att, med tekniska åtgärder, ytterligare förbättra byggnadens energiprestanda minskar alltså.

Vad omfattas av kraven?

Det är själva byggnaden inklusive eventuella permanenta komplementbyggnader som ingår i projektet/uppdraget och som uppförs tillsammans med eller marknadsförs med den Svanenmärkta byggnaden, som omfattas av kraven. Kraven omfattar hela byggnaden/byggnadskroppen.

Komplementbyggnader är exempelvis garage (oavsett om garaget är fristående eller i direkt anslutning till byggnaden), avfallshus, cykelförråd, uthus, skjul och bodar. Komplementbyggnaden ska uppfylla alla relevanta krav. En bottenplatta ska vara isolerad mot värmeförluster, fuktinträngning och vid behov vara radonskyddande. Därför ställer Svanen material- och kemikaliekrav på isoleringen av bottenplattan.

Kort sagt så ställer Svanen krav på allt som är över det kapillärbrytande skiktet. Svanen ställer inte krav på de lager som är under den isolerade och radonsäkrade bottenplattan. Det betyder att Svanen inte ställer krav på singel, makadam och liknande även om dessa också har en isolerande funktion. Svanen ställer heller inte krav på rördragningar under plattan som exempelvis avloppsrör, vattenrör eller dräneringsrör i det kapillärbrytande skiktet.