Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Dalarnas Försäkringsbolag

Välkommen till oss

Som bank och försäkringsbolag kan vi ta hand om hela din ekonomi. Med personlig service och kloka bank- & försäkringslösningar ger vi dig trygghet och enkelhet samtidigt som du får mer pengar över till sådant som förgyller livet.

Vår närhet gör att vi enkelt sätter oss in i din vardagsekonomi och kan erbjuda snabb och smidig skadereglering om något händer. Vårt gemensamma arbete för att förebygga skador gör också att vi kan fortsätta hålla låga premier till dig som sakförsäkringskund.

Dalarnas Försäkringsbolag ömsesidigt
Organisationsnummer 583201-4905
Box 3
791 21 Falun
E-post: info@dalarnas.se


Återbäring

Återbäring innebär att du som är försäkringskund i Dalarnas Försäkringsbolag får tillbaka en del av försäkringspremien. Kriterierna för återbäring är att företaget går med vinst och bedömer det som skäligt och utan ekonomisk risk att betala tillbaka pengarna. Grunden i återbäringen är alltså en mycket god och långsiktigt stark ekonomi.

I alla verksamheter finns säkerhetsnivåer som ska uppfyllas innan det är aktuellt att betala ut vinster. I vår bransch finns bland annat krav från Finansinspektionen som säger hur mycket kapital vi måste ha tillgängligt för att alltid kunna möta kostnaderna för till exempel våra kunders skador. När ett år med få skador sammanfaller med lyckade investeringar kan vinsten delas ut till kunderna. 

Vem får återbäring?

Alla som hade en gällande sakförsäkring i Dalarnas Försäkringsbolag per den 1 januari det år återbäringen betalas ut får ta del. Alla kunder, både privatpersoner och företag, får återbäring eftersom de är delägare i företaget. Dalarnas Försäkringsbolag är ett ömsesidigt ägt bolag, vilket innebär att vi ägs av våra försäkringskunder.

 Organisation och ledning

Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Dalarnas Försäkringsbolag. På bolagsstämman som hålls varje år deltar fullmäktige och utövar sitt ägaransvar. Dalarnas Försäkringsbolag är kundägt och det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid.

Fullmäktigeval

Nominera till fullmäktige
Dalarnas Försäkringsbolag ägs av sina kunder. Fullmäktige företräder dig som kund och bildar länken mellan ägarna och bolaget. När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. Du har inflytande över vår verksamhet genom möjligheten att vara med och utse fullmäktige ledamöter. 

När du sitter i fullmäktge får du ett stort nätverk eftersom det representeras av personer från många olika branscher och åldrar i Dalarna. 

Fullmäktigeval sker kommunvis vart tredje år och det är kunderna i kommunen som utser sina representanter. 2020 är det dags för val i Falun och Borlänge. 

Du kan antingen nominera dig själv eller någon/några andra. Nominerar du andra så kontaktar du personerna i fråga först för att stämma av att de vill bli nominerade. Ett krav är att man har minst en försäkring i Dalarnas Försäkringsbolag. 

Valberedningen sköter sedan hanteringen av nomineringarna. 

Val till fullmäktige: februari 2020

Nyvald fullmäktige tillträder efter stämman i mars 2020. 

Val till Fullmäktige

Val till fullmäktige sker genom den geografiska indelning vi har i kommuner. Mandatid är tre år. Valmöten till fullmäktige är offentliga och alla försäkringstagare har rätt att vara med och rösta. Valmöten annonseras i lokalpress och på vår hemsida. Valen sker under första kvartalet. 

Valberedningen

Valberedningen skall till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen ska även lämna förslag till val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. Valberedningen skall i kallelsen till bolagsstämman presentera valet av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen består av:

 • Monica Rönnlund (ordf), Mandatperiod 2017-2020
 • Mats Reyier, Mandatperiod 2018-2021
 • Malin Höglund, Mandatperiod 2018-2021
 • Ruben Forslund, Mandatperiod 2019-2022

Styrelse

Maria Engholm - Ordförande

Borlänge

Christer Rosén - vice ordförande

Fredriksberg

Marie Svan - ledamot

Vansbro

Jörgen Isaksson - ledamot

Borlänge

Susanne Ström - ledamot

Falun

Henrik Stigers - ledamot

Hedemora

Karin Svärd  - ledamot

Mora

Martin Moraeus - ledamot

Orsa

Inge Gustafsson - personalrepresentant

Borlänge

Jan Linderoth - personalrepresentant

Falun 

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du kontakta vår VD-assistent Elisabeth Holmgren på telefon 023-932 92 eller skicka e-post.

Företagsledning

Anders Grånäs - VD

Tel: 023-930 11
E-post: anders.granas@dalarnas.se

Anders Saeter - CIO

Tel: 023-930 97
E-post: anders.saeter@dalarnas.se

Anette Nelefelt - HR-Chef

Tel: 023-931 15
E-post: anette.nelefelt@dalarnas.se

Ingrid Fröjd - Chef VD-stab

Tel: 023-930 51
E-post: ingrid.frojd@dalarnas.se

Johan Hellrup - Affärsområdeschef Företag

Tel: 023-930 94
E-post: johan.hellrup@dalarnas.se

Johan Sundström - Affärsområdeschef Privat

Tel: 023-932 30
E-post: johan.sundstrom@dalarnas.se

Maria Freiholtz - Chef Ekonomi & Affärsstöd

Tel: 023-930 41
E-post: maria.freiholtz@dalarnas.se

Marie Eriksson - Kommunikationschef

Tel: 023-93023
Mobil: 070-6433023
E-post: marie.eriksson@dalarnas.se

Mats Johansson - Bankchef

Tel: 023-930 40
E-post: mats.johansson@dalarnas.se

Ola Berglund - Skadechef

Tel: 023-931 71
E-post: ola.berglund@dalarnas.se

 


Bolagsstyrning

Bolagsordning

En bolagsordning är ett företags stadgar. I bolagsordningen för Dalarnas Försäkringsbolag framgår bland annat bolagets verksamhet samt hur fullmäktige och styrelse är sammansatt och utses. Då Dalarnas Försäkringsbolag är ett ömsesidigt bolag framgår även att alla försäkringstagare samtidigt är bolagets ägare.

Bolagsordning för Dalarnas Försäkringsbolag

Bolagsstyrningsrapport

Dalarnas Försäkringsbolag har med början för verksamhetsåret 2006 upprättat en bolagsstyrningsrapport som bifogas årsredovisningen.

I bolagsstyrningsrapporten finns uppgifter om bolagets organisation och arbetsformer, samt styrelsens rapport över den interna kontrollen under året. Den innehåller också bland annat uppgifter om principer för ersättning till företagsledningen och antal styrelsemöten och ledamöternas närvaro.

Årsredovisning med bolagsstyrningsrapport

Året på Dalarnas

 


Redogörelse för ersättningar

Utgångspunkten för Bolagets ersättningsmodell är att skapa goda förutsättningar för Bolaget att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning. Därutöver finns provisionsbaserad ersättning till säljande personal. Bolaget har ett resultatandelssystem där avsättning kan uppgå till högst ett prisbasbelopp per år och anställd. Avsättning sker med samma belopp till alla anställda utifrån arbetad tid. Enligt bolagets Ersättningspolicy ska en redogörelse över bolagets ersättningar lämnas på bolagets webbplats årligen.

Ersättning till anställda

Bolagsstämma

Årets bolagsstämma hölls den 28 mars på Dalarnas Museum i Falun.

Kallelse till bolagsstämma sker med brev på posten till bolagets 47 fullmäktigeledamöter som är valda av försäkringstagarna i de olika kommunerna i länet. För att se vilka som är valda till fullmäktige per kommun gå in under fliken Fullmäktige.

Att få ärendet behandlat på bolagsstämman

Utdrag ur bolagsordningen § 9: "Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman.

Protokoll från årets bolagsstämma

Nästa års bolagsstämma kommer att hållas den 26 mars 2020.


Samhällsengagemang och miljö

Dalarnas Akademi

Dalarnas Försäkringsbolag bidrar till att stärka länet på olika sätt. Som en del i detta togs 2010 initiativet att skapa en kvalificerad ledarskapsutbildning tillsammans med bland annat Högskolan Dalarna. Resultatet blev Dalarnas Akademi.

Syftet är att genom utveckling av ledare och chefer bidra till långsiktig konkurrenskraft för företag och organisationer i Dalarna. För goda ledare skapar tillväxt och framtidstro.

 


Reflexvästar till förskolebarn

Vårt mål är att minska antalet skador i Dalarna. Ett sätt att minska riskerna i trafiken för barn är att använda reflexvästar. Det vet vi att ni inom förskolan är duktiga på.

Därför erbjuder vi förskolor att kostnadsfritt beställa reflexvästar till förskolans barn.

Klicka på länken nedan, fyll i skolans uppgifter och välj hur många västar du vill ha i respektive färg och storlek.

Observera att:

 • Du kan inte skicka flera beställningar för varje avdelning, endast förskolans namn och ett gemensamt telefonnummer.
 • Privatpersoner kan inte beställa reflexvästar kostnadsfritt.
 • Erbjudandet gäller enbart förskolor i Dalarnas län.


Sponsring

Den sponsrade verksamheten skall ha en koppling till Dalarnas län. Vår ambition är att nå såväl publik som utövare/medlemmar med våra insatser. 

Vi ska  inför våra ägare/kunder kunna försvara våra sponsringsinsatser och vi ska framstå som en stark och seriös affärspartner inom länet. Alla samarbeten ska ge bägge parter ett affärsmässigt utbyte.

Hörnstenarna i Dalarnas Försäkringsbolags sponsringspolicy är:

 • Lokal närvaro
 • Samarbete
 • Affärsmässighet
 • Långsiktighet

Vi avstår från att ta stor aktiv del i utveckling av sponsringssamarbete. Utveckling av koncept och avtal skall komma från sponsormottagaren.

Beslut om inkomna sponsringsansökningar fattas en gång per kvartal, i februari, maj, september och november.

Om en aktiv utövare eller ledare inom sponsrad verksamhet ertappas med hantering eller nyttjande av dopningklassat preparat äger vi rätt att säga upp ingånget avtal med omedelbar verkan.

Ansök om sponsring här

Vi sponsrar inte

 • Aktiviteter av tillfällig natur t.ex. events, cuper, turneringar
 • Föreningar/förbund vars verksamhet inte ligger i linje med Dalarnas Försäkringsbolags värderingar
 • Föreningar/förbund med religiös eller politisk inriktning
 • Verksamheter med höga personskaderisker (t. ex kampsport)
 • "Smala verksamheter" med få utövare och med litet publikt intresse
 • Motorsport


Vi bryr oss om miljön

Vi strävar efter att förebygga skador, minska miljöpåverkan i våra interna arbetssätt och sponsrar olika initiativ som gynnar miljön.

Inom dessa områden har vi satt upp mål och följer kontinuerligt upp förbättringarna. Vår miljöpolicy utgör ramverket för miljöarbetet.

Vår miljöpolicy

Vi förebygger skador
Varje skada som inte inträffar är en vinst för miljön. Mindre energi och material behövs och även transporter och avfall minskar eller undviks helt. De typer av skador som har störst miljöpåverkan är vatten-, brand- och motorskador. En villabrand orsakar ungefär samma koldioxidutsläpp som att köra bil fyra varv runt jorden.
För att minska antalet vatten-, brand- och motorskador gör vi bland annat hembesök hos villaägare och håller i föreläsningar och seminarier runt om i länet.

Interna arbetssätt
Några exempel på hur vi minskar miljöpåverkan i våra interna arbetssätt: vi minimerar våra flyg- och bilresor, använder grön el i verksamheten och ställer krav på våra samarbetspartners vad gäller miljöhänsyn.

Håll Sverige rent
Vi samarbetar långsiktigt med Håll Sverige Rent. Det gör vi bland annat genom hämtning av skrot ute på Dalarnas Lantbruk varje vår och Grön Flagg i Dalarna. Det är ett verktyg för att göra hållbar utveckling till en del av det dagliga skol- och föreskolearbetet.