Bolagsstyrning

En bolagsordning är ett företags stadgar. I bolagsordningen för Dalarnas Försäkringsbolag framgår bland annat bolagets verksamhet samt hur fullmäktige och styrelse är sammansatt och utses.

Då Dalarnas Försäkringsbolag är ett ömsesidigt bolag framgår även att alla försäkringstagare samtidigt är bolagets ägare.

Bolagsstyrningsrapport

Dalarnas Försäkringsbolag har med början för verksamhetsåret 2006 upprättat en bolagsstyrningsrapport som bifogas årsredovisningen.

I bolagsstyrningsrapporten finns uppgifter om bolagets organisation och arbetsformer, samt styrelsens rapport över den interna kontrollen under året. Den innehåller också bland annat uppgifter om principer för ersättning till företagsledningen och antal styrelsemöten och ledamöternas närvaro.

Årsredovisning med bolagsstyrningsrapport

Året på Dalarnas

Redogörelse för ersättningar

Utgångspunkten för Bolagets ersättningsmodell är att skapa goda förutsättningar för Bolaget att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning. Därutöver finns provisionsbaserad ersättning till säljande personal. Bolaget har ett resultatandelssystem där avsättning kan uppgå till högst ett prisbasbelopp per år och anställd. Avsättning sker med samma belopp till alla anställda utifrån arbetad tid. Enligt bolagets Ersättningspolicy ska en redogörelse över bolagets ersättningar lämnas på bolagets webbplats årligen.

Ersättning till anställda

Bolagsstämma

Årets bolagsstämma hölls den 4 april på Falu Gruva konferens.

Kallelse till bolagsstämma sker med brev på posten till bolagets 47 fullmäktigeledamöter som är valda av försäkringstagarna i de olika kommunerna i länet. För att se vilka som är valda till fullmäktige per kommun gå in under fliken Fullmäktige.

Att få ärendet behandlat på bolagsstämman

Utdrag ur bolagsordningen § 9: "Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman.

Protokoll från årets bolagsstämma (pdf)

Nästa års bolagsstämma kommer att hållas den 11 april 2024.