Fullmäktigeval

Dalarnas Försäkringsbolag ägs av sina kunder. Fullmäktige företräder dig som kund och bildar länken mellan ägarna och bolaget.

När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. Du har inflytande över vår verksamhet genom möjligheten att vara med och utse fullmäktige ledamöter.

När du sitter i fullmäktge får du ett stort nätverk eftersom det representeras av personer från många olika branscher och åldrar i Dalarna. 

Fullmäktigeval sker kommunvis vart tredje år och det är kunderna i kommunen som utser sina representanter. 2020 är det dags för val i Falun och Borlänge. 

Du kan antingen nominera dig själv eller någon/några andra. Nominerar du andra så kontaktar du personerna i fråga först för att stämma av att de vill bli nominerade. Ett krav är att man har minst en försäkring i Dalarnas Försäkringsbolag. 

Valberedningen sköter sedan hanteringen av nomineringarna. 

Val till fullmäktige: februari 2020

Nyvald fullmäktige tillträder efter stämman i mars 2020. 

Val till Fullmäktige

Val till fullmäktige sker genom den geografiska indelning vi har i kommuner. Mandatid är tre år. Valmöten till fullmäktige är offentliga och alla försäkringstagare har rätt att vara med och rösta. Valmöten annonseras i lokalpress och på vår hemsida. Valen sker under första kvartalet. 

Valberedningen

Valberedningen skall till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen ska även lämna förslag till val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. Valberedningen skall i kallelsen till bolagsstämman presentera valet av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen består av:

  • Monica Rönnlund (ordf), Mandatperiod 2017-2020
  • Mats Reyier, Mandatperiod 2018-2021
  • Malin Höglund, Mandatperiod 2018-2021
  • Ruben Forslund, Mandatperiod 2019-2022