Hållbarhet & forskning

Länsförsäkringar Västernorrlands hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är hållbarhetsfrågan inte ny. Genom att vi är kundägda och agerar på en lokal marknad följer hållbarhetsansvaret naturligt. Sedan starten har samhällsengagemang och trygghet för kunderna varit två av våra grundpelare. För oss innebär ett hållbart företagande att på ett etiskt sätt ta ansvar för resurser i samhället och bruka dem hållbart - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsredovisning.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Wiklund, hållbarhetsansvarig

Prioriterade områden

För oss är det självklart att värna om vårt län och barnens trygghet och hälsa. Därför stödjer vi sociala projekt, ungdomsidrott och elitlag i länet. Vi arbetar med ansvarsfulla investeringar i vår kapitalförvaltning och vi arbetar också målmedvetet för att förebygga skador med målet att skydda såväl miljön som personer och ägodelar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper visar vi vägen för våra kunder. I förlängningen skapar vi en sund affär som bidrar till en positiv och hållbar utveckling i hela länet. 

Vårt miljöengagemang

Vi bedriver ett omfattande arbete med att hjälpa våra kunder att förebygga skador som har stor påverkan på vår närmiljö. Vi arbetar också med att förebygga effekterna av framtida klimatförändringar och att minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt.

Vårt samhällsengagemang

Vi har ett starkt engagemang för Västernorrlands utveckling och vill bidra till att skapa en attraktiv region och ett tryggt samhälle. Vår sponsring går i först hand till barn och unga, men vi stödjer också det lokala näringslivet och Mittuniversitetet.

Våra ansvarsfulla investeringar

Jordglob

Även om vi är ett mindre lokalt bolag i Västernorrland så kan vi via vår kapitalförvaltning påverka de stora bolagen att välja investeringar som gynnar miljön. Därför avstår vi bland annat från investeringar i olja, kol, tobak och i spelbolag. 

Länsförsäkringsgruppens hållbarhetsarbete - ett uttryck för vilka vi är

Tillsammans skapar vi hållbar trygghet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har alltid varit en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Ett omfattande lokalt engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där människor lever och verkar. Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är en ansats att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet

Länsförsäkringsgruppen består av 23 kundägda bolag som har kunden som enda uppdragsgivare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som görs. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet.


Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.Mångfald och jämställdhet

En konkurrensfördel

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation. Mångfalden är också en viktig del i vårt engagemang i det lokala samhället.

Vi är övertygade om att en arbetsplats med en bra blandning av människor bidrar till en stor kunskapsbas, gynnsam dynamik och bättre förståelse för våra kunder. 

Alla ska ha samma möjligheter

I vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete är förhållningssättet detsamma oavsett människors kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla våra medarbetare har dessutom ett eget ansvar att tydligt ta avstånd från alla kränkande handlingar. Vi har sammanfattat vår inställning i tre punkter:

  • Alla anställda ska ha samma möjligheter till utveckling och stimulans som ger möjlighet att anta nya utmaningar och befattningar inom Länsförsäkringar.
  • Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet.
  • All diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern.

Hållbarhetsredovisningen är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisningar. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i

Länsförsäkringar ABs rapportarkiv

Hållbarhetsrapport 2018

Sustainability Report 2018


Hållbarhetsarbete hos våra gemensamma bolag

Utöver de 23 lokala länsförsäkringsbolagen består länsförsäkringsgruppen av ett antal gemensamma bolag. Via länkarna nedan kan du läsa exempel på hur några av dessa bolagen arbetar med hållbarhet.