Ansvarsfulla kundrelationer och affärer

Det här området är det som härrör till det ekonomiska ansvarstagandet. Vi har landat i fyra stycken fokusområden enligt nedan.

Affärsetik och företagskultur

Ambitionen är att:

 • visa på ledningens åtagande och ansvarighet genom att hållbarhetsaspekter är integrerat i den affärsövergripande styrningen och mål som speglar åtagandet att ta ett hållbart ansvar. T.ex. är hållbarhet ett av fem övergripande verksamhetsmål.
 • vi tillhandahåller inte tjänster eller ingår avtalsmässig relation med en  partner/ leverantör som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter att ställa krav på hållbar ansvarstagande i hela värdekedjan, genom krav i avtal och att revidera och följa upp att dessa fullföljs.
 • Vi arbetar aktivt med att så långt det är möjligt garantera informationssäkerhet och kundintegritet för alla våra kunder/ leverantörer/ partners.
 • Vi har rutiner för och vidtar åtgärder för att förhindra penningtvätt, bedrägeri och finansiering av brottslig verksamhet.

Ansvarsfull försäljning och rådgivning

Ambitionen är att:

 • aktivt dela med oss av relevant information på ett transparent och lättillgängligt sätt för att främja hållbara kundrelationer.
 • erbjuda och främja tjänster som i hela livscykeln, är socialt och miljömässigt fördelaktiga och som minskar skadlig påverkan på samhälle och miljö som t.ex. fonder med miljö- eller etisk inriktning.
 • inom fond-, kapital och pensionsförvaltningen verkar vi för att de bolag som Länsförsäkringar AB och dess fonder investerar i ska följa de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har skrivit.
 • lägga stor vikt vid hållbarhetsfrågor vid kreditgivning. T.ex. genom att främja kundens möjligheter till att klara åtagandet och våga säga nej när en affär inte är hållbar.
 • arbeta aktivt med konsumentservice, klagomåls-& tvistlösning genom vår klagomålsansvarig. T.ex. kan du alltid begära att få ditt ärende prövat i vår överprövningsnämnd.

Hållbara investeringar

Ambitionen är att:

 • Hållbarhetsfrågor utgör en viktig komponent inom vår kapitalförvaltning. Utgångspunkt för våra hållbara investeringar är ett antal hållbarhetsmål enligt agenda 2030. Vi investerar t.ex. i gröna fastigheter, mikrolån och certifierad skog.i söker investeringar i lokala bolag med en tydlig koppling till våra väsentliga fokusområden (människor och samhälle, miljö- och klimatansvar och ansvarsfulla kundrelationer och affärer).
 • Vi söker investeringar i lokala bolag med en tydlig koppling till våra väsentliga fokusområden (människor och samhälle, miljö- och klimatansvar och ansvarsfulla kundrelationer och affärer).

Antikorruption

 • Vi arbetar proaktivt med riskerna för korruption genom att höja medvetenheten om korruption hos anställda, företrädare, entreprenörer och leverantörer.
Informationen gäller för Länsförsäkringar Uppsala