Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari-juni 2020

Det har varit ett halvår olikt alla andra. Många har drabbats hårt av coronapandemin och många har kämpat hårt för att hantera konsekvenserna. I denna situation är det mycket viktigt för Länsförsäkringar att finnas tillgängliga för kunderna och att ta ett samhällsansvar. Under instabila tider blir kraften och stabiliteten i vår federation än tydligare och visar på styrkan som finns i att vara lokala och kundägda. Att leva upp till vårt löfte till kunderna att förenkla deras vardag och bidra till en trygg framtid har sällan varit så viktigt som nu. Runt om i landet har länsförsäkringsbolagen tagit viktiga initiativ för att stötta kunder, lokala företag, sjukvård och föreningsliv som drabbats hårt av coronapandemin. Under första halvåret 2020 investerade Länsförsäkringar 1,2 Mdkr i sociala obligationer, som bidrar till finansiering för att bekämpa effekterna av coronapandemin och öka tillgängligheten till hälsovård.

Coronapandemins effekter på Länsförsäkringars tekniska resultat var relativt begränsade under första halvåret 2020. Det var framförallt kapitalavkastningen som påverkades av osäkerheten på de finansiella marknaderna. Rörelseresultatet för länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till –350 Mkr, med en kapitalavkastning på –825 Mkr. Det tekniska resultatet var desto bättre med en premietillväxt på knappt 6 procent och en totalkostnadsprocent på 95. Skadekostnaderna minskade, framförallt på grund av färre natur- och brandskador, men även som en effekt av coronapandemin genom ändrat kundbeteende med färre resor och mer hemmavistelse.

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett rörelseresultat på 1 130 Mkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 133 Mkr med en stark premietillväxt om 9 procent och en totalkostnadsprocent på 95. Bankverksamheten redovisade ett stabilt rörelseresultat på 876 Mkr med fortsatt god tillströmning av nya kunder. Inlåningen ökade med 13 procent och utlåningen ökade med 5 procent med fortsatt hög kreditkvalitet. Vi har genom reserveringar på 155 Mkr buffrat upp för eventuella kommande kreditförluster som effekt av coronapandemin. Fondförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 333 Mkr. Det förvaltade kapitalet minskade med 5 procent under första halvåret till 151 Mdkr, främst på grund av osäkerheten på börsmarknaderna. Kapitalet påverkades däremot positivt av ett starkt nettoflöde.

Det råder osäkerhet kring pandemins utveckling och det är svårt att förutspå de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. Den ekonomiska nedgången förefaller dock inte bli så djup som befarat och det råder större optimism kring återhämtningen. Vi kan i sammanhanget konstatera att alla bolag inom länsförsäkringsgruppen har en stark kapitalsituation och bedöms ha goda förutsättningar att hantera ytterligare effekter som pandemin kan medföra.”, säger Fredrik Bergström, verkställande direktör, Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

Januari-juni 2020 i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till –350 (6 494) Mkr, med en kapitalavkastning på –825 (7 033) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 1 107 (323) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 14 428 (13 675) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 94.9 (100,4).
  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 130 (1 453) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 (10) procent.
  • Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelseresultat uppgick till 133 (375) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 9 procent till 3 288 (3 015) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 94,5 (96,1).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat uppgick till 876 (958) Mkr. Räntenettot ökade till 2 423 (2 272) Mkr.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 333 (375) Mkr. Premieinkomsten ökade till 5 529 (4 719) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 884 (848) Mkr.
  • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till –2 069 (2 280) Mkr.

Läs mer
Länsförsäkringsgruppen Delårsöversikt januari-juni 2020

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bergström, Vd Länsförsäkringar AB
fredrik.bergstrom@lansforsakringar.se, 070-532 26 60

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, Chef Kommunikation och Hållbarhet Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se, 08-588 414 69, 070-692 77 79

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden