Länsförsäkringsgruppen

Senaste finansiella rapporten

Årsöversikt 2017

Året i korthet:

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 078 (4 626) Mkr. Återbäring och rabatter ökade till 1 798 (1 202) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade till 25 504 (24 073) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 2 529 (1 813) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 92 (95).
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen ökade till 6 969 (5 009) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 1 599 (1 467) Mkr. Räntenettot stärktes till 3 996 (3 464) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 604 (516) Mkr. Premieinkomsten ökade till 9 133 (8 637) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 1 583 (1 412) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 2 363 (2 682) Mkr. Kapitalkvoten ökade till 207 (195) procent.

Läs hela årsöversikten 2017

Rapportdatum 2018
Datum Rapport
12 februari Bokslutskommuniké 2017
13 mars Årsredovisning 2017 Länsförsäkringar AB
13 mars Årsöversikt 2017 Länsförsäkringsgruppen
29 augusti Delårsrapport januari-juni 2018

Mer information


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Om länsförsäkringsgruppen

koncernstruktur

23 länsförsäkringsbolag i samverkan

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga, kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen bygger på tilltro till den lokala närvaron.

Genom de lokala länsförsäkringsbolagen erbjuder länsförsäkringsgruppen ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella lösningar, för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Kundkontakterna sker på de lokala länsförsäkringsbolagen, och det är också där man fattar beslut som är viktiga för våra kunder.

Lokal närvaro, lokal beslutskraft

Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften. Lokal beslutskraft i kombination med gemensamma muskler skapar ett verkligt mervärde för kunderna. Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar. Det finns inga externa aktieägare utan det är kundernas pengar som förvaltas. Detta synsätt präglar hela verksamheten.

De lokala länsförsäkringsbolagen samverkar genom Länsförsäkringar AB, som utgör navet i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar AB:s uppdrag är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, arbeta med gruppens strategiska utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger skalfördelar och effektivitet för ägarna – de 23 länsförsäkringsbolagen.

Tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern, utan en federation.