Av: Sven Eggefalk, vd för Länsförsäkringars bankverksamhet

Bättre stödpaket till småföretagare behövs i Coronas spår

Regeringen gör stora insatser för att stödja företagare och har den senaste veckan bland annat aviserat stödpaket till företagare med 300 miljarder kronor samt 125 miljarder kronor i kölvattnet av Coronakrisen. Men åtgärdsförslagen har hittills inte varit tillräckliga för att främja småföretagares likviditet.

Vi ser, liksom Svenskt Näringsliv och Företagarna, behov av mer konkreta åtgärder som riktas specifikt mot mindre företag, oavsett företagsform. Småföretagare måste få konkret stöd som främjar likviditet på kort sikt. Just nu behöver de akut likviditet, stöd och kunskap kring vad som gäller.

Insatserna måste underlätta verksamhetsdriften för företagare och minska behovet av nödåtgärder som uppsägningar och konkurs och därigenom minska risken för att företag faller igenom helt. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att fler än hälften av de tillfrågade medlemsföretagen just nu upplever finansierings- och likviditetsproblem och över 40 procent har eller planerar att varsla.

Vi föreslår därför följande konkretisering av redan lagda regeringsförslag:

Slopade arbetsgivaravgifter för företagen under ett kvartal. Det ger direkt positiv påverkan för det lilla företaget med några anställda.

Att Riksbanken breddar sitt QE program, det vill säga penningpolitiska åtgärder från Riksbanken för att stimulera ekonomin, till att även innefatta köp av företagsobligationer och certifikat. Vi kan glädjande konstatera att Riksbanken nyligen beslutat att även köpa obligationer och certifikat av svenska icke-finansiella företag.

Statliga garantier via Riksgälden för kortare krediter. Kan administreras av bankerna efter avtal med Riksgälden - dedikerade nödlån. För dessa är konstruktionen och riskavtäckning viktig. Bästa varianten är att staten ger en garanti på toppen som Riksgälden tar. Ett annat alternativ är pro rata risk. Staten bör stå ansvaret/risken för 70 procent och bankerna för resterande del, 30 procent.

Varför tror vi att dessa åtgärder gör skillnad?

Vi möter våra kunder med stöd och råd med företagarens situation i fokus. För att komma till rätta med likviditetsproblem krävs ofta en kombination av beslut och avväganden där förändrade amorteringsplaner i vissa fall kan vara en dellösning. Viktigast för oss är att bidra med klarsyn och öppenhet kring vilka handlingsmöjligheter företagaren har för att skapa kontroll över intäktsflöden, utgifter och likviditet på kort och medellång sikt.

I vissa fall finns möjligheten att erbjuda likviditetslån för att överbrygga en period med negativa kassaflöden men detta måste föregås av en realistisk genomlysning av den kommande periodens utmaningar. Klarsyn kombinerat med omtanke om kundens situation idag och framåt är vårt viktigaste bidrag.

Som långivare till många mindre företag erbjuder vi i samband med Coronakrisen amorteringslättnader och likviditetslån, efter individuell prövning på det länsförsäkringsbolag där företaget är kund. När det gäller leasingavtal och andra lån hos Wasa Kredit har vi möjlighet att ge anstånd med räntan.

Vi tror att ovan föreslagna åtgärder bättre hjälper de mindre företagen genom den här akuta likviditetskrisen. Till exempel kan åtgärderna göra att företaget inte går i konkurs eller att det kan behålla ytterligare en anställd. Genom att bara behöva bära kostnader för 3 personer kan ekonomin klara att behålla en 4e person.

 

Se alla kommentarer