Du är kund hos oss - som privatperson eller enskild näringsidkare

Denna information riktar sig till dig som är kund hos oss, vilket innebär att du som privatperson eller enskild näringsidkare har eller omfattas av någon form av avtalsrelation* med ett eller flera bolag inom länsförsäkringsgruppen. Här nedanför hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter.

Par som håller hand, foto.

*I minst ett avtal står du som försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, kontohavare, medkontohavare (eller med dispositionsrätt), låntagare, medlåntagare, kortinnehavare och/eller betalare.

För att hantera försäkringar och banktjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna offerera, teckna och administrera avtal för försäkringar och banktjänster samt för att hantera dina anspråk och ersätta dig när du drabbas av en förlust, skada eller blir sjuk. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem.

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att beräkna premier, bedöma risker, offerera och teckna avtal samt löpande administrera dina sakförsäkringar – till exempel för ditt hem, ditt fordon eller din enskilda firma.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Inför ditt val av försäkring erbjuder vi dig finansiell rådgivning.

När du begär en offert eller tecknar avtal med oss registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma kundregister.

För att kunna bedöma risker, beräkna premier och upprätta offerter när du vill teckna en sakförsäkring behandlar vi uppgifter om dig och den egendom eller risk du vill försäkra.

Vill du försäkra ditt boende behandlar vi uppgifter om din bostad, såsom om det är en hyresrätt, en bostadsrätt, ett småhus eller en lantbruksfastighet, hur stor den är, var den ligger och uppskattat värde på ditt lösöre, samt uppgifter om din ålder och antal personer i hushållet. Ifall det rör sig om en villa eller en lantbruksfastighet behöver vi oftast uppgifter om exempelvis våtutrymmen och skorstenar. Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi uppgifter från Lantmäteriet, via en kommersiell informationsleverantör. I vissa fall behöver en riskingenjör eller besiktningsman besiktiga din fastighet för att vi ska få fler uppgifter om den.

Vill du försäkra ett fordon behandlar vi uppgifter om din ålder, var och hur du bor, din körkortsinformation (i det fall fordonet kräver körkort) samt planerad årlig körsträcka. Vi behandlar även uppgifter om fordonet, såsom registreringsnummer, fabrikat och årsmodell. Om det är en båt behandlar vi uppgifter om den såsom fabrikat, modell, skrov- och motornummer. Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi uppgifter från Transportstyrelsens vägtrafikregister och Lantmäteriet, via en kommersiell informationsleverantör. Vi underrättar Transportstyrelsen då en trafikförsäkring tecknas hos oss och då den upphör att gälla.

När du vill försäkra din verksamhet i egenskap av enskild näringsidkare behandlar vi uppgifter om dig och din verksamhet, såsom ditt personnummer, firmanamn, verksamhetsbeskrivning, branschkod (SNI), omsättningsintervall, lönekostnader och uppgifter om tillgångar som exempelvis fastigheter och lösöre. I vissa fall behöver en riskingenjör eller besiktningsman göra en särskild bedömning och eventuellt besiktiga din verksamhet för att vi ska kunna ge dig en offert. Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi uppgifter om din verksamhet från SCB:s företagsregister.

I det fall du vill försäkra en längre utlandsvistelse behandlar vi uppgifter om syftet med vistelsen, resmål, tidsperiod och liknande samt medresenärernas namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Om du vill försäkra en enstaka transport behandlar vi uppgifter om transportmedel, transportör, rutt, tidpunkt och liknande samt om vad som ska transporteras (exempelvis lösöre eller ett fordon) och dess försäkringsvärde.

Om du vill försäkra andra objekt eller risker än de som beskrivits ovan behandlar vi uppgifter om de objekten eller riskerna på liknande sätt.

För att avgöra vilken premie du ska betala jämför vi dina uppgifter med statistik över sannolikhet och kostnad (risk) för en skada.

Du kan få rabatt på din premie på vissa av våra sakförsäkringar om du eller någon annan i ditt hushåll har andra avtal med oss i länsförsäkringsgruppen eller om du är medlem i en förening som vi har avtal med. Därför behandlar vi uppgifter om hushållets andra avtal och eventuellt medlemskap i förening i samband med att vi beräknar din premie.

Vid riskbedömning och premiesättning kan vi också komma att behandla uppgifter om dina andra och tidigare engagemang inom länsförsäkringsgruppen, såsom skadehistorik relevant för den sökta försäkringen eller anteckningar om att försäkring avslutats i förtid av oss och skälen för detta.

Vi upprättar sedan en offert eller ett försäkringsavtal som – förutom de uppgifter som nämns här ovanför – innehåller uppgifter som kundnummer, försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringsperiod, självrisk, försäkringsbelopp, eventuella rabatter och årspremie.

Innan vi ingår avtal med dig och löpande under avtalstiden kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor som vi är skyldiga att efterleva. Vi får inte ingå avtal med dig om du finns med på en sådan lista.

Löpande under avtalstiden behandlar vi uppgifter om dina fakturor och betalningar. Om du väljer att betala med autogiro behandlar vi även ditt bankkontonummer.

Om du drabbas av en skada behandlar vi uppgifter för att reglera skadan.

Laglig grund och dina rättigheter

I det fall du är försäkringstagare är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra avtal med dig samt för att kunna vidta åtgärder som du begärt innan ett sådant avtal ingås.

I det fall du är försäkrad – men inte försäkringstagare för den aktuella försäkringen – stödjer vi behandlingen av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna beräkna premier, bedöma risker, offerera och teckna avtal samt löpande administrera sakförsäkringar.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig och eventuell uppgift om medlemskap i fackförening med stöd av ditt samtycke. 

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner.

Vi har även en rättslig förpliktelse att underrätta Transportstyrelsen om tecknade trafikförsäkringar enligt 7 kap. 5 § förordning (2019:383) om fordons registrering och användning och 20 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359). 

För att kunna bedöma risk och beräkna premien behöver vi först beräkna sannolikheten för att du ska drabbas av en skada och uppskatta ungefärlig försäkringskostnad för en sådan. Denna behandling innefattar profilering. 

När du tecknar avtal via någon av våra webbplatser beslutas premien genom automatiserat beslutsfattande baserat på de uppgifter som vi har samlat in om dig och det du vill försäkra. Beslutet är nödvändigt för att ingå avtalet. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta det personuppgiftsansvariga bolaget för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i sex månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

När vi ingår avtal behandlar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter i minst tio år med hänsyn till gällande regler om preskription.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

​Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som anges som försäkringsgivare i offerten respektive försäkringsavtalet är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Samtliga lokala länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar AB, Försäkringsaktiebolaget Agria och Länsförsäkringar Bank AB har ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen av dina personuppgifter för att se om du har andra engagemang inom länsförsäkringsgruppen som ger dig rätt till rabatt.

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen. För detta ändamål har Länsförsäkringar AB i egenskap av personuppgiftsbiträde möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen för övriga bolags räkning.

När vi skickar dokument till dig via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument som besiktningsprotokoll och pappersblanketter som till exempel medgivanden om autogiro. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar. I de fallen lämnar vi ut de uppgifter som behövs för att offerera, teckna och administrera avtalen till distributören.

I det fall det behövs en besiktning av din fastighet eller din verksamhet kan vi lämna ut dina kontaktuppgifter till en extern riskingenjör eller besiktningsman för att denne ska kunna kontakta dig och boka in en tid.

Vi lämnar vidare ut uppgifter om trafikförsäkringar till Transportstyrelsen.

För att kunna samla in och kontrollera uppgifter om dig och det objekt du vill försäkra lämnar vi ut ditt personnummer till SCB:s företagsregister samt kommersiella informationsleverantörer som tillhandhåller uppgifter från offentliga register som Transportstyrelsens vägtrafikregister och Lantmäteriets fastighetsregister.

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

Uppgifter om försäkringar kan även lämnas ut till borgenärer med säkerhetsrätt i försäkrad egendom för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter enligt försäkringsavtalslagens regler.

Därutöver lämnas uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav ut till personer som du delar hushåll med för att de ska kunna tillvarata sina intressen som medförsäkrade.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att beräkna premier, bedöma risker, offerera och teckna avtal samt löpande administrera dina sjuk-, sjukvårds-, olycksfalls-, liv-, gravid- och barnförsäkringar – så kallade personförsäkringar. 

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Inför ditt val av försäkring erbjuder vi dig finansiell rådgivning.

​När du begär en offert eller tecknar avtal med oss registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma kundregister.

När du ber om en offert eller vill teckna en personförsäkring för dig själv eller någon annan behandlar vi de uppgifter om den som ska försäkras lämnar i ansökan, hälsodeklarationen och andra dokument som lämnas i samband med ansökan. Uppgifterna behövs för riskbedömning, för att sätta rätt premie och för att avgöra om det behövs några särskilda villkor i försäkringen, exempelvis om det redan finns en sjukdom eller funktionsnedsättning. I vissa fall kan vi även behöva ta del av journaler från vårdinrättningar och eventuella uppgifter från myndigheter såsom Försäkringskassan.

För att avgöra vilken premie du ska betala jämför vi dina uppgifter med statistik över sannolikhet och kostnad (risk) för en skada.

Du kan få rabatt på din premie på vissa av våra personförsäkringar om du eller någon annan i ditt hushåll har andra avtal med oss i länsförsäkringsgruppen eller om du är medlem i en förening som vi har avtal med. Därför behandlar vi uppgifter om hushållets andra avtal och eventuellt medlemskap i förening i samband med att vi beräknar din premie.

Vid riskbedömning och premiesättning kan vi också komma att behandla uppgifter om dina andra och tidigare engagemang inom länsförsäkringsgruppen, såsom skadehistorik relevant för den sökta försäkringen eller anteckningar om att försäkring avslutats i förtid av oss och skälen för detta.

Vi upprättar sedan en offert eller ett försäkringsavtal som – förutom de uppgifter som nämns här ovanför – innehåller uppgifter som kundnummer, försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringsperiod, självrisk, försäkringsbelopp, eventuella rabatter och årspremie.

Innan vi ingår avtal med dig och löpande under avtalstiden kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor som vi är skyldiga att efterleva. Vi får inte ingå avtal med dig om du finns med på en sådan lista.

Löpande under avtalstiden behandlar vi uppgifter om dina fakturor och betalningar. Om du väljer att betala med autogiro behandlar vi även ditt bankkontonummer.

I det fall du står som försäkringstagare för en personförsäkring där Länsförsäkringar Grupplivsförsäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB eller Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB är försäkringsgivare är vi också skyldiga att ha god kännedom om dig i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om du drabbas av en skada eller blir sjuk behandlar vi uppgifter för att reglera reglera skadan eller sjukfallet.

Laglig grund och dina rättigheter

I det fall du är försäkringstagare är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra avtal med dig samt för att kunna vidta åtgärder som du begärt innan ett sådant avtal ingås.

I det fall du är försäkrad – men inte försäkringstagare för den aktuella försäkringen – stödjer vi behandlingen av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna beräkna premier, bedöma risker, offerera och teckna avtal samt löpande administrera personförsäkringar.

Uppgifterna om hälsa som vi behandlar för att handlägga ansökan utför vi med stöd av samtycke. När försäkringen väl har tecknats behandlar vi hälsouppgifter eftersom de är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig och eventuell uppgift om medlemskap i fackförening med stöd av ditt samtycke. 

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner.

För att kunna riskbedöma och beräkna premien behöver vi först beräkna sannolikheten för att den försäkrade ska drabbas av en skada eller sjukdom och uppskatta ungefärlig försäkringskostnad för en sådan. Denna behandling innefattar profilering.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i sex månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

När vi ingår avtal behandlar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter i minst tio år med hänsyn till gällande regler om preskription.​

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som anges som försäkringsgivare i offerten respektive försäkringsavtalet är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Samtliga lokala länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar AB, Försäkringsaktiebolaget Agria och Länsförsäkringar Bank AB har ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen av dina personuppgifter för att se om du har andra engagemang inom länsförsäkringsgruppen som ger dig rätt till rabatt. 

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen. För detta ändamål har Länsförsäkringar AB i egenskap av personuppgiftsbiträde möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen för övriga bolags räkning.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument som exempelvis hälsodeklarationer, fullmakter och blanketter om medgivanden om autogiro. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

När vi skickar dokument till dig via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar. I de fallen lämnar vi ut de uppgifter som behövs för att offerera, teckna och administrera avtalen till distributören.

Vi kan komma att lämna ut dina hälsouppgifter till medicinska rådgivare för medicinsk riskbedömning.

För att kunna samla in och kontrollera uppgifter om dig lämnar vi ut ditt personnummer och namn till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att teckna, administrera och betala ut pension samt för att teckna och administrera sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar, som din arbetsgivare tecknar eller som du tecknar i egenskap av enskild näringsidkare.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Inför ditt val av försäkringslösning för din pension erbjuder vi – eller någon av våra försäkringsförmedlare – dig finansiell rådgivning.

När du begär en offert eller tecknar avtal med oss som enskild näringsidkare, och/eller när din arbetsgivare tecknar avtal om pensionsförsäkring för dig, registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma kundregister.

Vi behandlar ditt personnummer, namn, folkbokföringsadress, skatterättslig hemvist och kontaktuppgifter för att veta vem du är och kunna kontakta dig samt för att tillhandahålla offerter, försäkringsbrev, fakturor och andra dokument som behövs utifrån vårt avtalsförhållande. Namn och folkbokföringsadress hämtar vi från Statens personadressregister (SPAR).

Vi registrerar en pensionsförsäkring åt dig där vi behandlar uppgifter om ditt sparkapital och om hur du vill att dina sparpremier löpande ska placeras.  

Vi hämtar uppgifter om din anställning, såsom uppgifter om månadslön, arbetsställe/kostnadsställe, förmånsnivå och liknande, från din arbetsgivare – eller från dig om du är enskild näringsidkare. Det gör vi för att räkna fram din månatliga premie, skicka korrekta fakturor och för att förenkla administrationen för din arbetsgivare/ditt företag. Har du lämnat en förmedlarfullmakt till en försäkringsförmedlare hämtar vi dessa uppgifter från förmedlaren i stället.

För att flytta redan intjänad pension till eller från oss behandlar vi uppgifter om dig och ditt kapital samt vart eller varifrån flytten sker. Vid en flytt till oss får vi uppgifter från din tidigare försäkringsgivare.

För att kunna betala ut din pension behandlar vi även ditt bankkontonummer och uppgifter om själva utbetalningarna. I samband med utbetalning beräknar vi preliminär inkomstskatt, drar av denna och betalar in den till Skatteverket.

Innan vi betalar ut din pension kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor som vi är skyldiga att efterleva. Vi får inte betala ut pension till dig om du finns med på en sådan lista.

Om du omfattas av möjlighet att teckna en sjuk-, sjukvård-, olycksfalls- och/eller livförsäkring – så kallad personförsäkring - behandlar vi i förekommande fall även de uppgifter om dig och din hälsa som du lämnar till oss i ansökan, hälsodeklaration och andra dokument i samband med ansökan. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna göra en medicinsk riskbedömning och därmed avgöra vilken premie du eller din arbetsgivare ska betala och om det behövs några särskilda villkor i försäkringen, exempelvis om du redan har en sjukdom eller funktionsnedsättning. För att avgöra vilken premie du ska betala jämför vi dina uppgifter med statistik över sannolikhet och kostnad (risk) för en skada.

Om du drabbas av en skada eller blir sjuk behandlar vi uppgifter för att reglera skadan eller sjukfallet.

I det fall du står som försäkringstagare på avtalet är vi skyldiga att ha god kännedom om dig i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laglig grund och dina rättigheter

I de fall din arbetsgivare tecknar försäkringen behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som följer av avtalet och försäkringsavtalslagen (2005:104). I de fall du är enskild näringsidkare behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändig för att ingå och fullgöra vårt avtal med dig.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Uppgifterna om din hälsa som vi behandlar för att handlägga ansökan om försäkring utför vi med stöd av ditt samtycke. När försäkringen väl har tecknats behandlar vi dina hälsouppgifter eftersom de är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Behandlingen av dina uppgifter för att redovisa skatt till Skatteverket är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med skatteförfarandelag (2011:1244).

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande tillämpliga lagar och förordningar om internationella sanktioner. 

För att kunna beräkna dina personförsäkringspremier behöver vi först beräkna sannolikheten för att du ska drabbas av en skada eller sjukdom och uppskatta ungefärlig försäkringskostnad för en sådan. Denna behandling innefattar profilering.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i tolv månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

När vi ingår avtal behandlar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter i minst tio år med hänsyn till regler om preskription i försäkringsavtalslagen.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som anges som försäkringsgivare i offerten respektive försäkringsavtalet är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål. Vilket bolag det är framgår av offerten eller försäkringsavtalet.

Ditt lokala länsförsäkringsbolag anlitas som personuppgiftsbiträde för att teckna och administrera försäkringarna och får då del av dina uppgifter. Länsförsäkringar AB anlitas som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla gemensamma IT-system och har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.  ​

I det fall du flyttar redan intjänad pension från oss till en annan försäkringsgivare lämnar vi ut uppgifter om dig och ditt kapital till den nya försäkringsgivaren.

Vi lämnar ut ditt personnummer och namn till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

Vi lämnar ut uppgifter om pensionsutbetalningarna och innehållen skatt till Skatteverket.

I det fall du eller din arbetsgivare hanterar din pensionsförsäkring via en försäkringsförmedlare lämnar vi ut uppgifter om dina försäkringar och sparkapital till förmedlaren.

Om du registrerar dig på tjänsten minpension.se lämnar vi ut uppgifter om dina pensionsförsäkringar till dem.

 

Ändamålsbeskrivning

​Vid anmälan om egendoms- och förmögenhetsskador, till exempel om din egendom blivit stulen eller skadad, eller då du vill utnyttja rättskyddet i din försäkring behandlar vi dina personuppgifter för att hantera dina anspråk på ersättning, bedöma försäkringsfallet och verifiera att dina anspråk är legitima. Därefter behandlar vi dem för att betala ut ersättning, fullgöra andra åtagande enligt avtalet och/eller se till att skadad egendom återställs samt eventuellt för att använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

För att veta vem du är, hantera dina anspråk och kunna kontakta dig behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att bedöma rätten till ersättning upprättar vi ett skadeärende med ett skadenummer. I det samlar vi försäkringsgenerisk information, såsom vilken försäkring anspråken avser och vem som är försäkringstagare, skadelidande och eventuellt skadevållande samt information om skadan, såsom tidpunkt, beskrivning av skadeförlopp, typ av skadekrav samt dokumentation som bilder på skadan tillsammans med andra uppgifter som du lämnar i din skadeanmälan.

Vid skada på exempelvis din bostad, fastighet eller lokal får du lämna uppgifter om till exempel adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare, bild- och videomaterial på skadan samt annan dokumentation som visar skadan. Vi kontrollerar uppgifterna mot offentliga källor som till exempel Lantmäteriet (via en informationsleverantör), din bostadsrättsförening eller din hyresvärd. I vissa fall behöver vi även besiktiga den skadade egendomen för att kunna ta beslut om rätt till ersättning och vilken form av ersättning som är mest lämplig.

Vid skada på, förlust eller stöld av exempelvis ditt motorfordon, cykel, lösöre eller bagage får du lämna uppgifter om till exempel registreringsnummer på motorfordon, motornummer på båtmotor, ramnummer på cykel, kopior på ägarbevis, kvitton och avtal, bild- och/eller videomaterial på skadan/det stulna föremålet samt annan dokumentation som styrker ersättningsanspråken, till exempel polisanmälan eller anmälan till flygbolag om förlorat bagage. För att säkerställa äganderätten till skadade eller stulna motorfordon kontrollerar vi uppgifterna mot Transportstyrelsens vägtrafikregister (via en informationsleverantör).   

Vid större försäkringsfall som exempelvis bränder, trafikolyckor med många inblandade fordon eller om försäkringsfallet uppstått till följd av ett brott kan vi behöva hämta in uppgifter från förundersökningsprotokoll från Polismyndigheten eller domar som vi hämtar in via en informationsleverantör för att kunna göra en bedömning av dina anspråk på ersättning.

Vid tvist med tredje part, där du till exempel vill utnyttja rättskyddet i din försäkring eller din ansvarsförsäkring, behandlar vi uppgifter om tvisten eller skadeståndsanspråket från tredje part. Vi behandlar också uppgifter om ditt eventuella juridiska ombud för att kunna betala ut ersättning till ditt ombud, för dina rättegångskostnader och eventuellt skadestånd till tredje part.

Vi kan också behandla andra uppgifter om ditt försäkringsengagemang hos oss, exempelvis andra försäkringar och skadehistorik.

Om vi misstänker oegentligheter i ett skaderegleringsärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att utreda det oklara försäkringsfallet.

Innan vi kan betala ut någon ersättning till dig kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor som vi är skyldiga att efterleva, eftersom vi inte får betala ut ersättning till dig om du finns med där.

När vi betalar ut ersättning till dig behandlar vi uppgifter om ditt bankkontonummer och ersättningsbelopp. I samband med ersättning för totalskada för en fastighet eller bostadsrätt kontrollerar vi om den är pantsatt och betalar i första hand av eventuellt lån till din bank. Vi behandlar då uppgifter som personnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, lånenummer, mottagande bank samt belopp att betala. 

Om vi ska ombesörja att den skadade egendomen återställs använder vi försäkringsnummer, namn, kontaktuppgifter och uppgifter om skadan för att kunna boka in besiktning och reparation hos entreprenörer som vi samarbetar med.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och din skada för att kunna använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

Laglig grund och dina rättigheter

I det fall du är försäkringstagare för den aktuella försäkringen är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

I det fall du är den skadelidande - men inte försäkringstagare för den aktuella försäkringen - är behandlingen nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som följer av avtalet och försäkringsavtalslagen (2005:104).

Vår behandling av dina personuppgifter för att kunna använda vår regressrätt stödjer vi på en så kallad intresseavvägning. Den behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna kräva ersättning från ansvarig part.

Behandlingen av eventuella uppgifter om hälsa och lagöverträdelser är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner.  

När du anmäler en skada via skadeanmälningsformuläret på vår webbplats använder vi oss av så kallat automatiserat beslutsfattande för att bedöma enklare försäkringsfall, till exempel ersättning vid reseförseningar, förlorat bagage och cykelstölder. Det automatiserade beslutet baseras på uppgifterna i din skadeanmälan, ditt kundengagemang hos oss, antal tidigare anmälda skador, begärt ersättningsanspråk och bedöms sedan i enlighet med försäkringsvillkoren. Beslutet är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta det personuppgiftsansvariga bolaget för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Med hänsyn till gällande regler om preskription och regressrätt sparar vi uppgifter hänförliga till anmälda skador och uppgifter i skadeakten i tio år efter avslutat ärende. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter att tio år har förflutit. I de fallen sparar vi uppgifterna så länge som denna rätt föreligger.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av dina försäkringshandlingar.

Ibland anlitar ett länsförsäkringsbolag ett annat bolag inom gruppen, eller en annan leverantör, för skadereglering och därmed sammanhängande tjänster som personuppgiftsbiträde. Biträdet har då tillgång till de uppgifter som behövs för skaderegleringen i fråga.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen i egenskap av personuppgiftsbiträde. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten. 

I det fall det behövs en besiktning och/eller reparation kan vi komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och uppgifter om skadan till en besiktningsman, hantverkare eller bilverkstad som vi samarbetar med för att kunna kontakta dig och boka in en tid och besiktiga, värdera eller reparera skadan.

För att kunna samla in och kontrollera uppgifter om dig och skadade objekt lämnar vi ut ditt personnummer till informationsleverantörer som tillhandahåller uppgifter från offentliga register som Transportstyrelsens vägtrafikregister och Lantmäteriets fastighetsregister.

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

Vi lämnar vidare ut försäkringstagarens och eventuella andra berörda parters personnummer samt uppgifter knutna till den aktuella skadan som exempelvis skadedatum, skadenummer och typ av skada till det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR).

Vi lämnar ut uppgifter om ägare och identifikationsnummer för stulna fordon och båtmotorer till Larmtjänst AB:s utredningsenhet.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter om din egendom till återförsäkringsföretag.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

Behandling i det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.​

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina anspråk på ersättning vid personskador, bedöma dina skador, verifiera att dina anspråk är legitima, betala ut ersättning och/eller tillhandahålla vård samt använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

För att veta vem du är, hantera dina anspråk och kunna kontakta dig behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att bedöma rätten till ersättning upprättar vi ett skadeärende med ett skadenummer. I det samlar vi försäkringsgenerisk information, såsom vilken försäkring anspråken avser och vem som är försäkringstagare, skadelidande och eventuellt skadevållande samt information om skadan, såsom tidpunkt, beskrivning av skadeförlopp, typ av skada samt dokumentation som bilder på skadan tillsammans med andra uppgifter som du lämnar i din skadeanmälan. I de fall ersättningsanspråken är kopplade till exempelvis ett fordon eller en fastighet behandlar vi även uppgifter om dessa.

För att du ska kunna styrka dina anspråk behöver du i förekommande fall lämna in uppgifter från exempelvis vårdinrättningar (för beskrivning av dina skador), arbetsgivare, Försäkringskassan eller Skatteverket (om du hävdar inkomstbortfall till följd av skadan), din kommun (om du till exempel har hemtjänst eller annan kommunal service), Arbetsförmedlingen (avseende utredning om din arbetsförmåga) och liknande. Vi samlar in dessa underlag åt dig efter att du har gett oss en fullmakt. I vissa fall behandlar vi även dina hälsouppgifter för en oberoende medicinsk bedömning.

Om din skada har uppstått till följd av ett brott behöver vi uppgifter från till exempel förundersökningsprotokoll från Polismyndigheten eller domar som vi hämtar via en informationsleverantör för att kunna göra en bedömning av dina anspråk.

I det fall du skadas i utlandet och behöver vård på plats och/eller sjuktransport hem hämtar vi in information om dig och din skada från internationella vårdinrättningar, sjuktransportföretag och från leverantörer såsom SOS International.

Vi kan också behandla andra uppgifter om ditt försäkringsengagemang hos oss, exempelvis andra försäkringar och skadehistorik.

Om vi misstänker oegentligheter i ett skaderegleringsärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att utreda det oklara försäkringsfallet.

Innan vi kan betala ut någon ersättning till dig kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor vi är skyldiga att efterleva, eftersom vi inte får betala ut ersättning till dig om du finns med där. 

När vi betalar ut ersättning till dig behandlar vi uppgifter om ditt bankkontonummer och ersättningsbelopp. I det fall din ersättning är skattepliktig beräknar vi och drar av preliminär inkomstskatt och betalar in den till Skatteverket. I det fall du har rätt till en löpande livränta gör vi en uppföljning av din skada, arbetsförmåga och ersättningsnivå vartannat eller vart tredje år.

I det fall ersättningen består av vårdinsatser använder vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din skada för att göra det möjligt för dig att få tillgång till vård hos någon av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och din skada för att kunna använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

Laglig grund och dina rättigheter

I det fall du är försäkringstagare för den aktuella försäkringen är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

I det fall du är den skadelidande - men inte försäkringstagare för den aktuella försäkringen - är behandlingen nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som följer av avtalet och försäkringsavtalslagen (2005:104).

Vår behandling av dina personuppgifter för att kunna använda vår regressrätt stödjer vi på en så kallad intresseavvägning. Den behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna kräva ersättning från ansvarig part.

Behandlingen av uppgifter om hälsa och eventuella lagöverträdelser är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.

Behandlingen av dina uppgifter för att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244).

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner.   

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifter om skador hänförliga till en pensions- eller kapitalförsäkring så länge du har en sådan försäkring och därefter i minst tio år med hänsyn till regler om preskription.

Uppgifter om skador hänförliga till en annan form av försäkring sparar vi i minst tio år från beslutet om ersättning alternativt från det att hela ersättningen har betalats ut, med hänsyn till regler om preskription och eventuell regressrätt.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av dina försäkringshandlingar.

Ibland anlitar ett länsförsäkringsbolag ett annat bolag inom gruppen, eller en annan leverantör, för skadereglering och därmed sammanhängande tjänster som personuppgiftsbiträde. Biträdet har då tillgång till de uppgifter som behövs för skaderegleringen i fråga.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen i egenskap av personuppgiftsbiträde. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten. 

Vi lämnar ut ditt personnummer till vårdinrättningar, myndigheter, kommersiella informationsleverantörer och eventuellt din arbetsgivare i samband med att vi samlar in eller verifierar uppgifter.

Vi lämnar vidare ut berörda parters personnummer och uppgifter knutna till skadan som exempelvis skadedatum, skadenummer och typ av skada till det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR).

Det förekommer även att vi använder oss av ett medicinskt biträde för att göra en oberoende bedömning av dina skador. I så fall tar de del av de underlag om din hälsa som vi samlat in från dig och vårdinrättningar.

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

Vi lämnar ut uppgifter om skattepliktig ersättning och innehållen skatt till Skatteverket.

I det fall ersättningen består av vårdinsatser lämnar vi ut ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din skada till någon av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

Behandling i det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.​

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina anspråk på sjukersättning, bedöma försäkringsfallet, verifiera att dina anspråk är legitima, betala ut ersättning, ge premiebefrielse och/eller tillhandahålla vård.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

För att veta vem du är, hantera dina anspråk och kunna kontakta dig behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att bedöma rätten till ersättning upprättar vi ett ärende med ett ärendenummer. I det samlar vi försäkringsgenerisk information, såsom vilken eller vilka försäkringar anspråken avser, vem som är försäkringstagare respektive försäkrad, försäkringsbelopp, eventuella särskilda villkor samt information om din sjukdom tillsammans med andra uppgifter som du lämnar i din sjukanmälan. Vi behandlar även uppgifterna i den hälsodeklaration som du lämnade när försäkringen tecknades. 

För att du ska kunna styrka dina anspråk behöver du i förekommande fall lämna in uppgifter från exempelvis vårdinrättningar (för intyg om din sjukdom och sjukdomshistorik), arbetsgivare, Försäkringskassan eller Skatteverket (för att verifiera din inkomst), din kommun (om du till exempel har hemtjänst eller annan kommunal service), Arbetsförmedlingen (avseende din arbetsförmåga) och liknande. Vi samlar in dessa underlag åt dig efter att du har gett oss en fullmakt. I vissa fall behandlar vi även dina hälsouppgifter för en oberoende medicinsk bedömning.

I det fall du blir sjuk i utlandet och behöver vård på plats och/eller sjuktransport hem hämtar vi in information om dig och din sjukdom från internationella vårdinrättningar, sjuktransportföretag och från leverantörer såsom SOS International.

Vi kan också behandla andra uppgifter om ditt försäkringsengagemang hos oss, exempelvis andra försäkringar och skadehistorik.

Om vi misstänker oegentligheter i ett sjukärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att utreda det oklara försäkringsfallet.

Innan vi kan betala ut någon ersättning till dig kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon internationell sanktionslista vi är skyldiga att efterleva, eftersom vi inte får betala ut ersättning till dig om du finns med där. 

När vi betalar ut ersättning till dig behandlar vi uppgifter om ditt bankkontonummer och ersättningsbelopp. I det fall din ersättning är skattepliktig beräknar vi och drar av preliminär inkomstskatt och betalar in den till Skatteverket. I det fall det ingår premiebefrielse i försäkringen meddelar vi även inbetalaren – om det inte är du själv – om det genom att göra avdrag på fakturan för dina premier.

I det fall ersättningen består av vårdinsatser använder vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din sjukdom för att göra det möjligt för dig att få tillgång till vård hos någon av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.

Beroende på varaktigheten av ditt sjukdomsförlopp kan du behöva komma in med nya uppgifter om ditt hälsotillstånd för att vi ska kunna bedöma om ersättningen ska förlängas.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och din hälsa i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

Laglig grund och dina rättigheter

I det fall du är försäkringstagare för den aktuella försäkringen är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

I det fall du är den försäkrade - men inte försäkringstagare för den aktuella försäkringen - är behandlingen nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som följer av avtalet och försäkringsavtalslagen (2005:104).

Behandlingen av uppgifter om hälsa är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.

Behandlingen av dina uppgifter för att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244).

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner. 

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifter om sjukärendet hänförliga till en pensions- eller kapitalförsäkring så länge du har en sådan försäkring och därefter i minst tio år med hänsyn till regler om preskription.

Uppgifter om sjukärendet hänförliga till en annan form av försäkring sparar vi i minst tio år från beslutet om ersättning alternativt från det att hela ersättningen har betalats ut, med hänsyn till regler om preskription.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av dina försäkringshandlingar.

Ibland anlitar ett länsförsäkringsbolag ett annat bolag inom gruppen, eller en annan leverantör, för skadereglering och därmed sammanhängande tjänster som personuppgiftsbiträde. Biträdet har då tillgång till de uppgifter som behövs för skaderegleringen i fråga.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen i egenskap av personuppgiftsbiträde. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten. 

Vi lämnar ut ditt personnummer till vårdinrättningar, myndigheter och eventuellt din arbetsgivare i samband med att vi samlar in eller verifierar uppgifter.

Vi lämnar vidare ut berörda parters personnummer samt uppgifter knutna till ärendet som exempelvis datum, ärendenummer och typ av ärende till det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR).

Det förekommer även att vi använder oss av ett medicinskt biträde för att göra en oberoende bedömning av din sjukdom. I så fall tar de del av de underlag om din hälsa som vi samlat in från dig och vårdinrättningar.

Vi lämnar ut uppgifter om skattepliktig ersättning och innehållen skatt till Skatteverket.

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

I det fall ersättningen består av vårdinsatser lämnar vi ut ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din sjukdom till någon av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

Behandling i det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret. ​

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att teckna och administrera avtal om banktjänster för konto- och korthantering samt sparande och kapitalplaceringar.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Innan du kan bli kund hos oss är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.​​​

När du tecknar avtal med oss registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma kundregister.

För att kunna tillhandahålla dig privatkonto och betaltjänster som exempelvis betalkort, internetbetalning, Swish, autogiro och liknande tjänster behandlar vi uppgifter som konto- och kortnummer, aktiverade tjänster och giltighetstider för kort​. I det fall du väljer att även teckna avtal om kreditkort tar vi en kreditupplysning på dig från ett kreditupplysningsföretag för att se om du har några betalningsanmärkningar.​

När du använder dina konton och kort behandlar vi uppgifter om dina transaktioner som exempelvis vilket konto eller kort transaktionen avser, belopp, typ av transaktion (köp, överföring, uttag, insättning), mottagare och tidpunkt för transaktionen. Vi övervakar kortbetalningar löpande för att skydda dig från bedrägerier.

Om du väljer att placera sparkapital hos oss behandlar vi uppgifter om kontonummer och typ av tjänst, exempelvis ISK (Individuellt sparkonto), IPS (Individuellt pensionssparande), aktiedepå samt bindningstid för fasträntekonto. Vi är också skyldiga att ge dig finansiell rådgivning inför att du placerar sparkapital hos oss.

När du gör insättningar och uttag, köper och säljer värdepapper och fonder samt får aktieutdelningar och ränteutbetalningar behandlar vi uppgifter om detta samt beräknar avgifter, provisioner, din avkastning, saldon och liknande. Vi drar av avkastningsskatt och inkomst av kapital och betalar in till Skatteverket.

När du vill få din IPS utbetalad behandlar vi uppgift om det bankkontonummer du vill ha utbetalningarna till. Vi beräknar och drar av preliminär inkomstskatt och betalar in till Skatteverket.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra avtal om banktjänster för konto- och korthantering samt sparande inklusive hanteringen av transaktioner föranledda av dessa tjänster.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. 

Behandlingen av dina uppgifter för att redovisa skatt till Skatteverket är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med skatteförfarandelag (2011:1244).

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla och administrera dina banktjänsteavtal så länge avtalsförhållandet består och i tre månader efter att det har upphört. Vi raderar uppgifter om ditt kortkonto och dina kort efter 900 dagar om du inte genomför några transaktioner och inte har någon utnyttjad kredit​.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

​Länsförsäkringar Bank AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

Vi använder oss av Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla systemstöd för kund- och avtalsadministration. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar ett biträde för att skanna och mata in betalorder för girobetalningar via pappersblanketter. Biträdet tar då del av de uppgifter som framgår av blanketterna.

När vi skickar dokument till dig som krävs utifrån vårt avtalsförhållande via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution.

För att ta en kreditupplysning om dig lämnar vi ut ditt personnummer till ett kreditupplysningsföretag.

Vi lämnar ut namn och personnummer till kortföretaget för utgivningen av själva kortet.

För att kunna utföra dina transaktioner lämnar vi ut uppgifter som exempelvis typ av transaktion, belopp/andelar/antal, datum, mottagare/avsändare inklusive uppgift om deras bank och land, köpställe och liknande uppgifter till betalningsmottagare, betalningsmottagares banker, nationella och internationella betaltjänsteleverantörer, Bankgirocentralen, fondförvaltare (för dina fondandelar), Euroclear Sweden (för dina köp- och säljtransaktioner av aktier) och andra mottagare som är nödvändiga för att genomföra dina transaktioner.

Vi lämnar även ut uppgifter om de kapitalinkomster och -kostnader som dina tjänster föranleder i kontrolluppgifter till Skatteverket samt ombesörjer skatteavdrag och inbetalning till Skatteverket.  

För amerikanska medborgare lämnar vi också ut kontrolluppgifter om skatteregistreringsnummer, personnummer, namn, adress, kontonummer, saldo, ränta, utdelning, ersättningar från försäljningar och inlösen av värdepapper till Skatteverket i enlighet med skatteförfarandelag (2011:1244) och det så kallade FATCA-avtalet.

 

Ändamålsbeskrivning

​Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din ansökan om lån, lämna offert, göra en kreditprövning, teckna avtal och administrera ditt lån.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

​Innan du kan bli kund hos oss är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.​

När du begär en offert eller tecknar avtal med oss registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma kundregister.

När du ansöker om lån gör vi en individuell kreditprövning baserad på de uppgifter du lämnar. Vi behandlar då uppgifter om vad lånet ska användas till, hur mycket du vill låna och under hur lång tid. Vi behandlar vidare uppgifter om dig och ditt hushåll (ålder, civilstånd, antal personer i hushållet, barn), din inkomst (sysselsättning, årsinkomst, eventuell arbetsgivare eller om du är enskild näringsidkare) och din ekonomi i övrigt (till exempel andra lån, sparande, kapitalinkomster och löpande utgifter).

Om din ansökan avser bolån behandlar vi även uppgifter om typ av bostad och ungefärligt pris, kostnader kopplat till bostaden, hur mycket du kan lägga i kontantinsats, räntesats samt regler om hur stor insatsen måste vara och eventuella krav på amortering. Vi sammanställer även en så kallad KALP-kalkyl (Kvar att Leva På) som underlag för vårt kreditbeslut.

Om du vill låna till din verksamhet som enskild näringsidkare behandlar vi även uppgifter om din verksamhet, eventuella fastigheter, omsättning, tillgångar, skulder och liknande.

Vi tar även en kreditupplysning på dig hos ett kreditupplysningsföretag. Den innehåller uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav, befintliga krediter, eventuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretagets scoring av dig.

Om säkerheten för lånet är din fastighet, bostadsrätt eller lantbruksfastighet behandlar vi även uppgifter om fastigheten eller bostadsrätten för att bedöma värdet av säkerheten. Uppgifterna hämtar vi från dig själv och offentliga källor som Lantmäteriets fastighetsregister eller kommersiella informationsleverantörer, bostadsrättsföreningen eller fastighetsmäklaren.

Om ni är flera personer som ansöker om lånet tillsammans behandlar vi även uppgifter om dina medlåntagare.

När du beviljats lån hos oss behandlar vi uppgifter om det belånade objektet, kredit-/lånenummer, skuldbelopp, räntesats och bindningstid, eventuell amorteringsplan samt uppgifter om löpande betalningar inklusive ditt kontonummer om du valt att betala via autogiro.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att sammanställa och skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket avseende dina räntekostnader.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal genom att hantera din ansökan om lån, göra en kreditprövning samt teckna avtal och administrera ditt lån. Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Behandlingen av dina uppgifter för att redovisa skatt till Skatteverket är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med skatteförfarandelag (2011:1244).

Kreditprövningen innefattar profilering. Prövningen bygger på en beräkning av din betalningsförmåga utifrån de uppgifter som vi har samlat in. Andra krediter och din grad av belåning jämfört med din inkomst beaktas också, liksom omkostnader för hushåll liknande ditt. Profileringen utmynnar i nekat eller beviljat lån inklusive räntesats och amorteringskrav.

Kreditbeslutet efter ansökan om privatlån (blancolån) innefattar automatiserat beslutsfattande. Beslutet bygger på en beräkning av din betalningsförmåga utifrån de uppgifter vi samlat in. Omkostnader för hushåll liknande ditt beaktas också. Beslutet utmynnar i nekat eller beviljat lån och är nödvändigt för att ingå avtalet. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta det personuppgiftsansvariga bolaget för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet​.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera dina lån så länge avtalsförhållandet består – så länge lånet löper – och i tio år efter att det har upphört.

Om din ansökan om lån beviljats, men du inte har ingått något kreditavtal, sparar vi dina uppgifter i sex månader från att du ansökte om lånet.

Om din ansökan om lån beviljats och du har ingått ett kreditavtal, men inte utnyttjat krediten, sparar vi dina uppgifter i tre månader efter avtalets/kredittidens utgång.

Om din ansökan om lån blir avslagen sparar vi kreditupplysningsinformationen i tre år. Om din ansökan blir beviljad sparar vi kreditupplysningsinformationen till dess att du har betalat tillbaka.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Länsförsäkringar Bank AB och Länsförsäkringar Hypotek AB är gemensamt personsuppgiftansvariga för behandlingarna. De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar Bank AB.

Vi använder oss av Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla systemstöd för kund- och avtalsadministration. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument som exempelvis låneansökan, pantbrev, köpebrev samt omvandling av fysiska pantbrev till datapantbrev. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Vi anlitar ett personuppgiftsbiträde som tillhandahåller ett systemstöd för kreditprövningen och för att sammanställa KALP-kalkylen. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som ingår i prövningen och kalkylen.

När vi skickar dokument till dig som krävs utifrån vårt avtalsförhållande via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

För att kunna ta en kreditupplysning på dig lämnar vi ut ditt personnummer till ett kreditupplysningsföretag. Vi lämnar även ut ditt personnummer till Lantmäteriet, kommersiella informationsleverantörer och eventuellt din bostadsrättsförening för att kunna samla in information om dina fastighets- och bostadsrättsinnehav.

När vi ingått avtal med en fastighet som säkerhet hjälper vi dig att ansöka om lagfart/inteckning och lämnar då ut uppgifter ur köpebrevet, till exempel uppgifter om köpare och säljare samt uppgifter om fastigheten och köpeskilling, till Lantmäteriet.

När vi ingått avtal med en bostadsrätt som säkerhet lämnar vi ut uppgifter ur pantsättningshandlingarna, till exempel uppgifter om pantsättare och panthavare samt uppgifter om bostadsrätten till bostadsrättsförening. 

För att underlätta tillträde till fastigheten/bostaden på tillträdesdagen lämnar vi ut uppgifter om köpare eller säljare, lånenummer, kapitalskuld, säkerheter och köpeskilling till en tillträdesportal.

Vi lämnar ut kontrolluppgifter om dina räntekostnader till Skatteverket.

För amerikanska medborgare lämnar vi också ut kontrolluppgifter om skatteregistreringsnummer, personnummer, namn, adress, lånenummer och räntekostnader till Skatteverket i enlighet med skatteförfarandelag (2011:1244) och det så kallade FATCA-avtalet.

I det fall du inte betalar räntekostnader och amortering enligt villkoren i vårt avtal kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig och vår fordran till ett företag för indrivning av skulden. 

 

För personlig och digital service

Vi behandlar dina personuppgifter för att ha rätt information i vårt kundregister och därigenom kunna hjälpa dig med dina ärenden, försäkringsskydd och banktjänster, men också för att ge dig personlig och digital service. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem. 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter om dig i ett gruppgemensamt kundregister för att kunna ge dig bättre personlig och digital service, skapa underlag för rabatter och hålla dina uppgifter uppdaterade.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du tecknar avtal med något av bolagen inom länsförsäkringsgruppen registrerar vi dig i vårt gruppgemensamma kundregister för att veta vem du är och kunna kontakta dig inom ramen för vårt avtalsförhållande samt tilldelar dig ett unikt kundnummer. Vi registrerar ditt personnummer, namn, folkbokföringsadress och andra kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress.

När någon i ditt hushåll tecknar en hemförsäkring som du omfattas av hämtar vi även uppgifter om dig i samband med detta. När din arbetsgivare tecknar ett avtal som omfattar dig - som exempelvis en tjänstepensionsförsäkring - får vi uppgifter om dig från denne.

I registret kopplas alla engagemang, som du antingen är avtalspart i eller omfattas av, till ditt kundnummer för att vi enkelt ska kunna hitta information i våra andra system och för att se om du kan ha rätt till samlingsrabatter på våra produkter.

Vi hämtar, och uppdaterar regelbundet, ditt namn och din folkbokföringsadress samt eventuella uppgifter om skyddade personuppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Om du är aktiv som enskild näringsidkare hämtar vi även viss information från SCB:s företagsregister om din verksamhet som till exempel vilken bransch du är verksam inom (så kallad SNI-kod).

Vi behandlar uppgifter om dina val avseende betalningar som exempelvis E-faktura, autogiro eller pappersfaktura samt om du vill ha dina handlingar till din digitala brevlåda på Mina sidor eller via brev.

Beroende på var du är folkbokförd kopplar vi dig till ett av våra 23 lokala länsförsäkringsbolag som sedan är det bolag som i första hand hanterar dina ärenden, offerter och avtal.

Det gemensamma kundregistret gör att du kan se och administrera alla dina engagemang och kontakter med oss via Mina Sidor på ett säkert och sammanhållet sätt oavsett vilket bolag inom länsförsäkringsgruppen som är avtalspart. Det ger också våra kundservicemedarbetare möjligheten att enkelt få en överblick över dina engagemang och ärenden när du kontaktar oss.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig bättre service vid kontakt med oss genom att vi har en överblick över alla dina engagemang hos oss och kunna ge dig rabatt om du och andra i ditt hushåll samlar olika typer av försäkringar och banktjänster hos oss.

Behandlingen är vidare en förutsättning för att du ska kunna få en överblick över alla dina engagemang hos oss och kunna utföra ärenden via Länsförsäkringars app och Mina sidor. Den ger oss också möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt hålla vårt kundregister uppdaterat.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar och uppdaterar uppgifterna om dig i vårt kundregister så länge det finns minst ett avtal som du är avtalspart i eller omfattas av och 90 dagar därefter.

För försäkringar innebär det minst tio år efter att avtalet löpt ut med hänsyn till regler om preskription.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

​Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB
 • Försäkringsaktiebolaget Agria

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Vi lämnar ut ditt personnummer till myndigheter, eller leverantörer av myndighetsinformation, för att vi ska kunna hämta in uppgifter från offentliga register som SPAR och SCB:s företagsregister.

I förekommande fall lämnar vi ut uppgifter om vilka engagemang du har hos oss till andra medlemmar i ditt hushåll för att kunna erbjuda er rabatt i de fall ni samlar olika försäkringar och banktjänster hos oss.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina ärenden hos oss, inklusive klagomål och reklamationer samt för att sammanställa underlag för förbättringar och rapportera statistik till myndigheter.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du kontaktar oss via telefon, chatt eller säkert meddelande säkerställer vi din identitet genom e-legitimation. Om vi träffas fysiskt ber vi dig legitimera dig. Vi behandlar ditt personnummer, namn, kundnummer, kontaktuppgifter, uppgifter om tid och datum samt vilken medarbetare som hanterat ärendet. Vi skapar ett ärende i vårt ärendehanteringssystem där vi gör noteringar och kategoriserar ärendet. Om kontakten sker via chatt eller säkert meddelande sparas all konversationen i ärendet.

Beroende på vad ditt ärende rör behandlar vi uppgifter om dina försäkringar eller banktjänster som exempelvis vilken produkt ditt ärende avser, avtalsnummer, årlig körsträcka för ditt fordon, betalningsmetod, dina fondinnehav (om du vill ha hjälp med ett byte) och liknande. Vi spelar in telefonsamtal och sparar elektronisk kommunikation i ärenden som innebär handel med värdepapper. 

Om ditt ärende enligt lag kräver att vi först ger dig finansiell rådgivning behandlar vi uppgifter för detta ändamål.

Om ditt ärende är ett klagomål – som du antingen lämnar direkt till oss eller via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller annan myndighet – behandlar vi de uppgifter du lämnat i klagomålet, vad ditt klagomål avser, datum för klagomålet, uppgifter om berörda avtal eller tjänster som exempelvis uppgifter om en skada du anmält, en faktura, konto-, kort- eller lånenummer. Vi behandlar även uppgifter om vårt svar till dig och vad som blev resultatet av klagomålet som exempelvis om vi beviljade dig kompensation eller inte.

Uppgifter om alla klagomål sammanställs sedan till statistik som vi dels använder för att analysera och förbättra våra produkter och tjänster, dels för att vi enligt lag måste rapportera detta till Finansinspektionen.

När du reklamerar ett kortköp, uttag/insättning via en automat eller en utlandsbetalning lämnar du uppgifter i blanketter som vi behandlar för att kunna hantera din reklamation.

För reklamation av kortköp och uttag/insättning via en automat behöver vi uppgifter som ditt namn och kontaktuppgifter, kontonummer, kortnummer, datum (och tidpunkt om det gäller en automat), belopp, köp- eller uttagsställe samt vad orsaken till reklamationen är. I förekommande fall ber vi dig även om uppgifter som styrker din reklamationsorsak som till exempel ett kvitto, polisanmälan om stulet kort eller dokumentation av kontakt med säljföretag.

Vid reklamation av en utlandsbetalning behöver vi uppgifter som ditt namn och kontaktuppgifter, kontonummer, belopp, tid och uppgifter om mottagaren som kontonummer i IBAN-format, mottagande bank, land och liknande.  

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och ditt klagomål eller reklamation i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera dina klagomål är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt 10 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution och 9 § i Finansinspektionen allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera dina reklamationer om kortköp på kredit är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt 29 § konsumentkreditlagen (2010:1846) och för övriga reklamationer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Behandlingen av dina uppgifter i form av inspelning av samtal och lagring av elektronisk kommunikation är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med 8 kap. 16-20 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter för att hantera övriga ärenden på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig personlig service när du har frågor eller ärenden i relation till dina försäkrings- och banktjänster hos oss.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.​

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifter som vi behandlar inom ramen för ett klagomålsärende i tre år från det att ärendet är avslutat.

Uppgifter som vi behandlar inom ramen för en reklamation av kortköp eller insättning/uttag i automat sparar vi i minst tio år med hänsyn till regler om preskription. Vad gäller en reklamation av en utlandsbetalning sparar vi uppgifterna i tre år från det att reklamationen gjordes.

Inspelade samtal och elektronisk dokumentation som rör handel med värdepapper sparar vi i fem år.

I övrigt sparar vi dina uppgifter inom ramen för ett ärende i upp till tre år efter att ärendet har avslutats, förutsatt att du fortfarande är kund hos oss. I annat fall raderar vi uppgifterna när kundförhållandet upphör.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Om ditt klagomål rör en försäkring är det din försäkringsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vem som är försäkringsgivare framgår av dina försäkringshandlingar. Om ditt klagomål rör en banktjänst är Länsförsäkringar Bank AB personuppgiftsansvarig.

I det fall ditt klagomål inte avser en specifik produkt eller tjänst är det bolag inom länsförsäkringsgruppen som hanterar ärendet personuppgiftsansvarig.

Länsförsäkringar Bank AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av reklamationer.

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för hanteringen av övriga ärenden i vårt ärendehanteringssystem:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Då det är det lokala länsförsäkringsbolaget där du är folkbokförd som tar emot ditt ärende behandlar de dina uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde i det fall det är ett annat bolag som är personuppgiftsansvarig enligt ovan.

För att hantera kortköpsreklamationer lämnar vi ut uppgifter om ditt kort och den reklamerade transaktionen till ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med återbetalningar från kortföretaget.  

Vad gäller reklamationer av utlandsbetalningar lämnar vi ut uppgifter om dig och den betalning du reklamerat till vår partner för genomförande av utlandsbetalningar.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till ARN eller annan myndighet i den mån det är nödvändigt för att hantera ärendet. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol/nämnd i samband med eventuella nämndförfaranden och domstolsprövningar.​ 

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att löpande följa upp dina befintliga engagemang hos oss, ditt intresse för offerter som vi lämnat till dig, ditt behov av andra eller fler bank- och försäkringstjänster samt för att boka, förbereda och genomföra mötet med dig. 

Vilka uppgifter behandlas och hur?

För att med viss frekvens erbjuda dig att tillsammans med oss gå igenom ditt befintliga försäkringsskydd, ditt pensionssparande och dina bankengagemang hos oss behandlar vi de uppgifter om dig som vi har i vårt kundregister.​

Vi behandlar uppgifter om dina engagemang hos oss som exempelvis ditt nuvarande sak- och personförsäkringsskydd, årspremier och förnyelsedatum. Vi behandlar även uppgifter om ditt privata pensionssparande och det du sparar och placerar via arbetsgivare. Om du är bankkund behandlar vi uppgifter som produkt, lånebelopp, amorteringsplan, bindningstid för bolåneränta och förfallodatum, tillgodohavanden, månatligt sparande och dina placeringar. Vi behandlar även uppgifter i eventuella offerter som vi har lämnat till dig, men som du ännu inte har accepterat.

Vi behandlar också uppgifter från tidigare möten och ärenden.

Baserat på dessa uppgifter gör vi en bedömning av ditt behov och intresse av ett personligt möte och kontaktar dig för att höra om du är intresserad av ett möte. Om du inte är intresserad gör vi en notering om det för att inte besvära dig igen i samma ärende.

Om du är intresserad av ett möte behandlar vi uppgifter för att boka mötet, skicka inbjudan, lägga in mötet i rådgivarens kalender, skicka påminnelse till dig samt för att göra noteringar avseende vad vi kom överens om.​

Våra finansiella råd till dig dokumenterar vi i enlighet med lagkrav.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi löpande ska kunna följa upp ditt befintliga engagemang hos oss i syfte att erbjuda dig finansiell rådgivning och marknadsföra våra produkter och tjänster. Den är också nödvändig för att följa upp ditt intresse för offerter som vi lämnat till dig samt för att boka, förbereda och genomföra mötet med dig alternativt notera att du inte är intresserad. 

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifter om våra kontakter och möten för detta ändamål i upp till tre år efter att de har slutförts så länge du är kund hos oss. I annat fall raderas de i samband med att kundförhållandet upphör.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som står bakom ett erbjudande om ett personligt möte är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som står bakom erbjudandet framgår av kontakten.

I det fall flera bolag står bakom erbjudandet och det därför föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar fastställer de personuppgiftsansvariga sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta något av de personuppgiftsansvariga bolagen.

Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till andra bolag i länsförsäkringsgruppen, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, Försäkringsaktiebolaget Agria, Trygghetstjänster AB eller Älvsborgs Larmcentral AB om vi bedömer att du kan ha behov av tjänster från dem. 

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig finansiella råd och dokumentera dem.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du begär en offert eller vill teckna avtal med oss om finansiella tjänster behandlar vi uppgifter om dig, ditt hushåll och hushållets ekonomi för att kunna ge råd om vilka produkter som bäst passar dina behov och dokumentera dessa råd. I samband med detta registrerar vi dig också i vårt gruppgemensamma kundregister.

Vid rådgivning om sak- och personförsäkringstjänster ber vi dig om uppgifter som namn, personnummer, civilstånd, ditt boende, antal personer, om det finns barn i hushållet och om tillökning väntas. Vi kan även samla in uppgifter om tillgångar som andra fastigheter, fordon, djur eller om det finns andra objekt av särskilt värde som exempelvis smycken eller konst.

Vidare kan vi fråga dig om hushållets behov av ekonomisk trygghet om någon i familjen skulle bli sjuk eller gå bort, om det finns intresse av privat specialistvård, om någon i hushållet reser mycket utomlands på fritiden och om dessa resor brukar pågå längre än 45 dagar samt om någon ägnar sig åt en tillverkande hobby eller är enskild näringsidkare.

Vi frågar även om hur nuvarande försäkringssituation ser ut och behandlar relevanta uppgifter i befintliga försäkringsavtal hos oss.

Vid investeringsrådgivning – det vill säga om tjänster som innefattar placeringar i finansiella instrument (aktier, fonder och andra typer av värdepapper) – frågar vi dig om namn, personnummer, civilstånd, hemmavarande barn, ditt boende, anställningsform, yrke, arbetsgivare samt om inkomst av tjänst, kapital och övrig beskattningsbar inkomst.

Vi behandlar uppgifter om dina löpande levnadskostnader som boendekostnader, kostnader för eventuella fordon, lån och krediter samt uppgifter om tillgångar, investeringar och sparanden.

När du vill placera pensionskapital som din arbetsgivare betalar in behandlar vi även relevanta uppgifter om din pension hos oss eller andra försäkringbolag. 

För att förstå din kunskapsnivå och riskvilja i relation till finansiella instrument frågar vi dig hur mycket erfarenhet du har av att handla med sådana, hur aktivt du planerar att köpa/sälja, vilka förväntningar på avkastning du har, vilken tidshorisont ditt sparande eller placeringar avser och hur stor andel av det placerade kapitalet du har råd att förlora.

Efter rådgivningsmötet dokumenterar vi våra råd om vilka produkter vi rekommenderar baserat på de uppgifter vi fått från dig. 

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina uppgifter för rådgivning om sak- och personförsäkringstjänster är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Behandlingen av dina uppgifter för investeringsrådgivning är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt 4 § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (KOVFS 2004:5) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna avseende rådgivning kring sak- och personförsäkringstjänster i elva år räknat från det att försäkringen distribuerades och uppgifterna avseende investeringsrådgivning i tio år räknat från rådgivningsmötet.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som genomför rådgivningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av rådgivningsdokumentationen.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar och genomför rådgivning. I de fallen lämnar vi ut de uppgifter som behövs för rådgivningen.​

För att marknadsföra våra produkter och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig i olika kanaler, men också för att bjuda in dig till kundevent samt fråga dig vad du tycker om oss, våra produkter och tjänster. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem. 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter om dig i ett gruppgemensamt marknadsföringsregister för att kunna välja ut målgrupper för olika marknadsföringsaktiviteter, inbjudningar till event och kundundersökningar samt för att kunna hantera dina kommunikationsval.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Vi behandlar ditt personnummer, namn och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress samt demografiska och geografiska uppgifter som din ålder, kön och i vilket län du bor. Vi behandlar också information om de avtal som du har ingått med oss, inklusive årspremier, sparkapital och skulder. Är du kund hos Försäkringsaktiebolaget Agria, som ingår i länsförsäkringsgruppen, hämtar vi även in information om dina avtal hos dem.

Vi behandlar vidare uppgifter om dina val av kommunikationskanaler (till exempel brev, e-post, sms) och innehåll (till exempel erbjudanden, kundundersökningar, nyhetsbrev) samt uppgifter som du har lämnat i intresseanmälningar, ansökningar och kontaktformulär. Vi behandlar uppgifter om du har varit i kontakt med vår kundservice, och i så fall i vilken typ av ärende och genom vilken kanal, samt vilka marknadsföringsutskick du redan har fått av oss och hur du har agerat på dessa.

I vissa fall jämför vi​ dina uppgifter med anonymiserade historiska uppgifter om alla våra kunder och beräknar hur sannolikt det är att du skulle vilja teckna fler avtal med oss eller välja att inte förlänga dina nuvarande avtal.

Om du har besökt en visning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har anordnat får vi information om det i syfte att kunna marknadsföra boenderelaterade produkter och tjänster till dig.

Utöver detta hämtar vi in uppgifter om fordon från Transportstyrelsens vägtrafikregister, om enskilda firmor från SCB:s företagsregister och livsstilskoder från Mosaic Livsstilar.

Vi samlar dessa uppgifter i ett gruppgemensamt marknadsföringsregister och använder dem för att kunna göra urval om vilka marknadsföringsaktiviteter som vi vill rikta till dig.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra en kostnadseffektiv och relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster till dig, kunna bjuda in dig till event och kundundersökningar samt för att kunna hantera dina kommunikationsval på ett sammanhållet sätt inom Länsförsäkringsgruppen.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig i samband med att vi hämtar in uppgifter från externa källor.

Behandlingarna sker för direkt marknadsföring. Behandlingen att beräkna hur sannolikt det är att du vill teckna fler avtal eller inte förlänga befintliga avtal innefattar profilering.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Information om dig (namn, personnummer, kontaktuppgifter med mera) och dina kommunikationsval sparar vi så länge du är kund hos oss och tolv månader efter att alla dina avtal med bolag inom länsförsäkringsgruppen har löpt ut. Denna information uppdateras löpande och historisk information sparas i upp till 36 månader under pågående kundförhållande.

Uppgifter som du har lämnat i kontaktformulär eller om att du har varit i kontakt med vår kundservice sparar vi i upp till tre månader.

Resultat från beräkningar avseende hur sannolikt det är att du vill teckna fler avtal eller inte förlänga befintliga uppdateras varje månad och ingen historik sparas.

Information från externa källor uppdateras varje månad och historik sparas i upp till tre månader.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen att sammanställa och upprätthålla det gemensamma marknadsföringsregistret:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Vi lämnar ut ditt kundnummer och din adress till det personuppgiftsbiträde som tar fram Mosaic livsstilar för att de ska kunna klä på vårt marknadsföringsregister med livsstilskoder. Vi lämnar också ut ditt personnummer till personuppgiftsbiträden i form av myndigheter, eller leverantörer av myndighetsinformation, för att vi ska kunna hämta in uppgifter från offentliga register.​

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter om dig för att göra urval och rikta relevanta tips och erbjudanden till dig via olika kommunikationskanaler, säkerställa att du får lagom mycket marknadsföring från oss samt för att följa upp din respons.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Vi behandlar de uppgifter om dig som finns i vårt marknadsföringsregister för att välja ut olika målgrupper för olika typer av marknadsföringsaktiviteter baserat på hur intressant en viss aktivitet antas vara för dig och andra i samma målgrupp.

Utöver det använder vi ditt personnummer för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig när du loggar in på Mina Sidor eller i vår app samt ditt kundnummer för att informera vår kundservice om lämpliga erbjudanden att förmedla till dig vid kontakt.

Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring till dig via brev, e-post och textmeddelanden samt för att ringa dig. Utöver det använder vi ditt personnummer för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig när du loggar in på Mina Sidor eller i vår app samt för att informera vår kundservice om lämpliga erbjudanden att förmedla till dig vid kontakt.

Vi samarbetar även ibland med andra parter för marknadsföringsändamål. I det fall du väljs ut för en sådan marknadsföringsaktivitet använder vi oss av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss för att se om vi får träff på dessa i vår partners kund- eller användarregister. Om så är fallet ser du sannolikt en annons från oss när du besöker vår partners webbplats under den period som vår annonskampanj pågår eller så får du ett utskick från oss eller vår partner där vårt samarbete framgår.

Vid all marknadsföring tar vi hänsyn till de val av kommunikationskanaler och innehåll som du har gjort. För att säkerställa att vi inte skickar för mycket marknadsföring till dig och för att följa upp effekten av vår marknadsföring behandlar vi också uppgifter om vilka marknadsföringsaktiviteter som du ingått i. Förutsatt att du har samtyckt till kakor hos din e-postleverantör följer vi upp ifall du agerat på e-postutskick från oss, som om du öppnat det eller klickat på någon länk.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster genom att rikta relevanta tips och erbjudanden till dig via olika kommunikationskanaler, säkerställa att du inte får för mycket marknadsföring ifrån oss samt för att följa upp din respons.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkerställa att meddelanden till dig hamnar i just din digitala inkorg på Mina sidor.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring och innefattar profilering i form av urval av målgrupper.​

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig direkt marknadsföring i en eller flera kommunikationskanaler. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra utskick.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar information om vilka urval till marknadsaktiviteter som du omfattats av och om du öppnat ett e-post och/eller klickat på någon länk i upp till sex månader.

Uppgifterna hos samarbetspartners raderas när aktiviteten är genomförd.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som står bakom en marknadsföringsaktivitet är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som står bakom aktiviteten framgår av den.

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta något av de personuppgiftsansvariga bolagen.

När vi ringer till dig använder vi ibland en telemarketingbyrå som personuppgiftsbiträde och lämnar då ut ditt telefonnummer och annan nödvändig information om dig till biträdet. När vi skickar brev till dig lämnar vi ut din folkbokföringsadress till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken. När vi skickar textmeddelanden använder vi ett personuppgiftsbiträde som distribuerar utskicken med hjälp av ditt telefonnummer.

Vid marknadsföringsaktiviteter med partners utanför länsförsäkringsgruppen är personuppgiftsansvaret gemensamt mellan det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som står bakom marknadsföringsaktiviteten och samarbetspartnern. Samarbetspartners kan vara bolag som tillhandahåller skadeförebyggande produkter som till exempel brandvarnare, larmtjänster och liknande. Vanliga digitala annonseringspartners är exempelvis nationella och regionala nyhetsförmedlare.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka inbjudningar till dig om fysiska eller digitala kundevent som vi anordnar, för att hantera din anmälan och närvaro samt för att följa upp eventet.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

​Vi behandlar ditt namn, de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss (adress, e-postadress och/eller telefonnummer) och andra uppgifter ur vårt marknadsföringsregister för att skicka inbjudningar till ​event till dig och andra i samma målgrupp. 

Då du väljer att anmäla dig till ett event behandlar vi också uppgifter om dina eventuella val kring eventet och om ditt deltagande.

I vissa fall använder vi dessa uppgifter om dig för att kontakta dig efter eventet i syfte att ge dig möjlighet att ge oss återkoppling kring eventet. Eventuell återkoppling sammanställs till statistik över eventet.

Om du lämnar information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi även dessa uppgifter för att kunna tillgodose dina behov.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig i vårt marknadsföringsarbete för att kunna bjuda in dig till event, hantera din anmälan och ditt deltagande samt för att följa upp eventet. ​

Behandlingen sker för direkt marknadsföring och innefattar profilering i form av urval av målgrupper. 

I de fall du valt att lämna information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi dessa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig inbjudningar till event då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra inbjudningar.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

De uppgifter som vi samlar in i samband med att du anmäler dig till och deltar i ett event sparar vi tills eventet är genomfört och eventuell återkoppling är inhämtad. I de fall det är återkommande event sparar vi uppgifter om ditt deltagande för att kunna bjuda in dig igen.

Eventuell återkoppling anonymiseras och sparas i form av sammanställd statistik.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som anordnar eventet är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som anordnar eventet framgår av inbjudan.

Ibland anlitar vi ett personuppgiftsbiträde för att skicka ut inbjudningar och uppföljningar via e-post samt för att hantera anmälningar och återkoppling i webbformulär. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att administrera utskick och webbformulär.

När vi skickar inbjudningar per brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

Det händer att vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för att hålla i ett event. Då lämnar vi ut de uppgifter om dig som biträdet behöver ha för att kunna hantera besöksregistrering, måltidsval och liknande.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Vi behandlar uppgifter om dig som finns i vårt marknadsföringsregister för att välja ut dig och andra i samma målgrupp till enkäter och/eller telefonintervjuer. 

I det fall vi bjuder in dig till en webbenkät använder vi din e-postadress för att kontakta dig. Vi sätter en kaka i din webbläsare när du svarar på enkäten för att undvika att påminna dig om enkäten om du redan har svarat på den och för att du ska inte ska behöva börja om med enkäten om du tagit en paus i att svara på den. För att inte kunna koppla svaren till dig personligen tar vi bort alla identifierande uppgifter om dig när vi sammanställer alla deltagares svar. 

I det fall vi ringer upp dig för en telefonintervju använder vi ditt telefonnummer för att kontakta dig. Om vi skickar enkäten via brev använder vi din adress för att kontakta dig. För att inte kunna koppla svaren till dig personligen tilldelar vi dina svar ett slumpmässigt löpnummer och noterar i övrigt enbart om du har svarat eller inte.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bjuda in dig till en undersökning, för att kunna följa upp om du har svarat samt sammanställa svaren till statistik som vi kan använda för att förbättra våra produkter och tjänster. 

Behandlingen sker för direkt marknadsföring och innefattar profilering i form av urval av målgrupper.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig inbjudningar till kundundersökningar då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra inbjudningar.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifter om att vi har kontaktat dig om att delta i en undersökning i vårt marknadsföringsregister i upp till sex månader.

Dina svar anonymseras i samband med att de sammanställs till statistik, vilket görs direkt efter att undersökningen har slutförts.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som anordnar undersökningen är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som den innebär. Vilket eller vilka bolag som anordnar undersökningen framgår av inbjudan att delta.

Ibland anlitar vi ett undersökningsinstitut som personuppgiftsbiträde för att genomföra en undersökning. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att kontakta dig och samla in dina svar.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter om dig för att följa upp våra marknadsförings-, rådgivnings- och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kundkommunikation och följa upp enskilda rådgivares/säljares försäljningsresultat och upprätta provisionsunderlag.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När vi följer upp effekten av våra marknadsföringsaktiviteter​ tar vi fram statistik över hur många kunder som agerat på önskvärt sätt till följd av en aktivitet och jämför det med hur kunder som inte ingått i aktiviteten har agerat. Vi behandlar då ditt kundnummer, vilken aktivitet du ingått i målgruppen för, om du begärt en offert eller tecknat ett avtal en viss tid efter aktiviteten och – vid utskick via e-post – om du öppnat det och klickat på någon länk. Vi följer även upp om aktiviteterna leder till avregistreringar från direkt marknadsföring.

När vi följer upp försäljningsresultat för våra rådgivares/säljares individuella rådgivnings- och försäljningsaktiviteter​ och upprättar provisionsunderlag behandlar vi ditt kundnummer, datum och syfte för rådgivnings- och kontakttillfällen, offerter, placerings- och sparplaner, lånelöften och tecknade avtal.​

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp våra marknadsförings-, rådgivnings- och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kundkommunikation samt för att vi ska kunna följa upp enskilda rådgivares/säljares försäljningsresultat och upprätta provisionsunderlag på ett sammanhållet och kostnadseffektivt sätt inom länsförsäkringsgruppen. 

Behandlingarna sker för direkt marknadsföring.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

I samband med att vi sammanställer underlagen som krävs för att vi ska kunna följa upp våra aktiviteter raderar vi alla direkt identifierande uppgifter om dig och ersätter ditt kundnummer med ett slumpmässigt nummer som inte kan härledas till dig utan tillgång till kompletterande uppgifter. Vi sparar dessa uppgifter i tre år för att kunna göra jämförelser med tidigare år.

Uppgifterna för uppföljning av och provisionsunderlag för våra rådgivare/säljare sparar vi i fem år.​

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Mäklarservice AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB. 

Externa rådgivare/säljare som vi samarbetar med har tillgång till sina respektive rapporter och underlag där uppgifter om dig och dina offerter och avtal framgår.

 

För analys och uppföljning

Dina personuppgifter används som underlag för olika statistiska riskberäkningar som försäkringsbolag och banker är skyldiga att genomföra. Uppgifter används även för att sammanställa rapporter och följa upp vår verksamhet av kommersiella skäl. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem. 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter för att kunna göra statistiska beräkningar av risk för olika typer av skador i syfte att kunna prissätta försäkringsprodukter, för reservsättning och för att beräkna behov av återförsäkring.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Avtalsuppgifter i dina sak-​ och personförsäkringsavtal​ samt eventuella uppgifter om skadan/sjukdomen i skadeärenden (dock inte uppgifter i bilagor såsom hälsodeklarationer och bilder) ligger till grund för de statistiska beräkningar vi gör för att kunna beräkna sannolikhet och kostnad (risk) för olika typer av skador. I beräkningarna använder vi inga direkt identifierande uppgifter om dig, men för att sammanställa beräkningsunderlaget behöver vi koppla ihop avtal och skador på personnivå med hjälp av personnummer.

De statistiska beräkningarna ligger till grund för prissättning av försäkringsprodukter (så kallade premietariffer), reservsättning för kostnader för löpande försäkringar inklusive inträffade men ännu oreglerade försäkringsfall samt för behov av återförsäkring.

Laglig grund och dina rättigheter

​Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna göra statistiska beräkningar av risk för olika typer av skador och därmed kunna prissätta försäkringsprodukter i proportion till de faktiska försäkringsriskerna. Den är vidare nödvändig för reservsättning och återförsäkring, vilket krävs för att säkerställa en god finansiell ställning i vår verksamhet och uppfylla krav avseende riskkontroll i försäkringsrörelseregler.

Behandlingen av uppgifter om hälsa är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Det är motiverat att använda personnummer då vi för att kunna sammanställa beräkningsunderlaget behöver koppla ihop avtal och skador på personnivå.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi behandlar uppgifter om dina försäkringar och skador för dessa ändamål så länge ett åtagande om försäkring för försäkringsprodukten föreligger.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Samtliga lokala länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen avseende prissättning, reservsättning och återförsäkring för sak- och personförsäkring där något av bolagen är försäkringsgivare.

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

För behandling av personuppgifter för prissättning, reservsättning och återförsäkring för gruppliv- och livförsäkring är antingen Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB eller Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB personuppgiftsansvarig beroende på vilket av bolagen som är försäkringsgivare. Vilket bolag som är försäkringsgivare framgår av dina försäkringshandlingar.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar personuppgifter för att beräkna risken för förluster i utställda krediter i syfte att uppfylla regler om kapitaltäckning och reservsättning.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

Uppgifter om dig (exempelvis inkomst och boendeform), avtalsuppgifter om befintliga lån och krediter hos oss (exempelvis storlek på skuld/utnyttjad kredit, amorteringsplan och säkerheter) och din betalningshistorik ligger till grund för hur vi löpande riskklassificerar dina krediter.

Klassificeringen ligger sedan till grund för beräkningar av vår totala risk för kreditförluster som vi använder för att beräkna krav på kapitaltäckning och reserveringsbehov i vår bokföring då lagen kräver att vi ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som bankens rörelse är förknippad med.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EU) nr 575/2013 artikel 176 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2022/439 artiklarna 72-73.

Behandlingarna för att bedöma riskklass innefattar profilering som utmynnar i en riskklassificering av din kredit som ligger som underlag för våra löpande beräkningar av total risk för kreditförluster.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi behandlar uppgifter för detta ändamål så länge det är nödvändigt i enlighet med regler om datakvalitet och spårbarhet i beräkningar enligt artikel 72-23 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/439. 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Länsförsäkringar Bank AB och Länsförsäkringar Hypotek AB är gemensamt personsuppgiftansvariga för behandlingarna. De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar Bank AB.

Vi använder oss av Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla systemstöd. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

 

Ändamålsbeskrivning

​Vi behandlar dina personuppgifter för att sammanställa statistik och rapporter för att kunna följa upp och analysera utvecklingen av vår affär, försäljning och kundbas samt för att kunna modellera och prediktera utfall för affärsutveckling.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

För att sammanställa underlag för statistik, rapporter och analyser behandlar vi uppgifter om dig som ditt kundnummer, ålder, rabattnivå, vilket lokalt ​​​​länsförsäkringsbolag du tillhör, kommun och församling. Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även uppgift om verksamhetens bransch, så kallad SNI-kod och verksamhetens inkomstintervall.

Vidare behandlar vi uppgifter om dina bank- och försäkringsengagemang hos oss.

För sak- och personförsäkringsavtal behandlar vi uppgifter som avtalsnummer, roll (försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad eller betalare), produkt, årspremie och datum för olika händelser som förnyelse och avslut.

För tjänstepensionsavtal behandlar vi uppgifter som avtalsnummer, roll (försäkringstagare, försäkrad, inbetalare), produkt, tjänstepensionskapital, sparform, löpande sparpremie, ifall försäkringen är aktiv, i fribrev eller under utbetalning samt datum för olika händelser kopplade till avtalen.

För banktjänster behandlar vi uppgifter som avtalsnummer, roll (kontohavare, medkontohavare, huvudlåntagare, medlåntagare eller kortinnehavare), produkt, tillgodohavande, skuld och datum för olika händelser kopplade till avtalen.

Vi gör även vissa beräkningar/sammanställningar om dig som kund som exempelvis hur länge du varit kund, hur många avtal du har samt värdet av alla dina avtal och jämför med andra kunders.

Alla uppgifter används sedan för att löpande sammanställa underlag för statistik, rapporter, analyser, modellering och prediktion som stöd för att kunna följa upp vår verksamhet i olika dimensioner samt för affärsutveckling.

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp utvecklingen av vår affär, försäljning och kundbas samt för att kunna modellera och prediktera utfall för affärsutvecklingsändamål.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål i tio år för att kunna se trender över tid.

När vårt kundförhållande upphör tar vi bort alla kopplingar till dig som person från statistikunderlagen. 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

​Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

 

För att motverka bedrägerier och penningtvätt

Bank- och livbolag är enligt lag skyldiga att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver bolag inom länsförsäkringsgruppen behandla din personuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att motverka och utreda bank- och försäkringsbedrägerier. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem. 

Ändamålsbeskrivning

Inför att du blir kund hos oss, och löpande under kundförhållandet, är vi skyldiga att behandla uppgifter om dig för att ha god kundkännedom i syfte att förhindra och bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt beivra brott.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När du vill teckna avtal om bank-, livförsäkrings- eller grupplivförsäkringstjänster hos oss måste du svara på så kallade "kundkännedomsfrågor" om din sysselsättning, ekonomiska förhållanden, medborgarskap och eventuell hemvist i annat land. Vi kontrollerar, via en informationsleverantör, om du eller någon närstående är en person i så kallad politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du arbetar för en sådan person. Vi gör också kontroller mot EU:s och FN:s sanktionslistor via en informationsleverantör för att säkerställa att du inte finns med på dessa, eftersom vi i så fall inte får ingå avtal med dig.

Om du vill teckna avtal i egenskap av enskild näringsidkare ställer vi även frågor om din verksamhet såsom affärsidé och verksamhetsområde, finansiella uppgifter och dina bankengagemang. I förekommande fall kontrollerar vi uppgift om verklig huvudman hos Bolagsverket.

Vi behöver även veta ditt syfte med att använda våra produkter och tjänster, exempelvis om du avser att skicka eller ta emot utlandsbetalningar samt i så fall till/från vilket/vilka länder och din koppling till dessa. Är syftet sparande ställer vi frågor om till exempel pengarnas ursprung, storlek och frekvens på insättningarna. Vi frågar även om hur du avser att hantera kontanter och Swish för att emot att skicka pengar.

När vi ingått avtal med dig säkerställer vi med viss frekvens att uppgifterna du lämnat är aktuella. Vi är också skyldiga att löpande övervaka transaktioner. Baserat på dina svar och mönstren i dina transaktioner placerar vi in dig i en riskklass i enlighet med regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel samt förordningen (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Behandlingarna för att bedöma riskklass innefattar profilering. Mycket hög riskklass kan leda till att vi blir tvungna att avsluta våra avtal med dig för att följa gällande regelverk.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna som regel i fem år efter att kundförhållandet upphört och annars från att de hämtades in. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism sparar vi uppgifterna i upp till tio år.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som du vill ingå – eller har ingått – avtal med är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ditt lokala länsförsäkringsbolag och våra försäkringsmäklare anlitas som personuppgiftsbiträden för att samla in svaren på kundkännedomsfrågorna för livförsäkringstjänsterna och Länsförsäkringar AB anlitas som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla IT-system för behandlingarna för både livförsäkrings- och banktjänster.

För att kontrollera dina uppgifter lämnar vi ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot sanktions- och PEP-listor samt till Bolagsverket för att kontrollera uppgift om verklig huvudman.   

Vi använder oss även av ett biträde som tillhandahåller systemstöd för att samla in, lagra svar på kundkännedomsfrågor och övervaka transaktioner, inklusive riskklassificering.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att upptäcka och hantera misstänkta bankbedrägerier och reklamationer av obehöriga transaktioner samt för att kunna beivra brott.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

För att kunna upptäcka misstänkta bedrägerier övervakar vi löpande alla transaktioner som sker med betal- eller kreditkort. Vi behandlar då uppgifter om ditt kortnummer samt köpställe, köpställets geografiska placering, belopp och tidpunkt i syfte att hitta avvikelser från ditt vanliga köpmönster. I det fall vi upptäcker avvikelser använder vi dina kontaktuppgifter för att kontakta dig och kontrollera om det är du som har utfört transaktionen för att i annat fall spärra kortet.

När du reklamerar en obehörig transaktion registrerar vi uppgifter som till exempel vilket konto eller kort reklamationen gäller, belopp, köp/uttagsställe/betalningsmottagare och tidpunkt för transaktionen. Vi kontrollerar uppgifter som exempelvis vilken IP-adress och enhet som använts vid transaktionen, hur eventuell signering gjorts, tidpunkt och liknande uppgifter som vi har loggat för att kunna göra en bedömning. Vad vi loggar kan du läsa om i information om vår behandling för informations- och it-säkerhet.

För att kunna hantera misstankar om brott och anmäla dem till brottsbekämpande myndigheter behandlar vi personuppgifter om inblandade personer i den mån vi har tillgång till uppgifter och de är relevanta. Vanligt förekommande uppgifter är uppgifter om transaktioner, personnummer, namn och kontaktuppgifter. Det förekommer även att vi hämtar uppgifter om folkbokföring, civilstånd, personers koppling till företag och företagets ekonomiska situation från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.​

Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra kunder och oss från bedrägerier samt efterleva riktlinjer om dataskydd, IT-säkerhet och informationssäkerhet som exempelvis European banking authority (EBA) guidelines on ICT and security risk management.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Behandlingarna innefattar profilering i form av riskbedömning om att en viss transaktion kan vara ett försök till bedrägeri genom att den baseras på avvikelser från ditt vanliga köpmönster, till exempel att användningen av en enhet förändras, en ny enhet används, en ny e-legitimation laddas ner eller att en transaktion sker på en avvikande plats geografiskt.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Uppgifterna sparas i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden för bedrägeribrott.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

​Länsförsäkringar Bank AB är personuppgiftsansvariga för denna behandling.

I de fall vi hämtar uppgifter om dig från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer, lämnar vi ut ditt personnummer till leverantören.  

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

 

Ändamålsbeskrivning

För att skydda våra, andra försäkringsbolags och försäkringskollektivets intressen behandlar vi personuppgifter för att utreda skaderegleringsärenden där vi misstänker oegentligheter – så kallade oklara försäkringsfall – i syfte att ta beslut om ersättning ska betalas ut, om vi bör använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller vidta andra åtgärder.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

När vi misstänker oegentligheter i ett skaderegleringsärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att klargöra försäkringsfallet. Där behandlar vi de uppgifter som redan samlats in för skaderegleringen och gör sedan en fördjupad utredning för att undanröja misstankarna eller få dem bekräftade. 

Vilka uppgifter som behandlas i den fördjupade utredningen beror på vilka förhållanden som behöver klarläggas. Bland annat kontrollerar vi i det för försäkringsbranschen gemensamma skade­anmälningsregistret (GSR) om du tidigare anmält någon skada. Vi kan utföra besiktningar av anmälda skador och ta in vittnesmål för att bättre förstå ett skadeförlopp och dess orsaker. Vi kan komma att hämta in uppgifter från andra försäkringsbolag, räddningstjänsten, brottsbekämpande myndigheter, offentliga register och tidigare domar (via en informationsleverantör) i de fall det är relevant för vår utredning. Uppgifter om stöldanmält och eftersökt gods kan komma att hämtas in från Larmtjänst AB.

Vi kan komma att anmäla misstanke om brott till brottsbekämpande myndigheter samt andra drabbade försäkringsbolag.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och din skada för att kunna använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av personuppgifter om dig som är försäkringstagare för att utreda misstankar om oegentligheter i syfte att ta beslut om ersättning ska betalas ut är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtal med dig.

I övrigt stödjer vi vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att utreda misstankar om oegentligheter och kunna ta beslut om ersättning ska betalas ut, om vi bör använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller vidta andra åtgärder i syfte skydda våra, andra försäkringsbolags och försäkringskollektivets intressen.

Behandlingen av uppgifter om hälsa och eventuella lagöverträdelser är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vår utredning utgör en del av skadeärendet och uppgifterna gallras i enlighet med processen att reglera skadan.

Uppgifter som ingår i utredningen, men som inte är nödvändiga för att hantera redan framställda eller eventuella framtida ersättningsanspråk eller för att motivera ett eventuellt avslagsbeslut, sparas i upp till sex månader efter att utredningen slutförts.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av dina försäkringshandlingar.

Vissa bolag inom gruppen anlitar Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde vid utredning av oklara försäkringsfall och för att tillhandahålla systemstöd. Länsförsäkringar AB har då möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i ärendena.

Vi lämnar ut personnummer om berörda personer till myndigheter, eller kommersiella informationsleverantörer, för att hämta in offentliga uppgifter från till exempel Polismyndigheten och domstolar samt till GSR för kontroll av tidigare skador.

I syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och stödja försäkringsbolagens verksamhet för utredning av oklara försäkringsfall kan uppgifter om stöldanmält och eftersökt gods komma att lämnas ut till Larmtjänst. 

Vid misstanke om att fler försäkringsbolag kan bli eller har blivit utsatta för brott kan vi dela uppgifter mellan våra respektive utredningsenheter för att förhindra brott och för att komma till beslut i pågående ärenden.

Vid misstanke om brott kan vi anmäla det till brottsbekämpande myndigheter och lämnar då ut uppgifter om inblandade personer, vad misstankarna avser och den bevisning vi samlat in.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.​

Behandling i det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.