Du företräder ett företag eller en organisation som är kund hos oss

Denna information riktar sig till dig som på något sätt företräder ett företag* eller organisation som är kund hos oss i länsförsäkringsgruppen​. ​Här nedanför hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter.

Du företräder ett företag eller en organisation som är kund hos oss

*Om du är enskild näringsidkare ska du istället ta del av denna information.

För att hantera försäkringar och banktjänster

Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för att kunna offerera, teckna och administrera avtal för försäkringar och banktjänster samt för att kunna reglera företagets ersättningsanspråk. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att offerera, teckna avtal och administrera sak-, liv- och tjänstepensionsförsäkringar för företaget du företräder – "ditt företag" – samt reglera de skador företaget anmäler.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Inför val av försäkring för ditt företag erbjuder vi – eller någon av våra försäkringsförmedlare – dig som företrädare finansiell rådgivning.

Innan ditt företag kan teckna liv- och tjänstepensionsförsäkringar är vi skyldiga att behandla personuppgifter om dig som företräder företaget i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism​.

I det fall du är ägare, firmatecknare eller har annan styrande roll i ditt företag kontrollerar vi uppgifter om dina eventuella övriga företagsengagemang och exempelvis om du varit inblandad i någon konkurs eller om du har näringsförbud. Dessa uppgifter hämtar vi från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.

När du – för ditt företags räkning – begär en offert eller tecknar avtal med oss registrerar vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter som e-post och mobilnummer samt din roll hos företaget i vårt gruppgemensamma kundregister. Detta för att vi löpande ska kunna hantera avtalsrelationen med ditt företag och skicka avtalshandlingar inklusive fakturor till rätt person samt information om förändringar i till exempel försäkringar som rör företagets anställda.

Om ditt företag utsett dig till kontaktperson för att löpande administrera företagets försäkringar som exempelvis administration av företagets tillgångar (exempelvis fordon och fastigheter), anställda och deras pensioner och försäkringsskydd via inloggning och verifiering med hjälp av e-legitimation behandlar vi ditt namn och personnummer samt uppgifter om de transaktioner du utför.

Om ditt företag drabbas av en skada eller någon av de anställda drabbas av skada eller sjukdom behandlar vi namn och kontaktuppgifter till dig för att handlägga skadan/sjukärendet.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra försäkringsavtal med ditt företag.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.  

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i sex månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

När vi ingår avtal behandlar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet består eller tills du eller företaget meddelar att du inte längre företräder företaget.

Personuppgiftsansvar, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som anges som försäkringsgivare i offerten respektive försäkringsavtalet är personuppgiftsansvarigt för behandlingen att offerera, teckna och administrera avtal om försäkringar samt reglera skador.

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen i det gemensamma kundregistret:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen. För detta ändamål har Länsförsäkringar AB i egenskap av personuppgiftsbiträde möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen för övriga bolags räkning.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument som exempelvis fullmakter och avtal. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

När vi skickar dokument till dig via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar och genomför rådgivning. I de fallen lämnar vi ut de uppgifter som behövs för att offerera, teckna och administrera avtalen.​

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar personuppgifter om dig för att offerera, teckna och administrera avtal om banktjänster för konto- och korthantering, sparande, lån och krediter med det företag du företräder – "ditt företag".

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du – för ditt företags räkning – begär en offert eller tecknar avtal med oss registrerar vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter som e-post och mobilnummer samt din roll hos företaget i vårt gruppgemensamma kundregister.

Innan ditt företag kan bli kund hos oss är vi skyldiga att behandla personuppgifter om dig som företräder företaget i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.​

När ditt företag vill placera sparkapital hos oss är vi skyldiga att ge dig som företrädare finansiell rådgivning innan avtal tecknas.

I det fall du är ägare, firmatecknare eller har annan styrande roll i ditt företag kontrollerar vi uppgifter om dina eventuella övriga företagsengagemang och exempelvis om du varit inblandad i någon konkurs eller om du har näringsförbud. Dessa uppgifter hämtar vi från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.

Om ditt företag utsett dig till kontaktperson för att löpande administrera företagets banktjänster som exempelvis betalningar och överföringar via inloggning och verifiering med hjälp av e-legitimation behandlar vi ditt namn och personnummer samt uppgifter om de transaktioner du utför.

När du använder ett personligt företagskort för köp behandlar vi uppgifter om tidpunkt, köpställe, belopp och liknande.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra avtal om banktjänster med ditt företag.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. 

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla och administrera företagets banktjänsteavtal så länge avtalsförhållandet består och i tre månader efter att det har upphört, eller tills du eller företaget meddelar att du inte längre företräder företaget.

Vi raderar uppgifter om kortkonto och kort efter 900 dagar om du inte genomför några transaktioner och inte har någon utnyttjad kredit.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Länsförsäkringar Bank AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen att offerera, teckna och administrera avtal om banktjänster för konto- och korthantering samt sparande.

Länsförsäkringar Bank AB och Länsförsäkringar Hypotek AB är gemensamt personsuppgiftansvariga för behandlingen att offerera, teckna och administrera avtal om lån och krediter. De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar Bank AB.

​Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen i det gemensamma kundregistret:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Vi använder oss av Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla systemstöd. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

När vi skickar dokument som krävs utifrån vårt avtalsförhållande till dig via post använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

I de fall vi hämtar uppgifter om dig från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer, lämnar vi ut ditt personnummer till leverantören. 

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till kortföretaget för utgivningen av ditt personliga företagskort. För att kunna genomföra transaktioner med företagskort lämnar vi ut uppgifter som kortnummer samt köpställe, belopp och tidpunkt till betaltjänstleverantör och ditt företag.

 

För personlig och digital service

Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för att kunna ge finansiell rådgivning, hjälpa dig med företagets ärenden, försäkringsfrågor och banktjänster, men också för att ge dig och företaget personlig och digital service.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att ge det företaget du företräder – "ditt företag" – finansiella råd och dokumentera dem.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du för företagets räkning begär en offert eller vill teckna avtal med oss om finansiella tjänster behandlar vi uppgifter om dig för att kunna ge råd om vilka produkter som bäst passar företagets behov och dokumentera dessa råd. Vi behandlar då ditt namn, personnummer, roll i företaget, eventuell ägarandel och de kontaktuppgifter som du eller ditt företag lämnat till oss.

Vid rådgivning om försäkringar frågar vi dig om de huvudsakliga riskerna för dig som företagare.

Vid investeringsrådgivning frågar vi dig hur mycket erfarenhet du har av att handla med finansiella instrument (aktier, fonder och andra typer av värdepapper) och hur aktivt du planerar att köpa/sälja för företagets räkning. Du får även svara på kunskapsfrågor om hur finansiella instrument fungerar och vilka risker dessa innebär. Rådgivaren gör sedan en bedömning av din kunskapsnivå och riskvilja.

Efter rådgivningsmötet dokumenterar vi våra råd om vilka produkter vi rekommenderar baserat på de uppgifter vi fått ifrån dig. 

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för rådgivning om sak- och personförsäkringstjänster är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Behandlingen av dina uppgifter för investeringsrådgivning är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifterna avseende rådgivning kring försäkringstjänster i elva år räknat från det att försäkringen distribuerades och uppgifterna avseende investeringsrådgivning i sju år räknat från rådgivningsmötet.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som genomför rådgivningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av rådgivningsdokumentationen.

Det förekommer att andra bolag inom gruppen eller andra försäkringsdistributörer säljer våra försäkringar och genomför rådgivning. I de fallen lämnar vi ut de uppgifter som behövs för rådgivningen. 

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt företags ärenden hos oss, inklusive klagomål och reklamationer, som du är kontaktperson för.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du kontaktar oss via telefon, chatt och säkert meddelande för ditt företags räkning säkerställer vi din identitet genom att du identifierar dig med e-legitimation. Om vi träffas fysiskt ber vi dig legitimera dig.

Vi behandlar ditt personnummer, namn, roll i företaget, kontaktuppgifter, uppgifter om tid och datum samt skapar ett ärende i vårt ärendehanteringssystem där vi anger att du är kontaktperson. Om kontakten är via chatt eller säkert meddelande sparas all konversationen i ärendet.

Vi spelar in telefonsamtal och sparar elektronisk kommunikation om ärenden där vi efter dina instruktioner genomför handel med värdepapper för företagets räkning.

Om företagets ärende enligt lag kräver att vi först ger företaget finansiell rådgivning behandlar vi uppgifter för detta ändamål. 

Om företagets ärende är ett klagomål – som du antingen lämnar direkt till oss eller via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller annan myndighet - behandlar vi de om dig som du lämnat i klagomålet. Vi behandlar även uppgifter om vårt svar och vad som blev resultatet av klagomålet som exempelvis om vi beviljade ditt företag kompensation eller inte.

När du – för företagets räkning – reklamerar ett kortköp, uttag/insättning via en automat eller en utlandsbetalning behandlar vi de uppgifter som du lämnar i blanketter för att vi ska kunna hantera företagets reklamation.

För reklamation av kortköp och uttag/insättning via en automat med ett företagskort behöver vi uppgifter som ditt namn och kontaktuppgifter, kontonummer, kortnummer, datum (och tidpunkt om det gäller en automat), belopp, köp- eller uttagsställe samt vad orsaken till reklamationen är. I förekommande fall ber vi dig även om uppgifter i underlag som styrker reklamationsorsaken som till exempel kvitton, polisanmälan om stulet kort och dokumentation om kontakt med säljföretag.

Vid reklamation av en utlandsbetalning behöver vi uppgifter som ditt namn och kontaktuppgifter, kontonummer, belopp, tid och uppgifter om mottagaren som kontonummer i IBAN-format, mottagande bank, land och liknande.  

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och företagets klagomål eller reklamation i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera företagets klagomål är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med 10 kap. 11 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera företagets reklamationer är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Behandlingen av dina uppgifter i form av inspelning av samtal och lagring av elektronisk kommunikation är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med 8 kap. 16-20 §§ i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter för att hantera övriga ärenden på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge ditt företag personlig service vid frågor eller ärenden i relation till företagets försäkrings- och banktjänster hos oss.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.
Information om dina rättigheter enligt GDPR.

Behandlingen av dina uppgifter för rådgivning om sak- och personförsäkringstjänster är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Behandlingen av dina uppgifter för investeringsrådgivning är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifter som vi behandlar inom ramen för ett klagomålsärende i tre år från det att ärendet är avslutat.

Uppgifter som vi behandlar inom ramen för en reklamation av kortköp eller insättning/uttag i automat sparar vi i minst tio år med hänsyn till regler om preskription. Vad gäller en reklamation av en utlandsbetalning sparar vi uppgifterna i tre år från det att reklamationen gjordes.

Inspelade samtal och elektronisk dokumentation som rör handel med värdepapper sparar vi i fem år.

I övrigt sparar vi dina uppgifter inom ramen för ett ärende i upp till tre år efter att ärendet har avslutats, förutsatt att företaget fortfarande är kund hos oss. I annat fall raderar vi uppgifterna när kundförhållandet upphör.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Om företagets klagomål rör en försäkring är det försäkringsgivaren som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vem som är försäkringsgivare framgår av försäkringshandlingarna. Om klagomålet rör en banktjänst är Länsförsäkringar Bank AB personuppgiftsansvarig.

I det fall klagomålet inte avser en specifik produkt eller tjänst är det bolaget inom länsförsäkringsgruppen som hanterar ärendet som är personuppgiftsansvarig.

Länsförsäkringar Bank AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av reklamationer.

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för hanteringen av övriga ärenden i vårt ärendehanteringssystem:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Då det är det lokala länsförsäkringsbolaget, där företaget har sitt säte, som tar emot ärendet behandlar de dina uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde i det fall det är ett annat bolag som är personuppgiftsansvarig enligt ovan.

För att hantera kortköpsreklamationer lämnar vi ut uppgifter om kort och den reklamerade transaktionen till ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med återbetalningar från kortföretaget. 

Vad gäller reklamationer av utlandsbetalningar lämnar vi ut uppgifter om dig och den betalning du reklamerat till vår partner för genomförande av utlandsbetalningar.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till ARN eller annan myndighet i den mån det är nödvändigt för att hantera ärendet. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol/nämnd i samband med eventuella nämndförfaranden och domstolsprövningar.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att löpande följa upp ditt företags befintliga engagemang hos oss, intresse för offerter som vi lämnat, företagets behov av andra eller fler bank- och försäkringstjänster samt för att boka, förbereda och genomföra mötet med dig som företrädare. 

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

För att med viss frekvens erbjuda dig som företrädare för ett företag att tillsammans med oss gå igenom företagets befintliga försäkringsskydd, pensionsförsäkringslösning och bankengagemang hos oss behandlar vi uppgifter om dig som företräder företaget, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter och din roll (till exempel ägare, firmatecknare och/eller en annan roll).

Vi behandlar även ditt namn och kontaktuppgifter i eventuellt till företaget utställda, men ännu inte accepterade, offerter för försäkrings- och bankprodukter samt dokumentation från tidigare möten och ärenden som du hanterat för ditt företags räkning.

Baserat på dessa uppgifter gör vi en bedömning av behovet av en genomgång och kontaktar dig för att höra om du är intresserad av ett möte. Om du inte är intresserad gör vi en notering om det för att inte besvära dig igen i samma ärende.

Om du är intresserad behandlar vi uppgifter för att boka mötet, skicka inbjudan, lägga in mötet i rådgivarens kalender, skicka påminnelse till dig samt för att göra noteringar om vad vi kom överens om.

Våra finansiella råd till ditt företag dokumenterar vi i enlighet med lagkrav.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi löpande ska kunna följa upp ditt företags befintliga engagemang hos oss i syfte att erbjuda finansiell rådgivning och marknadsföra våra produkter och tjänster. Den är också nödvändig för att följa upp företagets intresse för offerter som vi lämnat samt för att boka, förbereda och genomföra det personliga mötet.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifter om våra kontakter och möten för detta ändamål i upp till tre år efter att de har slutförts så länge företaget är kund hos oss. I annat fall raderas de i samband med att kundförhållandet upphör. 

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som står bakom ett erbjudande om ett personligt möte är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som står bakom erbjudandet framgår av kontakten.

I det fall flera bolag står bakom erbjudandet och det därför föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvariga fastställer de personuppgiftsansvariga sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta något av de personuppgiftsansvariga bolagen.

Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till andra bolag i länsförsäkringsgruppen, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, Försäkringsaktiebolaget Agria, Trygghetstjänster AB eller Älvsborgs Larmcentral AB om vi bedömer att företaget kan ha behov av tjänster från dem.

 

För att marknadsföra oss

Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till företaget, men också för att bjuda in dig till kundevent samt fråga dig vad du och företaget tycker om oss, våra produkter och tjänster.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar personuppgifter om dig i ett gruppgemensamt marknadsföringsregister och använder dem för att rikta relevanta tips och erbjudanden till det företag som du företräder – "ditt företag" – via olika kommunikationskanaler samt för att följa upp din respons.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar ditt namn och de kontaktuppgifter till dig som du själv eller ditt företag har lämnat till oss. Vi samlar dessa i ett gruppgemensamt marknadsföringsregister tillsammans med uppgifter om ditt företags avtalsengagemang och liknande. Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna skicka marknadsföring via brev, e-post och textmeddelanden samt för att kunna ringa upp dig.

Vi behandlar också uppgifter som du har lämnat i intresseanmälningar och kontaktformulär.

Vi samarbetar ibland med andra parter för marknadsföringsändamål. I det fall ditt företag väljs ut för en sådan marknadsföringsaktivitet använder vi oss av de kontaktuppgifter som ni har lämnat till oss för att se om vi får träff på dessa i vår partners kund- eller användarregister. Om så är fallet ser du sannolikt en annons från oss när du besöker vår partners webbplats under den period som vår annonskampanj pågår eller så får du ett utskick från oss eller vår partner där vårt samarbete framgår.

Vid all marknadsföring tar vi hänsyn till de val av kommunikationskanaler och innehåll som du har gjort. För att säkerställa att vi inte skickar för mycket marknadsföring till dig och för att följa upp effekten av vår marknadsföring behandlar vi också uppgifter om vilka marknadsföringsaktiviteter som du ingått i. Förutsatt att du har samtyckt till kakor hos din e-postleverantör följer vi upp ifall du agerar på e-postutskick från oss, som om du öppnat det eller klickat på någon länk.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster genom att rikta relevanta tips och erbjudanden till ditt företag via olika kommunikationskanaler samt för att följa upp din respons.​

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig direkt marknadsföring i en eller flera kommunikationskanaler. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra utskick. 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Ditt namn och dina kontaktuppgifter samt dina kommunikationsval använder vi för detta ändamål så länge ditt företag omfattas av något avtal hos oss och tolv månader efter att alla sådana avtal med bolag inom Länsförsäkringsgruppen har löpt ut eller tills du eller ditt företag meddelar att du inte längre företräder företaget.

Uppgifter som du har lämnat i intresseanmälningar och kontaktformulär sparar vi i upp till tre månader. 

Information om vilken marknadsföring du har fått och hur du har agerat på e-postutskick från oss sparar vi i sex månader.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna att sammanställa och upprätthålla det gruppgemensamma marknadsföringsregistret.

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Länsförsäkringar Hypotek AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du har möjlighet att få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som står bakom en marknadsföringsaktivitet är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som den innebär. Vilket eller vilka bolag som står bakom aktiviteten framgår av den.

När vi skickar brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken. När vi skickar textmeddelanden använder vi ett personuppgiftsbiträde som distribuerar utskicken med hjälp av ditt telefonnummer. När vi ringer till dig använder vi ibland en telemarketingbyrå som personuppgiftsbiträde.

Vid marknadsföringsaktiviteter med partners utanför länsförsäkringsgruppen är personuppgiftsansvaret gemensamt mellan det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som står bakom marknadsföringsaktiviteten och samarbetspartnern. Samarbetspartners kan vara bolag som tillhandahåller skadeförebyggande produkter som till exempel brandvarnare, larmtjänster och liknande. Vanliga digitala annonseringspartners är exempelvis nationella och regionala nyhetsförmedlare.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka inbjudningar till det företag som du företräder eller är kontaktperson för – "ditt företag" – om fysiska eller digitala event som vi anordnar, för att hantera din anmälan och närvaro samt för att följa upp eventet.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar ditt namn, de kontaktuppgifter som du eller din arbetsgivare har lämnat till oss (adress, e-postadress och/eller telefonnummer) och andra uppgifter om ditt företag ur vårt marknadsföringsregister för att skicka inbjudningar till event till dig och andra i samma målgrupp. 

Då du väljer att anmäla dig till ett event behandlar vi också uppgifter om dina eventuella val kring eventet och om ditt deltagande.

I vissa fall använder vi dessa uppgifter för att kontakta dig efter eventet i syfte att ge dig möjlighet att ge oss återkoppling kring eventet. Eventuell återkoppling sammanställs till statistik över eventet.

Om du lämnar information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi även dessa uppgifter för att kunna tillgodose dina behov.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig i vårt marknadsföringsarbete för att vi ska kunna bjuda in ditt företag och dig till event, hantera din anmälan och ditt deltagande samt för att följa upp eventet.

I de fall du valt att lämna information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi dessa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig inbjudningar till event då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra inbjudningar. 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

De uppgifter som vi samlar in i samband med att du anmäler dig till och deltar i ett event sparar vi tills eventet är genomfört och eventuell återkoppling är inhämtad. I de fall det är återkommande event sparar vi uppgifter om ditt deltagande för att kunna bjuda in dig igen. 

Eventuell återkoppling sparas i form av sammanställd statistik.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som anordnar eventet är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som anordnar eventet framgår av inbjudan.

Ibland anlitar vi ett personuppgiftsbiträde för att skicka ut inbjudningar och uppföljningar via e-post samt för att hantera anmälningar och återkoppling i webbformulär. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att administrera utskick och webbformulär.

När vi skickar inbjudningar per brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

Det händer att vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för att hålla i ett event. Då lämnar vi ut de uppgifter om dig som biträdet behöver ha för att kunna hantera besöksregistrering, måltidsval och liknande.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar hos det företag som du företräder eller är kontaktperson för – "ditt företag" – i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter som finns i vårt marknadsföringsregister för att kontakta dig när ditt företag har blivit utvalt till att svara på en enkät och/eller telefonintervju.

I det fall vi bjuder in ditt företag till en webbenkät kan vi använda din e-postadress för att kontakta ditt företag. Vi sätter en kaka i din webbläsare när du svarar på enkäten för att undvika att påminna dig om enkäten om du redan har svarat på den och för att du ska inte ska behöva börja om med enkäten om du tagit en paus i att svara på den. Svaren kopplas inte till dig personligen.

I det fall vi ringer upp dig för en telefonintervju använder vi ditt företags växelnummer eller ditt direktnummer (om vi har tillgång till det) för att få kontakt med rätt företrädare som kan svara på frågorna. För att inte kunna koppla svaren till dig personligen tilldelar vi dina svar ett slumpmässigt löpnummer och noterar i övrigt enbart om någon från ditt företag har svarat eller inte samt vilken roll den personen har.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bjuda in ditt företag till en undersökning, för att kunna följa upp om ni har svarat samt sammanställa svaren till statistik som vi kan använda för att förbättra våra produkter och tjänster.​

Behandlingen sker för direkt marknadsföring. 

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för förfrågningar om att delta i kundundersökningar då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra i inloggat läge på Mina sidor, genom att kontakta vår kundservice eller genom att följa instruktionerna i våra inbjudningar. 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifter om att vi har kontaktat dig om att delta i en undersökning i vårt marknadsföringsregister i upp till sex månader. De svar som du lämnar kopplas inte till dig personligen.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det eller de bolag inom länsförsäkringsgruppen som anordnar undersökningen är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som det innebär. Vilket eller vilka bolag som anordnar undersökningen framgår vid förfrågan om att delta.

Ibland anlitas ett undersökningsinstitut som personuppgiftsbiträde för att kontakta dig och samla in svaren. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att kontakta dig och samla in svaren.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare för ett företag för att följa upp våra marknadsförings-, rådgivnings- och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kundkommunikation och följa upp enskilda rådgivares/säljares försäljningsresultat.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När vi följer upp effekten av våra marknadsföringsaktiviteter tar vi fram statistik över hur många kunder som agerat på önskvärt sätt till följd av ett utskick eller kontakt via telefon. Vi behandlar då dina kontaktuppgifter, vilket utskick du fått, tid och datum för utskicket samt – vid utskick via e-post – om du öppnat det och klickat på någon länk inklusive om du har avregistrerat dig från fortsatt direkt marknadsföring.

När vi följer upp försäljningsresultat för våra rådgivares/säljares individuella rådgivnings- och försäljningsaktiviteter​ behandlar vi – förutom uppgifter om företaget du företräder – ditt namn, kontaktuppgifter, datum och syfte för rådgivnings- och försäljningsaktiviteter.

När vi sammanställer underlagen för uppföljning raderar vi dina personuppgifter och följer enbart upp uppgifter som är kopplade till företaget, som exempelvis om nya avtal har tecknats eller förnyats.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp våra marknadsförings-, rådgivnings- och säljaktiviteter i syfte att kontinuerligt förbättra erbjudanden och kundkommunikation samt för att vi ska kunna följa upp enskilda rådgivares/säljares försäljningsresultat på ett sammanhållet och kostnadseffektivt sätt inom länsförsäkringsgruppen.

Behandlingarna sker för direkt marknadsföring. 

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi raderar dina personuppgifter i samband med att vi sammanställer underlagen.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna:

 • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
 • Länsförsäkringar AB
 • Länsförsäkringar Bank AB
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB
 • Länsförsäkringar Mäklarservice AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Externa rådgivare/säljare som vi samarbetar med har tillgång till sina respektive rapporter och underlag där uppgifter om dig som företrädare för företaget framgår.​

 

För att motverka bedrägerier och penningtvätt

Bank- och livbolag är enligt lag skyldiga att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver bolag inom länsförsäkringsgruppen behandla även personuppgifter om dig som företräder ett företag eller en organisation. Vi behandlar även dina personuppgifter för att motverka och utreda bank- och försäkringsbedrägerier.

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Inför att ditt företag vill bli kund hos oss, och löpande under kundförhållandet, är vi skyldiga att behandla personuppgifter för att ha god kundkännedom om dig och företaget du företräder i syfte att förhindra och bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När ditt företag vill teckna avtal om bank-, livförsäkrings- eller grupplivförsäkringstjänster hos oss måste ni svara på så kallade "kundkännedomsfrågor" där vissa uppgifter avser företaget och vissa avser dig som företräder företaget och utgör då personuppgifter.

Uppgifter vi behandlar om dig som verklig huvudman är personnummer, namn, roll, ägarandel i företaget, medborgarskap, eventuell hemvist i annat land och i så fall koppling till detta land samt varifrån pengarna till din kapitalinsats i företaget kommer. Vi kontrollerar också om du eller någon närstående är en person i så kallad politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du arbetar med en sådan person. Vi gör dessutom kontroller mot internationella sanktionslistor samt PEP-listor via en informationsleverantör för att säkerställa att du inte finns med på dessa, eftersom vi i så fall inte får ingå avtal med ditt företag. Vi verifierar också lämnade uppgifter hos Bolagsverket.

Om du är firmatecknare eller om ditt bolag har utsett dig till kontaktperson för att besvara kundkännedomsfrågor för företagets räkning behandlar vi ditt personnummer, namn, roll i företaget och de kontaktuppgifter som du eller ditt företag lämnat till oss.

När vi ingått avtal med företaget säkerställer vi med viss frekvens att alla uppgifter som lämnats är aktuella. 

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel samt förordningen (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

​Vi sparar uppgifterna som regel i fem år efter att kundförhållandet upphört och annars från att de hämtades in. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism sparar vi uppgifterna i upp till tio år.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​​Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som ditt företag vill ingå – eller har ingått – avtal med är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ditt lokala länsförsäkringsbolag och våra försäkringsmäklare anlitas som personuppgiftsbiträden för att samla in svaren på kundkännedomsfrågorna för livförsäkringstjänsterna och Länsförsäkringar AB anlitas som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla IT-system för behandlingarna för både livförsäkrings- och banktjänster.

För att kontrollera dina uppgifter som verklig huvudman lämnar vi ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot sanktions- och PEP-listor.

Vi använder oss av ett biträde som tillhandahåller systemstöd för att samla in, lagra svar på kundkännedomsfrågor och övervaka transaktioner, inklusive riskklassificering.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att upptäcka och hantera misstänkta bankbedrägerier och reklamationer av obehöriga transaktioner som det företag som du företräder– "ditt företag" – kan ha blivit utsatt för samt för att kunna beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

För att kunna upptäcka misstänkta bedrägerier övervakar vi löpande alla transaktioner som sker med företagets betal- eller kreditkort. I det fall du har ett personligt företagskort behandlar vi uppgifter som kortnummer samt köpställe, köpställets geografiska placering, belopp och tidpunkt i syfte att hitta avvikelser från ditt vanliga köpmönster. I det fall vi upptäcker avvikelser använder vi dina kontaktuppgifter som du eller ditt företaget har lämnat till oss, för att kontakta dig och kontrollera om det är du eller någon annan i företaget med behörighet som har utfört transaktionen för att i annat fall spärra kortet.

När du reklamerar en obehörig transaktion registrerar vi uppgifter som till exempel vilket konto eller kort reklamationen gäller, belopp, köp/uttagsställe/betalningsmottagare och tidpunkt för transaktionen. Vi kontrollerar uppgifter som exempelvis vilken IP-adress och enhet som använts vid transaktionen, hur eventuell signering gjorts, tidpunkt och liknande uppgifter som vi har loggat för att kunna göra en bedömning. Vad vi loggar kan du läsa om i Information om vår behandling för IT- och informationssäkerhet.

För att kunna hantera misstankar om brott och anmäla dem till brottsbekämpande myndigheter behandlar vi personuppgifter om inblandade personer i den mån vi har tillgång till uppgifter och de är relevanta. Vanligt förekommande uppgifter är uppgifter om transaktioner, personnummer, namn och kontaktuppgifter. Det förekommer även att vi hämtar uppgifter om folkbokföring, civilstånd, personers koppling till företag och företagets ekonomiska situation från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra kunder och oss från bedrägerier samt efterleva riktlinjer om dataskydd, IT-säkerhet och informationssäkerhet som exempelvis European banking authority (EBA) guidelines on ICT and security risk management.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Behandlingarna innefattar profilering i form av riskbedömning om att en viss transaktion kan vara ett försök till bedrägeri genom att den baseras på avvikelser från ditt vanliga köpmönster, till exempel att användningen av en enhet förändras, en ny enhet används, ett nytt BankID laddas ner eller att en transaktion sker på en avvikande plats geografiskt.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

​Uppgifterna sparas i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden för bedrägeribrott.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Länsförsäkringar Bank AB (publ) är personuppgiftsansvariga för denna behandling.

I de fall vi hämtar uppgifter om dig från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer, lämnar vi ut ditt personnummer till leverantören.  

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​För att skydda våra, andra försäkringsbolags och försäkringskollektivets intressen behandlar vi personuppgifter om dig som företräder ett företag för att utreda skaderegleringsärenden där vi misstänker oegentligheter – så kallade oklara försäkringsfall – i syfte att ta beslut om ersättning ska betalas ut.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När vi misstänker oegentligheter i ett skaderegleringsärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att klargöra försäkringsfallet. Där behandlar vi de uppgifter som redan samlats in för skaderegleringen och gör sedan en fördjupad utredning för att undanröja misstankarna eller få dem bekräftade.

Vilka uppgifter som behandlas i den fördjupade utredningen beror på vilka förhållanden som behöver klarläggas. Bland annat kontrollerar vi i det för försäkringsbranschen gemensamma skade­anmälningsregistret (GSR) om ditt företag eller du tidigare anmält liknande skador. Vi kan utföra besiktningar av anmälda skador och ta in vittnesmål från dig för att bättre förstå ett skadeförlopp och dess orsaker. Vi kan komma att hämta in uppgifter om dig och ditt företag från andra försäkringsbolag, räddningstjänsten, brottsbekämpande myndigheter, offentliga register och tidigare domar (via en informationsleverantör) i de fall det är relevant för vår utredning.

Vi kan komma att anmäla misstanke om brott till brottsbekämpande myndigheter samt andra drabbade försäkringsbolag.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

​Behandlingen av personuppgifter om dig som företrädare för ditt företag stödjer vi på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att utreda misstankar om oegentligheter eller vidta andra åtgärder i syfte skydda våra, andra försäkringsbolags och försäkringskollektivets intressen.

Behandlingen av uppgifter om eventuella lagöverträdelser är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vår utredning utgör en del av skadeärendet och uppgifterna sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i minst tio år med hänsyn till gällande regler om preskription.

Uppgifter som ingår i utredningen, men som inte är nödvändiga för att hantera redan framställda eller eventuella framtida ersättningsanspråk eller för att motivera ett eventuellt avslagsbeslut, sparas i upp till sex månader efter att utredningen slutförts. 

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av försäkringshandlingarna.

Vissa bolag inom gruppen anlitar Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde vid utredning av oklara försäkringsfall och för att tillhandahålla systemstöd. Länsförsäkringar AB har då möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i ärendena.

Vi lämnar ut personnummer om berörda personer till myndigheter, eller kommersiella informationsleverantörer, för att hämta in offentliga uppgifter från till exempel Polismyndigheten och domstolar samt till GSR för kontroll av tidigare skador.

Vid misstanke om att fler försäkringsbolag kan bli eller har blivit utsatta för brott kan vi dela uppgifter mellan våra respektive utredningsenheter för att förhindra brott och för att komma till beslut i pågående ärenden.

Vid misstanke om brott kan vi anmäla det till brottsbekämpande myndigheter och lämnar då ut uppgifter om inblandade personer, vad misstankarna avser och den bevisning vi samlat in.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

Behandling i det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.