Information om kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper delas in i olika kundkategorier. Syftet med denna indelning är att ge kunden det skydd som kunden enligt lagen har rätt till utifrån kundens förutsättningar. Indelningen av kunderna sker i tre kategorier: Icke-professionella kunder Professionel­la kunder Jämbördiga motparter.

Icke-professionella kunder

Till icke-professionella kunder hör bl.a. privatpersoner och företag som inte är så finansiellt aktiva, kommuner och landsting. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet enligt lagen om värdepappersmarknaden. Den största andelen av bankens kunder tillhör kategorin icke-professionella kunder. Det innebär bl.a. att banken utför en passandebedömning och vid investeringsrådgivning en lämplighetsbedömning där banken har en skyldighet att inhämta information angående kundens kunskap och kompetens, mål med investeringen samt kundens finansiella ställning. Banken har även en skyldighet att vidta alla åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden vid orderutförande samt att banken har en omfattande informationsskyldighet till dessa kunder.

Professionella kunder

Till professionella kunder hör bl.a. företag med tillstånd att verka på finansmarknaderna, större före­tag, stater, centralbanker och liknande offentliga organ samt andra institutionella investerare. För mer information angående vilka företag som anses vara större företag kontakta Länsförsäkringar.

Professionella kunder förväntas kunna fatta sina egna invester­ingsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut. Det innebär att den som är professionell kund själv måste begära den information som hon eller han anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning eller vid andra typer av tjänster, gör banken normalt inte någon bedömning avseende om tjänsten eller produkten är passande mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. Banken har dock alltid en skyldighet att vidta alla åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat vid orderutförande.

Jämbördiga motparter

Jämbördiga motparter är t.ex. banker, värdepappersföretag, fondföretag och deras förvaltningsbolag, vissa pensionsfonder och deras förvaltningsbolag, andra finansiella företag, centralbanker och överstatliga organisationer. Jämbördiga motparter förväntas ha samma kunskap om finansiella tjänster och instrument som ban­ken. För jämbördiga motparter gäller inte kundskyddsreglerna i lagen om värdepappersmarknaden. Reglerna om bästa möjliga utförande av kundorder gäller inte i förhållande till jämbördiga motparter.

Byte av kundkategori

En icke-professionell kund kan begära att få bli behandlad som en professionell kund, generellt eller för en viss tjänst eller en viss transaktion eller produkt. Kunden mister därigenom det högre kundskyddet. Banken måste därför göra en bedömning av den enskilde kundens erfarenhet och kunskap i fråga om finansiella tjänster och produkter. Jämbördiga motparter och professionella kunder har rätt att begära att få ett högre kundskydd, ge­nerellt eller avseende en viss transaktion.

För ytterligare upplysningar om kundkategorisering vänligen kontakta Länsförsäkringar på mailadress AMLS@lansforsakringar.se.