Ansvarsfulla investeringsstrategier

För att ta hänsyn till och integrera hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av egna fonder och portföljer används olika ansvarsfulla investeringsstrategier. Dessa är benämnda välja in, välja bort samt påverka. Strategierna kompletteras med kontinuerliga hållbarhetsgenomlysningar.

Ansvarsfulla investeringsstrategier

Genomlysning

I de olika stegen inför investeringsbeslut integreras hållbarhetsfaktorer, exempelvis i sektoranalyser. Efter investeringsbeslut genomlyses fonder och portföljer utifrån olika hållbarhetsfaktorer minst två gånger per år.

Fonder och portföljer genomlyses bland annat mot:

  • Överträdelser av internationella konventioner och FN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande
  • Länsförsäkringars exkluderingskriterier (exempelvis kol och spel)
  • Klimatavtryck
  • Bidrag till FNs globala mål

Resultat och analys från de hållbarhetsinriktade genomlysningarna används som underlag för någon eller några av de andra ansvarsfulla investeringsstrategierna. Om allvarliga incidenter eller överträdelser av konventioner identifieras inleds påverkansarbete med bolag. Täckningen i genomlysningen sett till internationella konventioner och normer redovisas i fil.

Täckning i hållbarhetsgenomlysning (pdf)

Välja bort

Inom ramen för strategin välja bort tillämpas olika exkluderingskriterier vid direktinvesteringar för att exkludera bolag och länder av olika hållbarhetsskäl, exempelvis klimatskäl.

 Kriterierna är uppdelade i två underkategorier:

  • De utan en omsättningsgräns som benämns ”välja bort helt” (ingen omsättning tillåts); eller
  • De med en max tillåten omsättningsgräns som benämns ”undvika”.

Läs mer om de hållbarhetsrelaterade exkluderingskriteriernas utformning, våra aktuella kriterier och exkluderade bolag samt stater här.

Välja in

Inom ramen för strategin välja in är hållbarhetsanalysen av bolag eller emittenter (utgivare av obligationer) av avgörande betydelse för vilka investeringar som görs.

Bolagen som fonder eller portföljer väljer att investera i kan vara utvalda utifrån:

  • Olika hållbarhetsteman;
  • Typ av produkter eller tjänster som bidrar till globala mål (FN:s);
  • Ett välutvecklat arbete med hållbarhetsfaktorer;
  • För att de befinner sig i en omställningsfas.

Dessa olika perspektiv integreras med den finansiella analysen. Att välja in kan också innebära att vi optimera exponeringen mellan sektorer och bolag utifrån en integrerad analys av både finansiell och hållbarhetsrelaterade information.

Påverka

Inom ramen för strategin påverka ryms röstning på bolagsstämmor, deltagande i valberedningar (i de bolag vi är betydande ägare), kontinuerlig dialog med styrelse och ledning om god bolagsstyrning, samt reaktivt (incidentdrivet) och proaktivt påverkansarbete rörande olika hållbarhetsfaktorer.

 Ägar- och påverkansarbetet bedrivs antingen i egen regi eller tillsammans med andra investerare.

Det reaktiva påverkansarbetet syftat till att bolag ska upphöra med överträdelser av konventioner eller principer för ansvarsfullt företagande (FN Global Compact) samt vidta preventiva åtgärder. Proaktivt påverkansarbete syftar till att bolag ska arbeta förebyggande med väsentliga hållbarhetsfaktorer, antingen risker eller möjligheter.

Relaterade länkar